16-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
22.02.2022 - 12:15
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (754.5 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од Десесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 1 февруари 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од Единаесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 8 февруари 2022 година
1 Информација за одржаниот седумнаесетти состанок на Поткомитетот за транспорт, животна средина, енергетика и регионална политика, во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, кој се одржа на 18 март 2021 година преку видео конференциска врска
2 Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија за 2022 година     
3 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Центар Жупа (разна опрема)
4 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здруженија и Клубови (разна опрема)
5 Информација за организирање на втората меѓународна конференција Преспа форум за дијалог
6 Информацијата за безбедносната ситуација во и околу Украина и за потребните мерки за осигурување на безбедноста на членовите од Република Северна Македонија во Специјалната мониторинг мисија на ОБСЕ во Украина
7 Предлог-решение за именување Почесен конзул на Република Северна Македонија во Република Албанија, со седиште во Драч
8 Предлог-одлука за отворање Почесен конзулат на Република Северна Македонија во Република Албанија со седиште во Драч
9 Предлог-одлука за отворање Почесен конзулат на Украина во Република Северна Македонија со седиште во Прилеп
10 Предлог-одлука за давање согласност за именување ПК на Украина во Република Северна Македонија со седиште во Прилеп
11 Предлог-одлука за давање одобрение за основање на Приватно средно училиште „Меѓународно училиште Скопје “ во Скопје
12 Кадровски прашања /16/
13 Прашања и предлози /16/
14 Информација со извештај за реализација на Програмата за обесштетување на дете коe е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривичнo делo на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство за 2021 година
15 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Агенцијата за лекови и медицински средства (Сметка на основен Буџет 603), Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Агенцијата за лекови и медицински средства (Сметка на основен Буџет 631) и Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Агенцијата за лекови и медицински средства (Сметка за самофинансирачки активности 787)
16 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Јавна здравствена установа Универзитетски институт за позитронско-емисиона томографија (Сметка за средства од Фондот 737) и Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Јавна здравствена установа Универзитетски институт за позитронско-емисиона томографија (Сметка за средства од Програмите за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства од сопствени приходи, Сметка на сопствени приходи 531)
17 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје (Сметка за средства од Фондот 737) и Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје (Сметка за средства од Програмите за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства од сопствени приходи 531)
18 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Универзитет "Св. Климент Охридски" Битола (Сметка за основен буџет 603), Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Универзитет " Св. Климент Охридски" Битола (Сметка на Буџет од самофинансирачки активности 788-14) и Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Универзитет "Св. Климент Охридски" Битола (Сметка за функционирање и развој на Универзитетот 788-52)
19 Извештај за работата на Државниот испитен центар за 2021 година, со Финансиски извештај за 2021 година
20 Информација за безбедноста на детските играчки пуштени во промет на територијата на Република Северна Македонија за трет и четврт квартал од 2021 година
21 Препораки од партиципативни форуми
22 Извештај за спроведување на Акцискиот план за приклучување на нови инспекторати (за период 27 јули 2021 година - 27 јануари 2022 година)
23 Предлог-одлука за продажба на движни ствари - меркантилна пченица и јачмен за сточна храна
24 Предлог-одлука за одобрување финансиски средства од Буџетот на Република Македонија за 2022 година на Сојузот на борците од Народноослободителната и Антифашистичка војна на Македонија
25 Програма за изменување и дополнување на Програмата за заштита на ранливи потрошувачи на енергија за 2022 година/ Programi për ndryshimin dhe plotësimin e Programit për mbrojtje të konsumatorëve të rrezikuar të energjisë për vitin 2022
26 Одлука за посебни услови за трговијата на одделни стоки / Vendim për kushte të veçanta për tregti me mallra të caktuara
27 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - јаглен на локалитетот ,,Живојно“ општина Новаци/Propozim-vendim për ndryshimin e Vendimit për ndarjen e koncesionit për eksploatimin e lëndës së pare minerale – thëngjill, në lokalitetin “Zhivojno”, komuna e Novacit
28 Информација за завршени преговори со усогласен текст на Спогодба меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за основање на Културно–информативни центри во Скопје и во Белград со Предлог текст на Спогодбата
29 Информација за исплата на пензии за месец февруари 2022 година
30 Предлог на Закон за платежни услуги и платни системи
31 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за видот на средствата и добитокот кои граѓаните, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите се должни да ги даваат на користење на Министерството за одбрана, за потребите на Армијата на Република Северна Македонија во воена и вонредна состојба како и при изведување на вежбовни активности во мир, начинот на водењето на евиденцијата и определување на висината на надоместокот за нивното користење, оштетување и уништување
32 Информација за повлекување на ОГЛАСОТ ЗА АВТОРИ/АВТОРСКИ ТИМОВИ ЗА ИЗРАБОТКА НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА УЧЕЊЕ согласно наставните програми за второ и петто одделение на деветгодишното основно образование / Informacion për tërheqjen E LAJMËRIMIT PËR AUTOR/GRUPE AUTORËSH PËR PËRPILIMIN MATERIALEVE PËR MËSIM në përputhje me programet mësimore për klasën e dytë dhe të pestë të arsimit fillor nëntvjeçar