100-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
08.11.2022 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (928.87 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 96 - та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 30 октомври 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 96 - та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 30 октомври 2022 година
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2022 година - 31 декември 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација за одобрување на консолидирана ревидирана Годишна сметка и консолидирани ревидирани финансиски извештаи на Акционерското друштво за стопанисување со деловне простор во државна сопственост-Скопје со Акционерското друштво Градски трговски Центар-Скопје, за период од 1 јануари 2021 година до 31 декември 2021 година,со Предлог-одлука
2 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за трансформирање на Технолошко индустриска развојна зона „Радовиш" во Индустрискa зона „Радовиш“, со Предлог-одлука за трансформирање на Технолошко индустриска развојна зона „Радовиш" во Индустрискa зона „Радовиш"
3 Информација за преземање на идни активности за намалување на неформалната економија 
4 Информација во врска со потребата за донесување на Програма за определување средства потребни за доделување финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Северна Македонија на домашни и странски превозници за периодот од 2022-2025 година и Уредба за начинот, поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од корисниците на финансиската поддршка
5 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проект за инфраструктура за Автопатско решение за Миладиновци - Свети Николе - Штип, делница Миладиновци - Свети Николе за проширување на изградени косини од км 10+160,00 до км 11+600,00 КО Катлановска Сушица, општина Гази Баба со Предлог-Одлука
6 Предлог на закон за вештачење
7 Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Европската Унија и Република Северна Македонија за учеството на Република Северна Македонија во „Царините“ Програма на Унијата за соработка во областа на царините
8 Предлог-одлука за утврдување на висината на надоместокот на претседателот и членовите на Националниот совет за високо образование и научно - истражувачка дејност и на претседателот и членовите на работните тела/комисии (поднесена од група пратеници)
9 Информација во врска соповедена претходна постапка за испитување на условите за отварање на стечајна постапка над должникот Друштво за производство на производи со посебна намена 11 Октомври-Еурокомпозит АД Прилеп, ул.Александар Македонски бр.2/42 Прилеп
10 Информација за одобрување на работењето и водењето на работењето со Друштвото на членовите на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост за 2021 година, со предлог-одлуки
11 Информација за распределба на добивка на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје за 2021 година, со Предлог-одлука
12 Годишна сметка и финансиски извештаи за период од 1 јануари 2021 година до 31 декември 2021 година на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и деловен простор од значење за Републиката – Скопје, ревидирани од овластен ревизор и Годишен извештај за работата на Акционерското Друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје за 2021 година, со предлог-одлуки
13 Предлог-одлука за престанок и за давање на движни ствари на Општина Куманово
14 Годишен финансиски извештај, Годишна сметка и Годишен извештај за работата на АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост за период од 1 јануари 2021 година до 31 декември 2021 година и Извештај од Надзорниот одбор на АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост-Скопје, за резултатите од контролата над управувањето со АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост -Скопје за 2021 година, со Извештај од независен ревизор и предлог-одлуки
15 Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештај на АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2021 година, со Предлог-одлука
16 Предлог - одлука за избор на овластен ревизор за финансиска ревизија на Годишната сметка за 2022 година на АД ТЕЦ Неготино, во државна сопственост
17 Информација за Предлог договор за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги Ван Хоол македонија ДООЕЛ Илинден, со Предлог- одлука
18 Информација за Предлог договор за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги Кемет Електроникс Македонија ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
19 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината и Предлог-одлука за давање на согласност на Анекс Договорот бр.1 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Северна Македонија-Влада на Република Северна Македонија како основач на ТИРЗ Скoпје 1, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и Друштво за производство, трговија и услуги Текнопанел ДОО Скопје заведен кај закуподавачот под бр.09-972/1 од 28.06.2022 година
20 Информација во врска со Договорот за доделување на државна помош склучен помеѓу Владата на Република Македонија, застапувана од Зорица Апостолска, министер без ресор на Владата на Република Македонија задолжена за привлекување на странски инвестиции, Друштвото за производство, трговија и услуги Вик Македонија ДООЕЛ с.Алинци, Прилеп и Вик Фар Ист Лимитед (Wik Far East LTD) бр.13-2138/1 од 19.02.2018 година и Анекс договор бр.1 со бр.13-9867/1 од 25.10.2018 година, со Предлог-одлука
21 Информација за Предлог договор за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги Кромберг & Шуберт Македонија СК ДООЕЛ Скопје, со предлог одлука
22 Годишен извештај за работа на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија за 2021 година, со Предлог-одлука
23 Информација за усвојување на Договор помеѓу Европската Унија од една страна и Република Северна Македонија од друга страна, за учество на Република Северна Македонија во Механизмот за цивилна заштита на Унијата
24 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари – водоводна мрежа во подрачје ТИРЗ Струга бр.03-1082/1
25 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари – атмосферска канлизациона мрежа во подрачје ТИРЗ Струга бр.03-1080/1
26 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У.бр.27/22 (КП.бр.8432/2, КО Драчево 1)
27 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (Универзитет „Св.Климент Охридски''-Битола)
28 Предлог-одлука за пренесување во сопственост недвижна ствар на ЈЗУ општа болница со проширена дејност - Кавадарци
29 Предлог Статут на Совет за унапредување и надзор над сметководствената професија на Република Северна Македонија
30 Информација за изменување на Решението за именување на претседател и членови на Советот за унапредување и надзор над сметководствената професија на Република Северна Македонија
31 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина-мермер на локалитетот “Дупен Камен“ с.Беловодица општина Прилеп, со Предлог-решение
32 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина-варовник на локалитетот “Чардак“ с.Мали Влај, Општина Струга, со Предлог-одлука
33 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Капиштец - Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
34 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Етерно - Струмица, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
35 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Mотел Подгорски Ан - Струмица, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
36 Информација за изменување и дополнување на постојните закони (Закон за железничкиот систем; Закон за интероперабилност во железничкиот систем и Закон за сигурност во железничкиот систем) и изработка на нови закони (Закон за основање на Агенција за безбедност во железничкиот систем и Закон за основање на Агенција за истражување на несреќи и сериозни инциденти во воздушниот, внатрешниот воден и железничкиот сообраќај)
37 Информација за реализација на мерките од Акцискиот план за железници, Акцискиот план за олеснување на транспортот, Акцискиот план за патишта, Акцискиот план за безбедноста на патиштата и Акцискиот план за воден сообраќај и мултимодалност, усвоени од Владата на Република Северна Македонија и Министерскиот совет на Транспортната заедница
38 Информација со Предлог-одлука за изменување на одлуката за спроведување на постапка за консолидација на земјоделско земјиште со распределба со промена на границите на катастарските парцели претежно во КО Оптичари, Општина Битола
39 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Генерален урбанистички план за град Крива Паланка, со Предлог-одлука
40 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација на дел од КП 1712/1(север) за изградба на објект со намена А4-времено сместување, КО Добри Дол, oпштина Сопиште со Предлог-Одлука
41 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација на дел од КП 1712/1(југ) за изградба на објект со намена А4-времено сместување, КО Добри Дол, oпштина Сопиште со Предлог-Одлука
42 Предлог-одлука за распределба на средства обезбедени во потпрограма 20-Сообраќај и комуникации, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС во Буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2022 година
43 Предлог-решение за дополнување на Решението за формирање на Комисија за следење на развојот на системот за финансирање на општините
44 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Трговското друштво за игри на среќа, производство, трговија и услуги „Матрикс“ увоз-извоз ДОО Охрид во автомат клубот кој се наоѓа на ул.„Партизанска“ бр.12, Охрид
45 Предлог-oдлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основното училиште со ресурсен центар „Кочо Рацин“ - Битола
46 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основното училиште со ресурсен центар Д-р Златан Сремец- Скопје
47 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово
48 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Државниот студентски дом „Скопје“ Скопје
49 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Демир Хисар (книги)
50 Предлог на закон за дополнување на Законот за заштита на природата, по скратена постапка
51 Предлог на закон за изменување на Законот за заштита на децата, по скратена постапка (поднесен од група пратеници)
52 Барање за давање на автентично толкување на членовите 22, 26 и 31 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија" број 32/2020,), поднесено од градоначалникот на Општина Куманово
53 Барање за давање на автентично толкување на член 128 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија" број 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија" број 110/19, 267/20, 151/21 и 288/21), поднесено од пратеникот Соња Михаиловска
54 Финансиски план за изменување на Финансискиот план на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радио-телевизија за 2022 година со дополнување и пренамена на средства
55 Иницијатива поднесена од Калин Митрески адвокат од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.97/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Уредбата за надомест за приватизација на градежното земјиштешто се приватизира, начинот и постапката за наплата на надоместот за приватизација на градежно земјиште („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.81/2022)
56 Иницијатива поднесена од Славко Лазовски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.91/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 4 став 3, член 54 точка 3 и член 112 став 2 од Законот за работните односи
57 Понуда од нотар Кристина Костовска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.44759, за КО Гази Баба, на КП бр.1450, КП бр.1451, КП бр.1452, КП бр.1453, КП бр.1454, КП бр.1458, КП бр.1459, КП бр.1460, КП бр.1461, КП бр.1462, КП бр.1463, КП бр.1464, КП бр.1465 и КП бр.1469, Викано место/улица Перо Наков
58 Понуда од нотар Александра Петровска Ангеловска од Битола, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.42616, за КО Битола на КП бр.6133, Викано место/улица Довлеџик
59 Понуда од нотар Мексуд Максуд од Ресен за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.330, за КО Арвати, на КП бр.782, Викано место/улица Село
60 Известување од извршител Методија Костадинов, за Заклучок за трета усна јавна продажба, која ќе се одржи на 8 ноември 2022 година, доставен под И .бр. 574/ 21, со Записник за продажба на недвижност со усно јавно наддавање, одржана на 15 јуни 2022 година
61 Кадровски прашања 
62 Прашања и предлози 
63 Информација за прогрес на активностите за реализација на проектот,,Изградба на патна делница Градско-Клучка Дреново, како дел од коридор Х-d“, по заклучок бр.1, точка 6 од нацрт записникот од 99 тематска седница на Владата на Република Македонија, одржана на 10.03.2017 година
64 Информација за хакерскиот напад на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
65 Информација за работата на Комисијата за следење на спроведувањето на мерките од Акцискиот план за Преспанско eзеро
66 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У.бр.61/22
67 Информација за одржување на втората заедничка седница на Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Албанија што ќе се одржи на 14 ноември 2022 во Скопје
68 Информација за клучните наоди и препораки од Извештајот на Европската комисија за Република Северна Македонија за 2022 година
69 Детален преглед на рокови за доставување на материјали до ЕК за билатерален скрининг
70 Информација за подготовка и одржување на билатерален скрининг за Кластер Фундаментални вредности Поглавје 24 Правда, слобода и безбедност
71 Информација во врска со потпишувањето на Меморандум за соработка меѓу Министерството за економија на Република Северна Македонија и Државен министер за заштита на претприемништво на Република Албанија со нацрт – текст на Меморандумот
72 Извештај за завршени преговори со усогласен текст на Договор за соработка меѓу Република Северна Македонија и Република Албанија за враќање на незаконски изнесени икони во земјата на потекло
73 Извештај за завршени преговори и за потпишување на Меморандум за разбирање меѓу Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија и Министерството за надворешни работи и трговија на Унгарија во рамки на Програмата Стипендиум Хунгарикум за периодот од 2023 - 2025 година, со текст на Меморандум за разбирање
74 Информација за Одлука за дополнување на Одлуката за формирање на Национален Совет за дигитална трансформација на општеството
75 Предлог на Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за градење на ефективни, транспарентни и отчетни институции за управување со јавните финансии, по скратена постапка
76 Информација за завршени преговори за потпишување на Меморандумoт за разбирање и соработка во областа на јавни финансии и во процесот за пристапување во Европската Унија помеѓу Министерство за финансии на Република Северна Македонија и Министерство за финансии и економија на Република Албанија
77 Информација за статусот на Проектот за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични централи на Црна река
78 Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Договор меѓу Влада на Република Северна Македонија и Советот на министри на Република Албанија за формирање заеднички работни тимови во областа на безбедноста
79 Меморандум за соработка во енергетскиот сектор помеѓу Министерство за економија на Република Северна Македонија и Министерството за инфраструктура и енергетика на Република Албанија 
80 Информација во врска со одржувањеСобрание на акционерите на ЕВН Македонија АД Скопје, закажано за 15.11.2022 година
81 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство, по скратена постапка 
82 Барање на Калкан Берат, за прием во државјанство на Република Северна Македонија, по член 11 од Законот за државјанството