103-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
25.11.2022 - 09:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (940.16 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 97-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 1 ноември 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 98 - та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 2 ноември 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 100-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 8 ноември 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 102-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 15 ноември 2022 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2022 година – 31 декември 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Предлог-одлука за продажба на движни ствари (патнички моторни возила) (Основен суд Дебар)
2 Предлог-програма за изменување на Програмата за распределба на средства од игри на среќа и забавните игри за 2022 година за финансирање на националните спортски федерации и проекти на Агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот во Република Северна Македонија
3 Ценовник за огревно и техничко дрво и други шумски производи и услуги во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен”- Скопје, со Предлог-одлука
4 Предлог-програма за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2022 година
5 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за основање на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје
6 Предлог-одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје
7 Барање согласност за нови вработувања на неопределено време на 40 машиновозачи во ЖРСМ Транспорт АД - Скопје
8 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на станбен простор и Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување продажна цена на стан наменет за продажбa (стан во Куманово)
9 Предлог-oдлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје
10 Информација за одобрување на ревидирана Годишна сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје, за период од 1 декември 2021 година до 31 декември 2021 година, со Предлог-одлука
11 Информација за потребата од престанок на користење и давање на трајно користење на движни ствари без надомест во државна сопственост (компјутери), со предлог-одлуки 
12 Предлог-одлука за продажба на движни ствари (патнички моторни возила)
13 Предлог - одлука за давање на согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (канцелариски и друг вид на ситен инвентар)
14 Предлог - одлука за давање на согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (технологија)
15 Информација за преземени мерки и активости во врска со старите и неупотребливи возила, со Предлог-одлука
16 Барање за пренамена на средства од Договор склучен помеѓу Министерство за животна средина и просторно планирање и Општина Крушево за реализација на проект Изградба на водоснабдителен систем за град Крушево (арх. бр. 05-4727/4 од 26.11.2020 година во Министерството и 03-1222/1 од 27.11.2020 година во Општина Крушево)
17 Предлог - уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2023 година
18 Информација по Барање за регулирање на долг бр.11-8670/1 од 12.08.2022 година, поднесено од Општина Македонски Брод
19 Информација за престанок и давање на трајно користење на движни ствари од Министерството за финансии на Министерството за информатичко општество и администрација
20 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина 4/2022 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.159/22), со Предлог – одлукa
21 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Ангропалас, Кавадарци, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
22 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Сенигаллиа, Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
23 Информација во врска со пренесување на сопственост на движни ствари во сопственост на Република Северна Македонија, чиј корисник е Министерството за животна средина и просторно планирање за спроведување на ГЛОБЕ програмата во Република Северна Македонија, со предлог-одлуки
24 Информација за спроведување на ИПА проектот “Изградба на пречистителна станица за отпадни води и рехабилитација и проширување на канализационата мрежа во Тетово” (градба и надзор)
25 Информација со предлог спогодба за заемно раскинување на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ Дворце
26 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за Проект за инфраструктура за локален пат од с. Барешани до манастир Св.„Меркуриј“ во с. Барешани, Општина Битола со Предлог-Одлука
27 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација со намена Д3 – спорт и рекерација, КО Орќуше, Општина Маврово – Ростуше, со Предлог-одлука
28 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за Локална урбанистичкo-планска документација за изградба на објект со класа на намена Б3-големи угостителски единици, КО Дебреше, Општина Гостивар, со Предлог-одлука
29 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на примарна дистрибутивна гасоводна мрежа, Општина Кавадарци, со Предлог-одлука
30 Информација за потпишување на Меморандум за соработка за спроведување на проектот „Управување со пожари на ниво на предел во Западен Балкан“
31 Информација за усвојување на Деловникот за работа на Комисијата за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост
32 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Карбинци
33 Предлог-одлука за распределба на средства обезбедени во програма 3Б-Водовод и канализација за општините, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС во Буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2022 година
34 Предлог–одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот „Крст“, с.Осинчани, општина Студеничани на Друштвото за градежништво, трговија и услуги Гама Градба ДООЕЛ Скопје
35 Предлог – одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за вработување на инвалидни лица заштитно друштво за градежништво, производсвто, трговија и услуги ВИН-ИМ ДООЕЛ Виница на локалитетот ,,Јакимоско Поле“, Општина Виница
36 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за угостителство и игри на среќа „Принцесс Хотел и Казино“ ДОО Богородица Гевгелија за деловната просторија на Граничен премин Богородица, Гевгелија
37 Информација за преземање на професионални војници со навршени 45 години возраст од Министерството за одбрана во органите на државната и локалната власт и во други државни органи за 2023 година
38 Информација за правосилност на одлуката на Европскиот суд за човекови права во предметот Кипровска Лукиќ против Северна Македонија А.бр.37953/13 и А.бр.48643/16, со Предлог-одлука
39 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметот пред Европскиот суд за човекови права Салим и други против Република Северна Македонија (А.бр.25782/19)
40 Предлог одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „Cyber Coalition 22“, во Република Естонија
41 Информација за седумнаесеттиот состанок на Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, кој се одржа на 9 февруари 2022 година
42 Информација за инклузија на деца роми во предучилишно образование преку системски пристап со вклучување на единиците на локална самоуправа за ослободување од партиципација на деца роми што се во социјален ризик
43 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Аеродром 
44 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Брвеница (ООУ „Коста Рацин“ с.Брвеница, Брвеница)
45 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Брвеница (ООУ „7-Марси“ с.Челопек- Брвеница)
46 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Брвеница (ОУ „Гоце Делчев“ с.Стенче, Брвеница)
47 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Арачиново (ООУ „Ѓерѓ Кастриот Скендербеу“ с.Арачиново)
48 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Арачиново (ООУ „Бајрам Шабани“ с.Грушино)
49 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Боговиње (ООУ „Сами Фрашери“ с.Пирок Боговиње)
50 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Боговиње (ООУ „Сабедин Бајрами“ с.Камењанe, Боговиње)
51 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Боговиње (ООУ ЛИРИЈА с.Жеровјане, Боговиње)
52 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Боговиње (ООУ „Абдил Фрашери“ с.Боговиње, Боговиње)
53 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Боговиње (ООУ 11 ОКТОМВРИ с.Урвич, Боговиње)
54 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Боговиње (ООУ „Дервиш Цара“ с. Долно Палчиште- Боговиње)
55 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово (ООУ „Браќа Миладиновци“ Куманово)
56 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово (ООУ „Кирил и Методиј“ с.Романовце, Куманово)
57 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово (ООУ „Битолскиот Конгрес“ с.Лопате, Куманово)
58 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово (ООУ „Бајрам Шабани“ Куманово)
59 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово (ООУ „Толи Зордумис“ Куманово)
60 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово (ООУ „Јероним Де Рада“, с.Черкези, Куманово)
61 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово (ООУ „Магдалена Антова“ Куманово)
62 Предлог –одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово (ООУ „Крсте Мисирков“ Куманово)
63 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово (ООУ „Кочо Рацин“ Куманово)
64 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово (ООУ „Наим Фрашери“ Куманово)
65 Предлог - одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при СОУ „Св.Наум Охридски“ Македонски Брод
66 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетски институт за радиологија - Скопје
67 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Специјализирана болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања – Охрид
68 Барање за давање на автентично толкување на член 86 став (1) од Законот за управни спорови („Службен весник на Република Северна Македонија" број 96/19), поднесено од пратеникот Јован Митрески
69 Барање за давање на автентично толкување на член 230 став (1) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија" број 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија" број 180/19, 275/19, 31/20, 267/20 и 67/22), поднесено од пратеникот Јован Митрески
70 Финансиски план на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за 2023 година, со Одлука за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2023 година
71 Извештај за работата на Регулаторната комисија за домување за период од 01 јануари до 30 јуни 2022 година
72 Иницијатива поднесена од Славко Лазевски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.100/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 35 став 1 и 2 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр.33/1995, 20/1998, 49/1999, 31/2003, 46/2005, 10/2008, 106/2008, 156/2010 и 6/2012)
73 Иницијатива поднесена од Наташа Шурбановска од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.101/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членот 23 ставови 2, 3 и 4 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/2020)
74 Посебен извештај за попречување на работата на Народниот правобранитела во врска со претставки за добивање на платежни картичка, ваучер за туризам или финансиска поддршка на физички и правни лица
75 Понуда од нотар Ана Дојчиновска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.3576 за КО Илинден, на КП бр.1435, Викано место/улица Џулбаш
76 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.101955 за КО Бутел, на КП бр.2487, Викано место/улица Бара
77 Понуда од нотар Лорија Ваневска од Куманово за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 76602, за КО Куманово, на КП број 20294, Викано место/улица Моша Пијаде
78 Понуда од нотар Богданка Бакаловска од Ресен, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.193 за КО Долна Бела Црква, на КП бр.477, Викано место/улица Божурица
79 Понуда од нотар Васко Паскали од Охрид за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.100098 за КО Долно Лакочереј, на КП бр.2545, Викано место/улица Грло
80 Понуда од нотар Надица Чаушевска Заева од Струмица, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.13308 за КО Струмица, на КП бр.7859, викано место/улица Чомлк
81 Известување од извршител Васко Блажевски од Скопје, доставено под И.бр.1287/22, за недвижен имот запишан во Имотен лист број 888 за КО Коњско
82 Известување за попис на недвижност, доставено од извршител Игор Антевски од Скопје, под И.бр.74/2015
83 Прашања и предлози (103)
84 Извештај за одлуките на Советот на ЕУ во врска со рестриктивни мерки во поглед на случувањата во Украина кон кои Република Северна Македонија се има придружено и нивно спроведување
85 Информацијата за извршените активности и потребни дејствија поврзани со подготовките за претседавањето на Република Северна Македонија со Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ) во 2023 година, за периодот февруари - јули 2022 година
86 Информација за реализираниот проект за користење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за лето 2022 година
87 Информација за прераспределба на неискористените средства до пропишаниот лимит до 65% од планираните капитални расходи од донесениот основен буџет со вклучени прераспределби кај буџетските корисници од централната власт заклучно со третиот квартал 2022 година согласно Законот за извршување на буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година
88 Информација со акциски план со точно дефинирани активности, рокови и носители за имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај за извршена ревизија на успешност „Преземени мерки и политики од страна на Република Северна Македонија/надлежни органи со цел ублажување на климатските промени“
89 Информација за продажбата на акциите и уделите од вкупниот капитал на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал, во периодот од 1-ви јули до 30-ти септември 2022 година
90 Годишен извештај за работата на Државното правобранителство на Република Северна Македонија за 2021 година ДП бр.02-1159/1
91 Информација во врска со иницијативата од физичко лице, заведена под ИП-1 бр.08-13 од 14.02.2022, поради непочитување на Законот за употреба на јазиците
92 Информација со конкретни мерки и активности за подобрување на наплатата на побарувањата, навремено измирување на обврските и мерки за подобрување на ликвидноста во работењето на ЈП ЖРСМ Инфраструктура - Скопје
93 Tримесечен извештај за работењето на Железници на Република Северна Македонија – Tранспорт A.Д. – Скопје за период 1 април до 30 јуни 2022 година
94 Тримесечен извештај за работата и материјално-финансиското работење на НЕР АД Скопје за периодот од 1 октомври 2021 година до 31 декември 2021 година, Тримесечен извештај за работата и материјално-финансиското работење на НЕР АД Скопје за периодот од 1 јануари2022 година до 31 март 2022 година и Тримесечен извештај за работата и материјално-финансиското работење на НЕР АД Скопје за периодот од 1 април 2022 година до 30 јуни 2022 година
95 Финансиски план, Годишна инвестициска програма и Годишен план за производство на електрична енергија, на АД Електарани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2022 година
96 Тримесечен извештај за работа на М-НАВ А.Д. Скопје за период април-јуни 2022 година
97 Извештај за финансиското работење за период од 1 април 2022 година до 30 јуни 2022 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Република Северна Македонија
98 Информација за спроведената постапка по објавениот јавен повик за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловните реони Скопје, Свети Николе, Кавадарци, Валандово, Гевгелија, Кочани, Виница, Делчево, Гостивар, Демир Хисар, Битола, Охрид, Ресен и Кичево со Предлог-Одлуки за давање на дивечот во ловиштата на користење-концесија
99 Oдлука за утврдување на статус на стратешки инвестиционен проект, Енимак ДООЕЛ  Скопје    
100 Oдлука за утврдување на статус на стратешки инвестиционен проект (Друштво за трговија и услуги МТГМ – ИНДУСТРИЈА ДООЕЛ Скопје)
101 Oдлука за престанување на важење на одлуката за утврдување на статус на стратешки инвестиционен проект
102 Oдлука за утврдување на статус на стратешки инвестиционен проект, Балкан Реневабле Инвестментс ДОО Скопје
103 Информација за укажана ад хок потреба за финансиска поддршка на Државниот Архив на Република Северна Македонија