34-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
29.03.2022 - 12:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (935.13 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 28- та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 15 март 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 29-та (тематска) седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 15 март 2022 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка

Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија - Агенда Европа дома

Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2022 година – 30 јуни 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
1 Записник од Четвртиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација на органите на државната управа, на правните лица основани од државата, како и на единиците на локалната самоуправа, во врска со спречување, внесување и ширење на Корона вирус COVID-19, одржан на 25 март 2022 година, со записници од состаноците на Комисијата за заразни болести одржани на 9 март 2022 година, 16 март 2022 година и 23 март 2022 година
2 Информација во врска со План за производство на АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за период од 01.04.2022 година до 15.04.2022 година
3 Финансиски план на Фондот за осигурување на депозити за 2022 година и Програма за работа на Фондот за осигурување на депозити за 2022 година, со Предлог-одлука
4 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за поштенските услуги
5 Уредба за изменување на Уредбата за висина на надомест за приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата на надоместот за приватизација на градежно земјиште
6 Уредба за изменување и дополнување на уредбата за видот на активности, максимален износ на активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапка, поблиските критериуми и начинот на техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој
7 Програма за изменување на програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година
8 Информација за престанок на важење на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловниот реон Куманово, со Предлог-одлука
9 Извештај за спроведување на Законот за субвенционирање на станбен кредит, со предлог за затворање на проектот „Купи куќа, купи стан“ во 2022 година
10 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за изградба на патен коридор 8-Автопат Деве Баир – Ќафасан, патна делница Подвис - Пресека, од км 10+424,89 до км 22+246,05, за санација и стабилизација на косина на км 11+745-км 12+140, КО Лавчани, општина Кичево, со Предлог-одлука
11 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Бејадин Освалд ул.Рифат Бурџевиќ бр.41 Чаир – Скопје, со Предлог-одлука (39-3271/1)
12 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Богдан Богданов ул.Ресавска бр.95, Кавадарци, со Предлог-одлука (39-2329/3)
13 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Богдан Богданов ул.Ресавска бр.95, Кавадарци, со Предлог-одлука (39-2331/3)
14 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Богдан Богданов ул.Ресавска бр.95, Кавадарци, со Предлог-одлука (39-2332/3)
15 Информација за пристапување на Република Северна Македонија на Протокол за Вода и Здравје од Конвенцијата од 1992 година за заштита и користење на прекуграничните водотеци и меѓународни езера Одржана во Лондон на 17 Јуни 1999 година, со предлог одлука
16 Информација за оценување на физибилити студија за патот Призрен-Тетово, со предлог за избор на варијантно решение
17 Информација во врска со Предлог Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство на внатрешни компоненти КИЕЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Желино, Тетово како закупец на земјиште и Друштвото за инвестиции НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД Тетово, како закуподавач во ТИРЗ Тетово и Предлог Одлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште во ТИРЗ Тетово
18 Информација за Договор за донација на опрема за целите на воспоставување на Сектор за координација на големи инфраструктурни проекти
19 Предлог закон за ратификација на Спогодба за соработка во областа на ветеринарството, безбедноста на храна и добиточна храна и фитосанитарна област во Западен Балкан
20 Предлог закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Советот на министри на Република Албанија за взаемно признавање на одобренија за овластен економски оператор – безбедност и сигурност (ОЕОС)
21 Барање за давање на автенично толкување на член 62 став 12 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија" бр. 15/15, 98/15,193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 275/19), поднесено од градоначалникот на Општина Пробиштип
22 Извештај за реализација на Програмата за поддршка на домашен туризам за работници со ниски приходи за 2021 година
23 Информација за обидите за делегитимирање на граѓанскиот сектор и штетноста на говорот на омраза и насилството врз граѓанското општество и активистите за човекови права (Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество)
24 Информација во врска со спроведената постапка за јавна набавка на услуги за ревизија на Годишна сметка за 2021 година за потребите на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, со Предлог одлука
25 Информација за Предлог-стратегија за развој на верскиот туризам и поддршка на активните манастири, со прилог Акциски план 2022-2026 и со Предлог-стратегија
26 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари-моторнo возилo на Јавна установа Детски дом „11 Октомври “- Скопје
27 Информација за измена на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда, со Предлог-одлука
28 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за измена и дополна на проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Деве Баир-Ќафасан, патна делница Песочани – Требеништа, на стационажа од км.0+000,00 до км.12+898,72, за стабилизација на косини и санација на свлечиште, од км.2+510 до 3+280 КО Ботун, општина Дебарца, со Предлог-одлука
29 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за изградба на патен коридор 8 - Деве Баир – Ќафасан, патна делница Кичево-Подвис, км 0+000,00 – км 10+424,89, за санација и стабилизација на косина на км 9+370 до км 9+660 КО Лавчани, општина Кичево, со Предлог-одлука
30 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за измена и дополна на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Деве Баир-Ќафасан, патна делница Кичево – Подвис, км.0+000,00 - км.10+424,89, за стабилизација на косини и санација на свлечишта, од км.0+000 до км.0+350, КО Кичево вон град, општина Кичево, со Предлог-одлука
31 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за измена и дополна на проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Деве Баир-Ќафасан, патна делница Кичево-Подвис, км.0+000,00 - км.10+424,89, за девијација на автопат А2 и косина на км.2+570 до км.3+420, КО Кичево вон град, КО Кичево 9 и КО Другово, општина Кичево, со Предлог-одлука
32 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за изградба на патен коридор 8-Автопат Деве Баир – Ќафасан, патна делница Кичево – Подвис, од км 0+000,00 до км 10+424,89, за стабилизација на косина од км 3+420-км до 3+961, КО Другово, општина Кичево, со Предлог-одлука
33 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба - реконструкција на улица „Коста Кирков“ во населба Чашка, општина Чашка, со Предлог-одлука
34 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Богдан Богданов ул.Ресавска бр.95, Кавадарци, со Предлог-одлука (39-2330/3)
35 Информација за распишување на Јавен повик бр.03/22 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари
36 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот „Колиште“ с.Липково, општина Липково
37 Предлог-одлука за утврдување на Листата на стоки и технологии со двојна употреба
38 Извештај за завршени преговори за склучување на Договор меѓу Владата на Република Северна Македонија и Советот на Министри на Република Албанија, Советот на Министри на Босна и Херцеговина, Владата на Црна Гора, Владата на Република Србија и Владата на Република Словенија во врска со аранжманите на земјата домаќин за статусот на Постојаната организација на Балкански медицински наменски сили (БМНС) и нејзиниот персонал
39 Предлог-одлука за престанок и за давање на движна ствар на Казнено поправна установа Затвор Скопје- Скопје
40 Предлог-решение за изменување на Решението за назначување претседател, заменик – претседател, членови, заменици – членови и секреатра на Националната комисија за следење на имплементацијата на Стратегијата за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот за периодот од 2021-2023, со Акциски план
41 Информација за изменување на Решението за назначување на претседател, членови и заменици на Националното координативно тело за заштита на деца од злоупотреба и занемарување, со Извештај на Националното координативно тело за состојбата со заштита на деца жртви на злоупотреба и занемарување за 2020/2021 година, со Предлог-решение
42 Информација за измена на Решение за назначување на претседавач, членови и заменици на Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Совет на Европа за спречување и борба против насилство врз жените и семејното насилство, со Предлог-решение
43 Информација за прогресот на реализација на Акцискиот план со дефинирани активности и рокови за имплементација на дадените препораки од Конечните извештаи на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи, заедно со ревизија на усогласеност за 2018 година на Министерство за труд и социјална политика сметка на основен буџет (637)
44 Предлог на закон за изменување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија, по скратена постапка (поднесен од Димитар Апасиев и Борислав Крмов, пратеници од Левица)
45 Предлог на закон за дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, по скратена постапка (поднесен од група пратеници)
46 Барање за давање на автентично толкување на член 150 став (1) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија" број 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија" број 110/19, 267/20,151/21 и 288/21), поднесено од пратеникот Јован Митрески
47 Барање за давање на автентично толкување на член 134 од Законот за работните односи (Службен весник на Република Македонија број 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18 и Службен весник на Република Северна Македонија број 110/19, 267/20, 151/21 и 288/21), поднесено од пратеникот Марија Георгиевска
48 Барање за давање на автентично толкување на член 19 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на РСМ" бр. 98/2012; 166/2012; 15/2013; 53/2013; 170/2013; 43/2014; 44/2014; 97/2014; 113/2014; 160/2014; 188/2014; 20/2015; 61/2015; 97/2015; 129/2015; 147/2015; 154/2015; 173/2015; 217/2015; 27/2016; 120/2016; 132/2016; 27/2018; 35/2018; 220/2018; 245/2018; и „Службен весник на Република Северна Македонија" број 180/2019; 275/2019; 31/2020; 94/2020; 267/2020), поднесено од пратеникот Жаклина Лазаревска
49 Барање за давање на автентично толкување на член 114 од Законот за општа управна постапка (Службен весник на Република Северна Македонија број 124/2015 и 65/2018), поднесено од пратеникот Диме Велковски
50 Финансиски план за изменување на Финансискиот план на ЈРП Македонска радио телевизија за 2022 година
51 Известување од извршител Данче Попчотрова-Ѓеоргиева од Струмица, за Заклучок за усна јавна продажба под И.бр.605/18
52 Кадровски прашања/34/
53 Прашања и предлози/34/
54 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Службен весник на РСМ за период Октомври - Декември 2021 година
55 Извештај за работењето на ЈП за стопанисување со пасишта, за четврто тромесечие (од 1 октомври 2021 до 31 декември 2021 година)
56 Извештај за финансиското работење на ЈП” Стрежево ”- Битола за IV – то тромесечие за 2021 година од 1 октомври 2021 година до 31 декември 2021 година
57 Извештај за работењето на ЈП Национална радиодифузија - Скопје во период од 1 октомври до 31 декември 2021 година
58 Финансиски извештај за работењето на Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о., за период од 1 октомври 2021 година до 31 декември 2021 година
59 Извештај за финасиското работење на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за периодот од 1 октомври 2021 до 31 декември 2021 година
60 Тримесечен извештај за работа на М-НАВ А.Д. Скопје за период јули-септември 2021 година
61 Извештај за финансиското работење на АД„МИА“- Скопје за периодот од 1 јули до 30 септември 2021 година
62 Извештај за финансиското работење на АД „МИА“- Скопје за периодот од 1 октомври до 31 декември 2021 година
63 Извештаи од Комисијата за следење на имплементацијата на препораката на Владата на Република Северна Македонија за јазично покривање на официјален јазик на радиодифузерите кои реемитуваат спортски програмски содржини на територијата на Владата на Република Северна Македонија
64 Програма за работа на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија за 2022 година
65 Конечни извештаи за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Јавна здравствена установа Здравствен дом „Д-р Хаим Абраванел" Битола (Сметка за средства од Фондот 737 и Сметка за средства од програмите за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства за сопствени приходи 531)
66 Конечни извештаи за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Државниот испекторат за труд (сметка на основен буџет 631 и сметка на основен буџет 637)
67 Годишен извештај за примената на Законот за бесплатна правна помош за 2021 година
68 Информација за квалитетот на воздухот во Република Северна Македонија за месец февруари 2022 година
69 Предлог - О Д Л У К А за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/307 на Советот од 24 февруари 2022 година за изменување на Одлуката 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на состојбата во Белорусија
70 Предлог - О Д Л У К А за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/1990 на Советот од 15 ноември 2021 година за изменување на Одлуката 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Белорусија
71 Предлог - О Д Л У К А за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/399 на советот од 9 март 2022 година за изменување на Одлуката 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на состојбата во Белорусија и вмешаноста на Белорусија во руската агресија врз Украина
72 Предлог - О Д Л У К А за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/395 на Советот од 9 март 2022 година за изменување на Одлуката 2014/512/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина и Регулативата (ЕУ) 2022/394 на Советот од 9 март 2022 година за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 833/2014 за рестриктивни мерки во однос на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина
73 Предлог - О Д Л У К А за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/397 на Советот од 9 март 2022 година за изменување на Одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2022/396 на Советот од 9 март 2022 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 269/2014 за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина
74 Предлог - О Д Л У К А за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/1031 на Советот од 24 јуни 2021 година за изменување на Одлуката 2012/642/ЗНБП на Советот за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Белорусија
75 Одлука за изменување на одлука за посебни услови за трговија со одделни стоки
76 Предлог - О Д Л У К А за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/356 на Советот од 2 март 2022 година за изменување на Одлуката 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на состојбата во Белорусија
77 ПРЕДЛОГ за воспоставување на нови кредитни производи согласно економските мерки на Владата на РСМ за заштита на потрошувачите и компаниите од енергетската криза
78 Предлог - О Д Л У К А за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/1989 на Советот од 15 ноември 2021 година за изменување на Одлуката 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Белорусија
79 Предлог - ОДЛУКА за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2021/2125 на Советот од 2 декември 2021 година за изменување на Одлуката за спроведување 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Белорусија
80 .Предлог – Програма за изменување и дополнување на Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна Македонија за 2022 година
81 Информација за учество на обука во блиска воздушна поддршка со воздухоплови на НАТО на Армискиот полигон „Криволак“, со Предлог Одлука
82 Информација во врска со Договорот за надзор за докомплетирање на градежни работи за изградба на автопат А2 делница Кичево - Охрид, со предлог спогодба
83 Информација за Декларација за соработка помеѓу Министерството за електронско управување на Република Бугарија и Министерството за информатичко општество и администрација на Република Северна Македонија
84 Информација за Национален Акциски план за заштита, промоција и исполнување на човековите права на жените и девојчињата Ромки 2022-2024,со Национален акциски план