106-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
06.12.2022 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (665.39 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 104-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 29 ноември 2022 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2022 година – 31 декември 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација во врска со Договорот за доделување на државна помош склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија, застапувана и претставувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Костал Македонија ДООЕЛ Охрид и Леополд Костал ГмбХ & Цо. (Leopold Kostal GmbH & Co. KG) со бр. 13-1774/1 од 30.12.2019 година
2 Барање согласност за набавка на медицински и канцелариски мебел како неопходна потреба за пуштање во употреба на ново изграден објект од Здраствениот сектор
3 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности“ У 03-235/1 (КП бр.18691 КО Куманово)
4 Предлог на закон за задругите
5 Информација за потребата од превземање на конкретни активности за ефикасно функционирање на Електронскиот систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој (sirera.mk системот)
6 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.960796 за КО Чаир, на КП бр.1568, Викано место/улица Стари Водовод
7 Информација за судска постапка пред Социјалниот суд Мадрид
8 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У.бр.60/22 (КП 2147/1 КО Маџари)
9 Предлог на закон за изменување на Законот за акцизите, по итна постапка
10 Прашања и предлози
11 Предлог-уредба за утврдување на структурата на системот за заштита на финансиските интереси на Европската Унија во Република Северна Македонија
12 Програма за изменување и дополнување на Годишната инвестициона програма за 2022 година на ЈПВ Лисиче-Велес, со Предлог-одлука
13 Предлог-програма за изменување на Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна Македонија за 2022 година
14 Информација за потребата од склучување на Амандман бр. 6 на Договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ со Европската инвестициона банка
15 Информација во врска со одржување на дваесеттиот состанок на Министерскиот Совет на Енергетската заедница на 15-ти декември 2022 година во Виена, Австрија 
16 Информација за потребата од донесување на измена на Годишниот план на Владата на Република Северна Македонија за склучување на договори за набавка на стоки, услуги и работи во областа на одбраната и безбедноста со влади на странски држави за 2022 година со Предлог-измена на годишен план за 2022 година
17 Предлог-oдлуки за давање на согласност на Решенијата за отстапување на одземени предмети (вкупно 55 моторни возила) во кривична и прекршочна постапка и Предлог-oдлуки за престанок на важење на одлуките за давање согласност
18 Информацијаза пренамена на финансиски средства од втората транша на доверителниот фонд на НАТО за Авганистанската национална армија (ANA TF) во доверителниот фонд на сеопфатниот пакет за помош на Украина (U-CAP TF)
19 Информација за потреба од спроведување на набавка на информатичка опрема за потребите на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија
20 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на кров и целосна реконструкција на кабинети и работилници во ОСТУ Гостивар, oпштина Гостивар, како и услуги за вршење на стручно технички надзор врзреконструкција на кров и целосна реконструкција на кабинети и работилници во ОСТУ Гостивар, Општина Гостивар
21 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за изградба на монтажен училишен објект с. Согле, општина Чашка
22 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за доградба и надградба на училишен објект с. Долно Јаболчиште, општина Чашка
23 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на училишен објект во ОСУ „Мирко Милевски“, општина Кичево, како и услуги за вршење на стручно технички надзор врз реконструкција на училишен објект во ОСУ „Мирко Милевски“, oпштина Кичево
24 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура Дебар
25 Информација со Предлог-одлука за изменување на Одлуката за формирање на Управен одбор на проектот – Самовработување со кредитирање и проектот – Кредитирање на правни субјекти (микро, мали и средни претпријатија) за отворање на нови работни места
26 Информација за неискористени финансиски средства во Посебниот фонд, со Предлог-Одлука за користење на неискористените средства од Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица, за финансирање на мерки за вработување на евидентирани невработени лица
27 Изработка на Проект за реконструкција и ревитализација на Старото училиште Димитар Влахов во село Љубојно и негова адаптација во Центар за промоција на македонскиот јазик
28 Одлука за изменување на Одлуката за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на урбаните подрачја во 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година
29 Одлука за изменување на Одлуката за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на планските региони за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година
30 Информација за измена на Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2022 година