32-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
22.03.2022 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (722.84 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 19-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 2 март 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 21-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 8 март 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 24-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 9 март 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 25-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 10 март 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 27 - та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 12 март 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 30-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 17 март 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 31-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 18 март 2022 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија - Агенда Европа дома
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2022 година – 30 јуни 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
1 Информација за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, со Предлог-одлука
2 Информација за доставено Барање број 11-1558/1 од 09.02.2022 година за регулирање на долг со воспоставување на нови кредитни услови на Јавното претпријатие за државни патишта кон Експорт-Импорт банка на Кина поради неможност за отплата на доспеаните обврски
3 Информација за статусот на проектите кои се финансираат од меѓународни финансиски институции и билатерални кредитори, во насока на искористеноста на заемите и инвестициските грантови за истите, заклучно со 31 декември 2021 година
4 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Гиновци за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Гиновци, општина Ранковце, со Предлог-одлука
5 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на 110kv далекувод ТС Штип-ТС Овче поле, KO Врсаково, КО Сарчиево, КО Три Чешми-вгр и КО Штип 1, општина Штип и КО Пеширево, КО Амзабегово-вгр, КО Ерџелија-вгр, КО Ерџелија, КО Мустафино –вгр и КО Мустафино, општина Свети Николе, со Предлог-одлука
6 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на резервоар за вода од 100м2 со цевковод во н.м. Пресил КО Пресил Милошево, општина Крушево, со Предлог-одлука
7 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување-мотел со компатибилни класи на намени на државен (магистрален) пат А2, КО Вруток, општина Гостивар, со Предлог-одлука
8 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А1-домување во станбени куќи КО Ваташа, општина Кавадарци, со Предлог-одлука
9 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за измена и дополна на Проектот за инфраструктура за изградба на патен коридор 8- Деве Баир – Ќафасан, за патна делница Песочани-Требеништа, км 0+000,00 – км 12+698,72 за стабилизација на косини и санација на свлечишта, од км 0+910 до км 1+048 КО Ново Село, општина Дебрца, со Предлог-одлука
10 Информација за престанување на важењето на Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на Спортско рекреативен комплекс КО Богданци вон г.р., општина Богданци, со Предлог-одлука
11 Предлог на Закон за изменување на Законот за административни службеници, по скратена постапка
12 Информација за потреба од преземање на мерки и активности поврзани со Каталог на услуги и Националниот портал за електронски услуги
13 Понуда од нотар Маринчо Велјановски од Битола за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.70397, Имотен лист бр.70518, Имотен лист бр.71003 и Имотен лист бр.18019 за КО Битола 5, на КП бр.17516, Викано место/улица „Боримечка“
14 Известување од извршител Зоран Петрески од Скопје за Заклучок за усна јавна продажба, која е одржана на 20 јануари 2022 година, доставен под бр. И.бр.873/20 од 10 декември 2021 година и Записник од 20 јануари 2022 година за продажба за недвижен имот запишан во ИЛ бр.6188 за КО Злокуќани
15 Акциски план со точно дефинирани активности, рокови и носители за имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Универзитет "Св. Климент Охридски" Битола (Сметка за основен буџет 603), Конечниот извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Универзитет "Св. Климент Охридски" Битола (Сметка на Буџет од самофинансирачки активности 788-14) и Конечниот извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Универзитет "Св. Климент Охридски" Битола (Сметка за функционирање и развој на Универзитетот 788-52)
16 Информација за измена на одлуката за зголемување на основната главнина на Трговското друштво „НАФТОВОД“ ДООЕЛ Скопје со барање на финансиски средства за 2022 година и предлог одлуки
17 Предлог -одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
18 Барање согласност за расходување на движни ствари и трајно давање на користење на движни ствари, со предлог-одлуки 
19 Програма за работа и финансиски план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија за 2022 година, со Предлог-одлука
20 Годишна пресметка за 2021 година и Извештај за спроведување на годишниот план за работа за 2021 година на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, со Предлог-одлука
21 Одлука за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршување на на летното сметање на времето во 2022 година
22 Предлог-Одлука за одобрување средства од Резервите на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година
23 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за измена и дополна на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Автопат Деве Баир-Ќафасан, патна делница Пресека - Песочани, км 0+000 - км 11+498,62, за стабилизација на косина на км 11+200 - км 11+498.62, КО Ново Село, КО Песочани, општина Дебрца, со Предлог-одлука
24 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Спасенка Делкова, ул.Киро Крстев бр.123, Неготино, со Предлог-одлука
25 Предлог-одлука за давање согласност за пренос на удел во Друштвото за производство, трговија и услуги ПИСЕНИК Цветан ДОО увоз-извоз Пробиштип
26 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – керамичка глина на локалитетот ,,Жиганци и Пишица“, општина Чешиново-Облешево, општина Карбинци и општина Пробиштип
27 Информација за евалуација и сертификација на воведените ISO 9001:2015, 27001; 2013, 14641;2018 стандарди во Министерство за информатичко општество и администрација
28 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/1251 на Советот од 29 јули 2021 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија
29 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2021/1002 на Советот од 21 јуни 2021 година за спроведување на Одлуката 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Белорусија
30 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/1305 на Советот од 5 август 2021 година за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја
31 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/1252 на Советот од 29 јули 2021 година за изменување на Одлуката 2010/413/ЗНБП за рестриктивни мерки против Иран
32 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметот Кузмановска и други против Северна Македонија А.бр. 25967/18
33 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа – Здравствен дом –„Д-р Панче Караѓозов”- Штип (санитетско возило)
34 Предлог на закон за изменување на Законот за акцизите, по скратена постапка
35 Понуда од нотар Искра Кировска од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.20727, за КО Штип - 6, на КП бр.10834, Викано место/улица Плуждино
36 Понуда од нотар Роза Алексова од Кавадарци, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.2418, за КО Ваташа, на КП бр.4529, Викано место/улица Д.Чекоров 13013
37 Понуда од нотар Никола Кузманоски од Охрид за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.395, за КО ОХРИД-3, на КП бр.15943, и КП бр.15946 на Викано место/улица Г.Прличев
38 Понуда од нотар Катерина Митревска од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр. 1641, за КО Волково, на КП бр. 1718, Викано место/улица Ул.103
39 Кадровски прашања 
40 Прашања и предлози 
41 Информација за полугодишен извештај за реализација на годишните планови кој содржи податоци за бројот на планирани и бројот на реализирани вработувања во институциите на јавниот сектор по институција (јули-декември 2021 година)
42 Годишен извештај за работата на Советот за стручно образование и обука за 2021 година 
43 Годишен извештај за работата на Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија за 2021 година
44 Извештај за извршувањето на потставките 412110 – Постојана резерва (непредвидливи расходи) и 413110 – Тековни резерви (разновидни расходи) од Буџетот на Република Северна Македонија за периодот 1 јануари до 31 декември 2021 година
45 Информација во врска со полугодишниот финансиски и оперативен Извештај за периодот јули-декември 2021 година за „Меѓународниот аеродром Скопје“ и „Св. Апостол Павле“ – Охрид на ТАВ Македонија
46 Тримесечен извештај за работењето на Јавното претпријатије за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје, за период октомври-декември 2021 година
47 Тримесечен извештај за финансиското работење на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје ”Јасен”- Скопје за четврт квартал 2021 година
48 Финансиски извештај за работењето на Јавното претпријатие Колекторски систем Скопје, за период октомври-декември 2021 година
49 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино, за период октомври-декември 2021 година
50 Извештај за реализација на одобрените средства за исплата на штета од елементарни непогоди по Одлука на Влада бр.12854/1 од 21 декември 2021 година
51 Извештај за реализација на одобрените средства за исплата на штета од елементарни непогоди по Одлука на Влада бр.12854/1 од 21 декември 2021 година и Одлука на Влада бр.13585/1 од 28 декември 2021 година
52 Предлог Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за критериумите и условите за прогласување на кризна состојба во случаи на временски и природни непогоди, хаварии и нарушувања на пазари на електрична енергија, начинот на снабдување со електрична енергија во кризна состојба, мерките што се преземаат, како и правата и обврските на носителите на лиценци за вршење на електроенергетски дејности
53 Информација за 177-та Седница на Одборот на директори на претпријатието Нафтовод Солун – Скопје Вардакс АД закажана за 22.03.2022 година
54 Предлог О Д Л У К А за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката 2014/119/ЗНБП на Советот од 5 март 2014 година за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, субјекти и тела во однос на состојбата во Украина и Регулативата (ЕУ) 208/2014 на Советот од 5 март 2014 година за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, субјекти и тела во однос на состојбата во Украина
55 Информација за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија заради изведување на вежбата „Swift Response-22“ со Предлог-одлука
56 Информација за текот на активностите во врска со изработка на проектна документација за изградба на обиколницата на Тетово преку клучка Требош до Непроштено
57 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Делчево
58 Предлог О Д Л У К А за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗБНП) 2022/266 на Советот од 23 февруари 2022 година за рестриктивни мерки како одговор на признавањето на областите Донецк и Луганск во Украина кои не се под контрола на владата и наредбата за распоредување на руските вооружени сили во тие области и Регулативата (ЕУ) 2022/263 на Советот од 23 февруари 2022 година за рестриктивни мерки како одговор на признавањето на областите Донецк и Луганск во Украина кои не се под контрола на владата и наредбата за распоредување на руските вооружени сили во тие области
59 Предлог-одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година, намети за Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје
60 Предлог О Д Л У К А за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/376 на Советот од 3 март 2022 година за изменување на Одлуката 2014/119/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, субјекти и тела во поглед на состојбата во Украина
61 Информација за потпишување на Меморандум за разбирање меѓу Агенцијата за млади и спорт и Министерство за млади и спорт на Република Бугарија за соработка од областа на младите и спортот
62 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари без надомест на Државното правобранителство на Република Северна Македонија 03-178/1
63 Информација за потребата од обезбедување на средства од заем од Европска Банка за обнова и развој (ЕБОР) за изградба на автопат А4, делница граничен премин Блаце - Скопје (клучка Стенковец) втора подделница
64 Инфорамција за примена на законската одредба за спречување на корупција и судир на интереси
65 Предлог О Д Л У К А за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката 2014/386/ЗНБП на Советот од 23 јуни 2014 година за рестриктивни мерки како одговор на нелегалната анексија на Крим и Севастопол и Регулативата (ЕУ) 692/2014 на Советот од 23 јуни 2014 година за рестриктивни мерки како одговор на нелегалната анексија на Крим и Севастопол
66 Информација за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „VIKING 22“ во Кралство Шведска, со Предлог-одлука
67 Информација за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „INIOCHOS 22“ во Република Грција, со Предлог-одлука
68 Информација за доставување на извештај за трошење на средства согласно Одлука за одобрување на финансиски средства за справување со кризна состојба во снабдувањето со електрична енергија бр.41-824/1 од 30.01.2022, Одлука за одобрување на финансиски средства за справување со кризна состојба во снабдувањето со електрична енергија бр.41-978/2 од 8.2.2022 и Одлука за одобрување на финансиски средства за справување со кризна состојба во снабдувањето со електрична енергија бр.41- 1388/1 од 15.02.2022
69

Информација во врска со доставена понуда од ЕБРД за финансиска поддршка за тековното работење на АД Електрани на Северма Македонија, во државна сопственост, Скопје со Предлог одлука

70 Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2022 година
71 Информација за исплата на пензии за месец март 2022 година
72 Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година, бр.41-1746/1 од 15 март 2022 година
73 Предлог -Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година
74 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во врска со Предлог Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија и услуги Сити Капитал Агро ДОО Скопје како закупец на земјиште, со Предлог-одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Штип и за висината на закупнината и Предлог-одлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија и услуги Сити Капитал Агро ДОО Скопје, како закупец на земјиште