23-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
08.03.2022 - 15:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.06 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 20-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 6 март 2022 година
Пред точка Агенда Европа дома
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2022 година – 30 јуни 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
1 Записник од Третиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација на органите на државната управа, на правните лица основани од државата, како и на единиците на локалната самоуправа, во врска со спречување, внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19, одржан на 4 март 2022 година, со записници од состаноците на Комисијата за заразни болести, одржани на 8 февруари 2022 година, 15 февруари 2022 година, 22 февруари 2022 година и 2 март 2022 година
2 Одлука за одобрување на работењето на Управниот одбор на Акционерско друштво за аеродромски услуги Аеродроми на Република Северна Македонија во државна сопственост - Скопје
3 Информација во врска со одобрувањето на работењето на управниот одбор на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Република Северна Македонија по однос на давањето на позајмица на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна сопственост – Скопје, со Предлог-одлука
4 Одлука за свикување на Собрание на акционери на ГА – МА АД – Скопје, со Предлог-одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на Одборот на директори
5 Извештај за завршување на процесот за собирање податоци за Проектот Обезбедување државен бесплатен Wi-Fi на локации на туристички дестинации и атракции на територијата на цела држава, со Листа на бесплатeни Wi-Fi локација на туристички дестинации и атракции на територијата на цела држава
6 Информација за покренување на постапка за одржување на Годишно собрание на акционери на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности Национални Енергетски Ресурси Скопје во државна сопственост, со Предлог-одлуки
7 Информација за потребата од продолжување на важноста на договорот за физичко обезбедување на склад за запаливи течности склучен помеѓу Министерството за одбрана и некогашната Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати
8 Конечен извештај за извршена ревизија на усогласеност на тема „Попис на средствата, побарувањата и обврските на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија
9 Извештај за реализација на одобрените средства за исплата на штета од елементарни непогоди по Одлука на Влада бр.13585/1 од 28 декември 2021 година
10 Извештај за реализација на одобрените средства за исплата на штета од елементарни непогоди по Одлука на Влада бр.40-13585/1 од 28 декември 2021 година
11 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за техничката инспекција, по скратена постапка
12 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот „Житинени“, Општина Центар Жупа, со Предлог-решение
13 Информација за потребата од донесување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за финансии, со Предлог-одлука
14 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2022 година
15 Информација за работата на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди со вкупен извештај за штета во периодот од 01.11.2021-13.01.2022 година
16 Информација за Збирен извештај со вкупно проценета штета од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, согласно член 9, став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување (,,Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр.215/21).
17 Извештај за изршени преговори за потпишување на Меморандумот за разбирање помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Северна Македонија и Министерството за политики на земјоделство, прехрана и шумарство на Италијанската Република за соработка во областа на земјоделството
18 Информација за статусот на реализација на ИПА проектот „Набавка на ИТ и друга специфична опрема за информатички систем за мониторинг на бучава”
19 Информација за потребата од обезбедување дополнителни средства за ко-финансирање на големиот ИПА проект „Рехабилитација и проширување на канализационата мрежа во Општина Кичево“
20 „Информацијата за поднесување на апликација за 27-ми повик за техничка помош од Инвестициската рамка за Западен Балкан (ВБИФ) за изработка на техничка документација за воспоставување на регионален систем за управување со отпад за Југоисточен и Вардарски регион“
21 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија Скопје
22 Информација за Предлог-договор за доделување на државна помош на Друштво за производство, трговија и услуги Орицон Адвансед Технолоџис - ОАД ДООЕЛ Велес, Република Северна Македонија
23 Предлог-програма за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2022 година
24 Предлог-закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Соединетите Американски Држави за безбедносните мерки за заштита на класифицирани информации
25 Предлог-закон за ратификација на Техничкиот аранжман помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Врховната Команда на сојузничките сили за Европа за воздушно патролирање над Република Северна Македонија
26 Предлог-закон за ратификација на Договорот за изменување и дополнување на Договорот за соработка помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Агенцијата за меѓународен развој на САД за банкарски гаранции за земјоделство и рурален развој во Република Северна Македонија
27 Предлог-одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Република Азербејџан
28 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/796 на Советот од 17 мај 2021 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2019/797за рестриктивни мерки против сајбер напади кои претставуваат закана за Унијата или нејзините земји членки
29 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2021/751 на Советот од 6 мај 2021 година за спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија
30 Информација за одржувањето на осумнаесеттиот состанок на Поткомитетот за економско-финансиски прашања и статистика во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, кој се одржа на 5 октомври 2021 година
31 Информација за подготовката на осумнаесеттиот состанок на Поткомитетот за транспорт, животна средина, енергетика и регионална политика, во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија кој ќе се одржи на 17 март 2022 година, преку видео конференциска врска
32 Годишен извештај за спроведување на Просторниот план на Република Македонија во 2020 година
33 Годишен извештај за реализација на Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија во 2021 година (Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија)
34 Информација за поднесување на апликација за 27-ми повик за техничка помош од Инвестициската рамка за Западен Балкан (ВБИФ) за „Физибилити студија за подобрување на системот и услугите за водоснабдување во Скопје”
35 Информација во врска со постапката на основање на трговско друштво за приредување на интернет и електронски игри на среќа од страна на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД - Скопје, во државна сопственост, Државна лотарија
36 Информација со предлог за донесување на Одлука за давање согласност за Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми” п.о. Скопје, со Предлог-одлука
37 Информација за надминување на проблемот со деловен-канцелариски простор на Дирекцијата на ЈП „Национални шуми” п.о. - Скопје
38 Информацијата за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за берзанско работење Агро Берза Скопје за 2022 година, со Предлог-одлука
39 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општините Берово и Сарај (шини)
40 Информација за донесување на Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за државни патишта за 2022 година, со Предлог-одлука
41 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје (КП бр.5011/1, КО Дебар 1)
42 Предлог-одлука за изменување на Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Агенција за цивилно воздухопловство
43 Програма за антимикробна отпорност за периодот 2022-2026 (*), со Предлог-одлука
44 Годишен извештај за работа на Агенција за енергетика на Република Северна Македонија за 2021 година, со Предлог-одлука
45 Полугодишен извештај за износот и бројот на одобрени кредити од Посебниот кредитен фонд (ПКФ), Ковид 1 кредитната линија и кредитната линија за поддршка на трговски радиодифузни друштва од областа на емитувањето на радио и телевизиски програми
46 Полугодишен извештај за износот и бројот на одобрени кредити и за состојбата на салдото на сметката кај кредитната линија за поддршка на микро и мали претпријатија со можност за грант компонента (Ковид 3 кредитна линија)
47 Полугодишен извештај за износот и бројот на одобрени кредити како и за состојбата на салдото на сметката од Фондот за финансиска поддршка и поддршка на ликвидноста (Ковид 4 кредитна линија)
48 Информција во врска со Договорот за доделување на државна помош склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија, застапувана од г.Фатмир Битиќи, Заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Вик Македонија ДООЕЛ с.Алинци, Прилеп и Вик Фар Ист Лимитед (Wik Far East LTD) бр.09-8623/1 од 23.09.2020 година, со Предлог-одлука
49 Информација во врска со Договорот за доделување на државна помош склучен помеѓу Владата на Република Македонија застапувана и претставувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Друштво за производство и трговија Дура Аутомотиве ДООЕЛ Илинден и Дура Аутомотиве Холдингс О.К. ЛТД (Dura Automotive Holdings U.K. LTD) со бр.13-1722/1 од 27.12.2018, со Предлог-одлука
50 Информација во врска со Договорот за доделување на државна помош склучен помеѓу Владата на Република Македонија застапувана и претставувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Друштво за производство, трговија и услуги Баумер ДООЕЛ Скопје и Баумер Холдинг АГ, со бр.13-1593/1 од 07.12.2018, со Предлог-одлука
51 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина „13 НОЕМВРИ" - Скопје)
52 Предлог-уредба за правото на лицата со инвалидност и други лица да бидат ослободени од партиципација за студирање (Национален совет за високо образование и научно-истражувачка дејност)
53 Акциски план за реализација на препораките дадени во Конечниот извештај за извршена ревизија на усогласеност на институционалните капацитети на Државното правобранителство на Република Северна Македонија за реализација на надлежностите (Арх.бр. 02-456/1 од 14.10.2021 година)
54 Предлог-одлука за утврдување на работите на премерот во функција за запишување на недвижност во сопственост на Република Северна Македонија на КП.бр.159 дел 1 КО Здуње. У.бр 03-21/1
55 Информацијата во врска со примената на членот 36-а став 1 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции
56 Предлог-уредба за изменување на Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2022 година
57 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина– керамичка глина на локалитетот „Бодевица“ Кучов Рид, Општина Пехчево 8/2021 (Службен весник на Република Северна Македонија бр.230/21), со Предлог-одлука
58 Предлог-програма за проширена репродукција на шумите за 2022 година
59 Предлог-програма за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2022 година
60 Предлог-програма за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2022 година
61 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Акционерско друштво за промет на стоки Текстил со седиште на ул.Перо Наков бр.31, Гази Баба - Скопје, со Предлог-oдлука
62 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Друштво за производство, трговија и услуги Агро-Кавкомерц ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со седиште на ул.Западен Булевар бр.15, Кавадарци, со Предлог-одлуки
63 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ Маркова со реф.бр.144 со придружни објекти КО Елово и КО Цветово, Општина Студеничани, со Предлог-одлука
64 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б2-големи трговски единици КО Ќојлија, Општина Петровец, со Предлог-одлука
65 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена В2-прифатилиште за кучиња КО Битола 5, Општина Битола, со Предлог-одлука
66 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на 20kV воздушен вод од ТС МХЕ 145 до ТС 35/20(10)kV KO Говрлево, КО Осинчани, КО Маркова Сушица и КО Долно Соње, Општина Сопиште и Општина Студеничани, со Предлог-одлука
67 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена E2-комунална супраструктура-бензиска станица со придружни содржини КО Просениково вон град, Општина Струмица, со Предлог-одлука
68 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена Е2-комунална супраструктура-фотоволтаична централа со капацитет до 1MW КО Коњух, Општина Кратово, со Предлог-одлукa
69 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена E2-комунална супраструктура-бензиска станица КО Катланово, КО Бадар, Општина Петровец со Предлог-одлука
70 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена E2-паркинг за товарни возила КО Горно Оризари, Општина Битола со Предлог-одлука
71 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планската документација за изградба на објект со намена Г2–лесна и незагадувачка индустрија – винарска визба КО Стојаково, Општина Богданци, со Предлог-одлука
72 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Ерџелија, Општина Свети Николе со Предлог-одлука
73 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичкa планска документација за изградба на објекти со намена Б5-хотелски комплекси КО Таор, Општина Зелениково со Предлог-одлука
74 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Генерален урбанистички план за град Валандово за изработка на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Валандово град и КО Валандово вон град, Општина Валандово, со Предлог-одлука
75 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на мала хидроелектрична централа на река Пена-локација бр.407 КО Бродец и КО Селце-вонград, Општина Тетово, со Предлог-одлука
76 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Проект за инфраструктура за девијација на локален пат с.Слупчане - с.Руница КО Слупчане-вонград, Општина Липково, со Предлог-одлука
77 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за измена и дополна на проектот за инфраструктура за патен коридор 8 - Деве Баир – Ќафасан, патна делница Подвис-Пресека, км.10+424,89 – км. 22+246,05, за девијација на локален пат за с.Кленоец на км.14+300, КО Кленоец, Општина Кичево, со Предлог-одлука
78 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Проект за инфраструктура за измена и дополна на проектот за инфраструктура за автопатско решение за Миладиновци - Свети Николе - Штип, делница Миладиновци - Свети Николе за проширување на изградени косини од км.5+260,00 до км 9+980,00, со Предлог-одлука
79 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Проект за инфраструктура за девијација на локален пат за с. Душегубица на км. 14+000 ( за потребите за изградба на патен коридор 8 Деве Баир - Ќафасан, патна делница Подвис - Пресека, км. 10+424,89 - км.22+246,05.З) КО Душегубица, КО Кленоец, Општина Кичево, со Предлог-одлука
80 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б3-големи угостителски единици КО Грешница-вонград, Општина Кичево, со Предлог-одлука
81 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г4-стовариште-магацин со изложбен салон КО Тетово вон град, Општина Тетово, со Предлог-одлука
82 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за реконструкција на дел од улична мрежа во село Матејче, КО Матејче и КО Матејче–вонград, Општина Липково, со Предлог-одлука
83 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на измена и дополна на претходно одобрен Проект за инфраструктура за мала хидроелектрична централа Габровска река со реф.бр.104 со пропратни објекти КО Доброште-вонград, Општина Теарце, со Предлог-одлука
84 Информација за напредокот на Проектот: Рехабилитација на источниот дел од Железничката пруга на Коридор VIII, Фаза 1 - Делница Куманово – Бељаковце и за Проектот „Изградба на нова и реконструкција на постојната делница Бељаковце -Крива Паланка - источниот дел од железничката пруга на Коридор VIII, фаза 2“, за период од 1 јануари 2021 година до 31 декември 2021 година
85 Информација за напредокот на Проектот: Ремонт на железничка пруга Коридор 10, делница Ногаевци- Неготино, за период од 1 јануари 2021 година до 31 декември 2021 година
86 Информација за изменување на Одлуката за категоризација на државните патишта (определување на државен пат - регионален пат изменета траса на Р2250, делница: Крива Паланка (врска со А2)-Киселица-Дубровница-Луке-граница со Р.Србија, по барање и предлог на Општина Крива Паланка), со Предлог-одлука
87 Предлог-одлука за распределба на средства обезбедени во потпрограма 3Л-Изградба на систем за водоснабдување-Сопиште и инфраструктурни објекти, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС во Буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2022 година
88 Предлог-одлука за распределба на средства обезбедени во потпрограма 30-Урбанизам и градежништво, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС во Буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2022 година
89 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Делчево
90 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Ѓорче Петров
91 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Штип
92 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на техногени минерални суровини на локалитетот „Лојане“, Општина Липково
93 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот ,,Гробиште“, с.Горно Палчиште, Општина Боговиње
94 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договор за доделување на финансиска поддршка склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштво за производство и трговија Хортена ДОО увоз-извоз Струмица како корисник на финансиска поддршка. со Предлог-одлука
95 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари (патнички моторни возила)
96 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана (КО Богданци)
97 Информација од извршените преговори за склучување на План за соработка помеѓу Министерството за здравство на Република Северна Македонија и Министерството за здравство на Република Бугарија за периодот 2022-2024 година, со План за соработка
98 Информација за потребата за измена на Меморандумот за разбирање помеѓу Министерството за здравство на Република Северна Македонија и Министерството за човечки ресурси на Унгарија за соработка во областите на здравството и медицината за периодот 2021-2025, со Меморандум за разбирање
99 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државен испитен центар (преносни компјутери-лаптопи)
100 Предлог-одлука за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи за деца за 2022 година
101 Предлог-одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на директорите и давателите на услуги во јавните установи за социјална заштита основани од Владата на Република Северна Македонија за 2022 година
102 Предлог-одлука за утврдување на износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на Јавната Установа Детско Одморалиште „Илинден“ – Гостивар за 2022 година
103 Извештај за работата на Советот за статистика на Република Северна Македонија за периодот јануари - декември 2021 година
104 Предлог-закон за дополнување на Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта, по скратена постапка (поднесен од група пратеници)
105 Предлог-закон за изменување на Законот за Владата на Република Македонија, по скратена постапка
106 Иницијатива поднесена од Сашо Балабанов од Штип, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.11/2022, за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Уредбата со законска сила за носење лична заштита на лицето заради спречување на ширењето, сузбивањето на заразната болест предизвикана од коронавирусот КОВИД-19 и заштита на населението за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија, бр.44-3324/1 од 22 април 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.107/2020)
107 Иницијатива поднесена од адвокат Глигорие Ќатоски од Струга, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.8/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на одредби од Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија
108 Иницијатива поднесена од Стопанската комора на Северна Македонија од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.4/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.288/2021)
109 Понуда од нотар Катерина Митревска од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр. 1641, за КО Волково, на КП бр. 1718, Викано место/улица Ул.103
110 Понуда од нотар Мери Весова од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.83552, за КО Ѓорче Петров – 5 Лепенец, на КП бр.986, Викано место/улица 102
111 Понуда од нотар Васко Паскали од Охрид за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.93390, за КО Охрид- 1, на КП бр.8160, Викано место/улица Град
112 Понуда од нотар Искра Кировска од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.20727, за КО Штип - 6, на КП бр.10834, Викано место/улица Плуждино
113 Понуда од нотар Роза Алексова од Кавадарци, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.236, за КО Глишиќ, на КП бр.1435, Викано место/улица Шишка 12778
114 Понуда од нотар Симон Зафироски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.2917, за КО Глуво Бразда, на КП бр. 2958, Викано место/улица Железно
115 Понуда од нотар Симон Зафировски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.44512 за КО Гази Баба на КП бр.1536 на викано место/улица 513
116 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.1964, за КО Стајковци, на КП бр.77, Викано место/улица Куќа
117 Понуда од нотар Ванчо Андоновски Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.40723 за КО Центар 1 на КП бр.13112 на Викано место/улица Бл.Деспотов
118 Понуда од нотар Љубица Стефкова Начевска од Скопје, за лицето Драган Петрушевски, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.2058, за КО Бардовци, на КП бр. 1534, Викано место/улица Село
119 Понуда од нотар Љубица Стефкова Начевска од Скопје, за лицето Горан Петрушевски, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.2058, за КО Бардовци, на КП бр. 1534, Викано место/улица Село
120 Кадровски прашања - 23
121 Прашања и предлози - 23
122 Извештај за реализација на Буџетските средства за 2021 година наменети за реализација на Договор за вршење на јавна патничка услуга како услуга од јавен интерес во железнички превоз на патници и компензирање на дел од загубите при давање на услугата за период 2020 – 2022 година
123 Информација за активностите на Министерството за внатрешни работи за спречување бесправна сеча на шуми во период од 1 октомври 2021 до 31 декември 2021 година
124 Акциски план со точно дефинирани активности, рокови и носители за имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај за извршената ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија (сметка-Основен буџет)
125 Тромесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Национални шуми, за период октомври - декември 2021 година
126 Финансиски извештај за работењето на Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о., за период од 1 јули 2021 година до 30 септември 2021 година
127 Тримесечен финансиски извештај на Јавно Претпријатие за берзарско работење Агро-Берза Скопје, за период октомври-декември 2021 година
128 Годишен извештај за работа на Цивилно-воениот комитет за воздухопловство за 2021 година
129 Полугодишен извештај за износот и бројот на одобрени кредити, состојбата на сметките и наплатата кај кредитната линија од компензационите фондови и Ковид 2 кредитната линија
130 Барање за давање на автентично толкување на член 11 став (3) од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија" број 64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија" број 151/21), поднесено од пратеникот Талат Џафери
131 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/327 на Советот од 25 февруари 2022 година за изменување на Одлуката 2014/512/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина и Регулативата на Советот (ЕУ) 2022/328 од 25 февруари 2022 година за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 833/2014 за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина
132 Информација во врска со Одлука за усвојување на Барање за позајмица бр. 05-1365/1 од 17.02.2022 година доставено од ЕСМ Елетрани на Северна Македонија бр. 02-1783/3 од 07 март 2022 година и Одлука за усвојување на текст на договор за заем бр. 02-1783/3-1 од 07 март 2022 година донесени од Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со делoвен простор од значење за Републиката-Скопје
133 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/346 на Советот од 1 март 2022 година за изменување на Одлуката 2014/512/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина
134 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/52 на Советот од 13 јануари 2022 година за изменување на Одлуката 2014/512/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина
135 Информација за одобрување на работењето на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје, со Предлог-одлука
136 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/264 на Советот од 23 февруари 2022 година за изменување на Одлуката 2014/512/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина и Регулативата на Советот (ЕУ) 2022/262 од 23 февруари 2022 година за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 833/2014 за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина
137 Предлог-одлука за одобрување на работењето на Управниот одбор на Акционерското друштво „Медиумска информативна агенција“- Скопје, во државна сопственост
138 Информација за номинации за членови и заменици членови на работни групи формирани заради дигитализација на процесите поврзани со постапките утврдени со закон, со Предлог-решенија
139 Информација за статусот на реализација на активностите во рамки на ипа 2017 проектот „Поддршка на државната реорганизација”
140 Предлог-одлука за формирање на Советодавна комисија за спроведување на План за интервенции во случај на вонредно пореметување на снабдувањето на пазарот со сурова нафта и/или нафтени деривати
141 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката 2014/512/ЗНБП на Советот од 31 јули 2014 година за рестриктивни мерки во однос на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина и Регулативата на Советот (ЕУ) 833/2014 од 31 јули 2014 година за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина
142 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/351 на Советот од 1 март 2022 година за изменување на Одлуката 2014/512/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина
143 Информација за преземените активности за ангажирање на меѓународен правен застапник за застапување на Министерството за финансии во поведената арбитражна постапка за Договорот за градежни работи „Подобрување на инфраструктурата за собирање на отпадни води во Град Скопје” со Предлог-заклучоци
144 Предлог-програма за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година
145 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој
146 Предлог-програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година