52-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
14.06.2022 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.11 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 14-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 15 февруари 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 42-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 3 мај 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 44-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 10 мај 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 47 -та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 20 мај 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 48-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 25 мај 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 49-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 31 мај 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 50-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 6 јуни 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 51-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 8 јуни 2022 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2022 година – 30 јуни 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Предлог-одлука за изземање од стопанисување на недвижни ствари од Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје и Предлог-одлука за пренесување во сопственост недвижни ствари на Општина Штип
2 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У 03-270/1 (КП.бр.1070, место викано Село, КО Агино Село)
3 Информација за состојбата со ЗК „Пелагонија” АД Битола по однос на Тужбата од 2015 година, против ЈП „Стрежево” Битола
4 Финансиски план за измена на Годишниот финансиски план за 2022 година, со Предлог-одлука
5 Информација за присоединување на АД ТЕЦ Неготино, Неготино кон АД ЕСМ Скопје
6 Информација за потребите на одредување на локација на работни простори на Јавната установа Национален парк Шар Планина, Република Северна Македонија во Тетово (Национален парк Шар Планина-Тетово)
7 Информација во врска со заклучокот на Владата на Република Северна Македонија за доставување на согласност на Анексот на ТАВ Македонија за продолжување на рокот на важење на Договорот за концесија за две години
8 Информација во врска со барање за произнесување и доставување на надлежност Претставка од правното лице Твинс Интернационал ДООЕЛ Куманово преку Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија
9 Информација за давање на трајно користење на недвижна ствар на Собранието на Република Северна Македонија, со Предлог-одлука
10 Информација за Акцелераторот за одбранбени иновации за НАТО (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic - DIANA)
11 Информација за меѓуресорска поделба на трошоците за одржување на вториот Преспа форум за дијалог насловен „Градење на иднината на Западниот Балкан во современата европска архитектура“, 16 – 18 јуни, Охрид
12 Информација за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „CWIX 22“ во Република Полска, со Предлог-одлука
13 Барање на Фатих Јалчин, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
14 Барање на Пинар Јалчин, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
15 Информација за пристапување на Република Северна Македонија на Конвенцијата за елиминирање на насилството и вознемирувањето на полето на трудот, со Предлог-одлука
16 Предлог-закон за изменување и дополнување на Закон за земјоделство и рурален развој, по скратена постапка (поднесен од група пратеници)
17 Годишен извештај на Државната комисија за спречување на корупцијата за спроведување на Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025 за период 01.01.-31.12.2021 година
18 Годишен извештај за работата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија во 2021 година
19 Барање согласност на Листа за определување имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Кочани
20 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и / или транспортирање,преработка,рециклирање и уништување на отпад (Јавна установа Детски дом „11 Октомври“- Скопје)
21 Информација за состојбата на книговодствена залиха на пченица и јачмен за периодот од 2007 до 2021 година која е складирана во силосите на ЈП Агро-Берза Скопје, со Предлог-одлука
22 Годишна сметка на ЈПВ Лисиче-Велес за 2021 година, Годишен извештај на ЈПВ Лисиче-Велес за 2021 година,Извештај на независниот ревизор за финансиските извештаи на ЈПВ Лисиче-Велес за годината која завршува на 31 декември 2021 година, со Предлог-одлуки
23 Информација за состојбата со туристичките знаци по патиштата
24 Финансиски план за 2022 година на Советот за унапредување и надзор на ревизијата, со Предлог-одлука
25 Годишна програма за работа на Советот за унапредување и надзор на ревизијата за 2022 година, со Предлог-одлука
26 Информација за усвојување на Национална стратегија за борба против измами и заштита на финансиските интереси на Европската унија во Република Северна Македонија 2022-2025 година и Акциски план за спроведување 2022-2023 година
27 Предлог-програма за изменување на Програмата за водостопанство за 2022 година
28 Предлог-програма за изменување на Програмата за спроведување на интервентен фонд за земјоделство
29 Предлог за поведување постапка за водење преговори за склучување Спогодба помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Советот на министри на Република Албанија за делегирање на услуги во воздушниот сообраќај на дел на воздушниот простор над Охридското Езеро
30 Информација во врска со ревидираниот Стратешки маркетинг план на ТАВ Македонија за 2022 година
31 Информација во врска со анкетата за квалитет на аеродромски услуги (ASQ) на ТАВ Македонија за 2021 година за Меѓународниот Аеродром Скопје
32 Информација со Предог-одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за општина Старо Нагоричане
33 Информација во врска со барањето на Концесионерот Хидро Електрик Пауер ДООЕЛ Ново Село за продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на малата хидроелектрична централа, МХЕЦ Мокриево
34 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Проект за инфраструктура за водоснабдителен систем на с.Ѕвегор, КО Ѕвегор, општина Делчево, со Предлог-одлука
35 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Автопат Деве Баир-Ќафасан, патна делница Подвис - Пресека, км 10+424.89 - км 22+246,05, општина Кичево, за стабилизација на косина на км 14+280 - км 14+593 КО Кленоец, Општина Кичево, со Предлог-одлука
36 Информацијa за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Благица Николова, ул.Косовска бр.10А, Кавадарци, со Предлог-одлукa
37 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Оливер Тодорчев, с.Долни Дисан, Неготино, со Предлог-одлука 39-5427
38 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Оливер Тодорчев, с.Долни Дисан, Неготино, со Предлог-одлука 39-5426
39 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Стевчо Ѓорѓиев, ул.11-ти Октомври бр.70, Неготино, со Предлог-одлука 39-5425
40 Предлог-одлука за давање согласност на решението за давање согласност за распределба на земјоделското земјиште во државна сопственост внесено во консолидационата маса согласно со предлогот за распределба на земјиштето во консолидационата маса претежно во катастарската Општина Логоварди Општина Битола
41 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот „Орловец“, Општина Куманово
42 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Кратово
43 Предлог-одлука за формирање на Совет за управување со јавни финансии
44 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за приредување на игри на среќа „Макс Бет“ ДОО Скопје во уплатно-исплатното место кое се наоѓа на ул.„Никола Тримпаре“ бр.6, Скопје
45 Информација за правосилност на одлука на Европскиот суд за човекови права во случајот Столески против Северна Македонија А.бр.15819/19, со Предлог-одлука
46 Информација за правосилност на одлуката на Европскиот суд за човекови права во предметот М.Д. против Северна Македонија А.бр. 46504/18, со Предлог-одлука
47 Информација за добивање согласност за преземање на обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредните години на Програм 20-ДКП, Ставка 425-Договорни услуги, Потставка 450-Здравствени услуги во странство, во редовниот буџет на Министерството за надворешни работи за реализација на повеќегодишен договор за јавна набавка на услуги за здравствено осигурување на вработените во дипломатско-конзуларните претставништва на Република Северна Македонија и членовите на нивните потесни семејства кои имаат статус на придружба
48 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Неготино
49 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кавадарци
50 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата на Собранието на Република Северна Македонија
51 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје
52 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Свети Николе
53 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Виница
54 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје
55 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Велес
56 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура Крива Паланка
57 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците
58 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Крушево
59 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово
60 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Ресен
61 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Прилеп
62 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, по скратена постапка (поднесен од група пратеници)
63 Предлог-закон за изменување на Законот за заштита на децата, по скратена постапка (поднесен од група пратеници)
64 Предлог-закон за изменување на Законот за заштита на децата, по скратена постапка (поднесен од група пратеници)
65 Предлог-закон за изменување на Законот за основното образование (поднесен од група пратеници)
66 Предлог-закон за изменување на Законот за средното образование (поднесен од група пратеници)
67 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Бирото за развој на образованието, по скратена постапка (поднесен од група пратеници)
68 Предлог-закон за дополнување на Законот за административни службеници, по скратена постапка (поднесен од група пратеници)
69 Предлог-закон за дополнување на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, по скратена постапка (поднесен од група пратеници)
70 Предлог-закон за изменување на Законот за акцизите, по итна постапка (поднесен од група пратеници)
71 Предлог-закон за изменување на Законот за надворешни работи, по скратена постапка (поднесен од пратениците Антонијо Милошоски и Драган Ковачки)
72 Предлог-закон за изменување на Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија, по скратена постапка (поднесен од група пратеници)
73 Барање за давање на автентично толкување на член 279 став (1) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија" број 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија" број 290/20 и 215/21), поднесено од пратеникот Александар Велјановски
74 Понуда од нотар Васко Паскали од Охрид за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.148388, за КО Охрид 4, на КП бр.5438, КП бр.5575 и КП бр.6417, Викано место/улица Беј Бунар
75 Понуда од нотар Ленче Т. Каранфиловска од Штип за продажба на недвижен Имотен Лист бр.20290,за КО Штип - 5, на КП бр.8726 и КП бр.8717, Викано место/ улица Гладно Поле
76 Понуда од нотар Иво Серафимоски од Тетово, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 7508 и Имотен лист број 22320, за КО Тетово 3, на КП број 12625, викано место/улица Град
77 Понуда од нотар Татјана Миовска од Берово, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 8668 и Имотен лист број 3652 за КО Берово на КП број 3371 викано место/улица 11 Октомври
78 Известување од извршител Методија Костадинов од Скопје, за Заклучок за усна јавна продажба, која ќе се одржи на 15 јуни 2022 година, доставен под И.бр.574/21 од 12 мај 2022 година
79 Кадровски прашања 
80 Прашања и предлози
81 Информација за Нацрт-Извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2021 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за периодот јануари 2021 –декември 2021 година
82 Информација во врска со ревидираните финансиски извештаи за 2021 година на ТАВ Македонија
83 Информација за квалитетот на воздухот во Република Северна Македонија за месец април 2022 година
84 Информација за управување со опасен отпад од фитофармацевтски производи
85 Тримесечен извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје за период 1 јануари -31 март 2022 година
86 Одлука за посебни услови за трговијата на одделни стоки
87 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/627 на Советот од 13 април 2022 година за изменување на Одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина
88 Предлог-одлука за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија, заради учество во вежбовна активност „Летен кампус 2022“
89 Информација за потпишување на рамковната спогодба за финансиско партнерство помеѓу европската комисија и република северна македонија застапувана од владата на република северна македонија за посебните постапки за спроведување на финансиската помош од унијата за република северна македонија според инструментот за претпристапна помош (ИПА III)
90 Информација за одржување на оценска мисија на ЕК на тема: Борба против организираниот криминал и корупцијата, со фокус врз конфискација на незаконски стекнат имот и употреба на специјални истражни мерки, која ќе се одржи од 20-24 јуни 2022 година
91 Предлог-одлука за давање согласност на Kонкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје во академската 2022/2023 година
92 Информација за потпишување на Протоколот кон Северноатлантскиот Договор во врска со пристапувањето на Кралството Шведска
93 Информација за давање на согласност за распишување на Jавен оглас бр.03/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање
94 Информација за потпишување на Протоколот кон Северноатлантскиот Договор во врска со пристапувањето на Република Финска
95 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/660 на Советот од 21 април 2022 година за изменување на Одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина
96 Предлог-одлука за давање согласност на Kонкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип во академската 2022/2023 година
97 Информација за потенцијално задолжување на Република Северна Македонија на меѓународен пазар на капитал
98 Предлог-одлука за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Северна Македонија во прва година – прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2022/2023 година
99 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/628 на Советот од 13 април 2022 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2022/266 за рестриктивни мерки како одговор на признавањето на областите Донецк и Луганск во Украина кои не се под контрола на Владата и наредбата за распоредување на руските вооружени сили во тие области
100 Информација за давање на согласност за распишување на Jавен оглас бр.02/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање
101 Информација со Предлог за бројот на студенти за запишување во прва година - прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2022/2023 година, со Предлог-одлука
102 Информација во врска со доставена понуда од ЕБРД за финансиска поддршка за тековното работење на АД Електрани на Севернма Македонија, во државна сопственост, Скопје со Предлог-одлука
103 Информација во врска со Решението за распуштање на Советот на општината Тетово
104 Предлог-закон за дополнување на Законот за работните односи
105 Информација во врска со донесување на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за обновливи извори на енергија