108-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
09.12.2022 - 10:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (555.39 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Прашања и предлози 
2 Предлог-Програма за изменување на Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2022 година
3 Предлог-програма за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за 2022 година
4 Извештај за извршени преговори за склучување на Спогодбата за соработка меѓу Владата на Република Северна Македонија и Советот на Министри на Република Албанија за развој на инфраструктурни проекти, логистичка безбедност и ефикасност на транспортна стоки меѓу двете земји
5 Предлог - Програма за изменување на Програмата за спроведување на интервентен фонд за земјоделството
6 Предлог - Уредба за изменување на Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2022 година
7 Информација за потребата на доделување на договор влада со влада за ремонт на два хеликоптера Ми-8МТ со регистарски број 305 и 306 помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Чешката Република со склучување на договор влада со влада
8 Информација за потребата на доделување на договор влада со влада за набавка на хаубици 105мм и муниција 105мм помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Туркије со склучување на Договор со Претседателството на турската одбранбена индустрија (ССБ) на Република Туркије
9 Предлог-одлука за изведување на вежбовна активност „СЕЕСИМ-22“ во Република Северна Македонија
10 Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен доход
11 Предлог закон за измена и дополнување на законот за данокот на додадена вредност
12 Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка
13 Предлог - одлука за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите