54-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
21.06.2022 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (721.16 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од Педесет и третата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 15 јуни 2022 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2022 година – 30 јуни 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка  Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Барање за добивање на согласност за висина на еднократен надоместок
2 Предлог - одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари (патнички моторни возила)
3 Информација за проектирање и изведба на повеќенаменски игралишта на територија на РСМ
4 Информација за промена на динамика за поставување/изградба на 15 фитнес зони на територија на РСМ
5 Предлог завршна сметка на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година
6 Предлог на Закон за заштита на потрошувачите (*) (по скратена постапка)
7 Информација за потребата од изготвување на закон за нефер трговски практики
8 Информација со Акциски план за имплементација на индустриската стратегија на Република Северна Македонија 2018-2027, за периодот 2022-2023 година
9 Информација за Нацрт Програма за реформа на управувањето со јавни финансии 2022-2025 година со Нацрт Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии 2022 година
10 Информација за работата на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди со вкупен извештај за штета во периодот од 14 јануари 2022-11 март 2022 година
11 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Зрновци за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Зрновци, општина Зрновци со Предлог-одлука
12 Предлог–одлука за изменување на Одлуката за формирање на Советот за земјоделство и рурален развој
13 Предлог на закон за изменување на Законот за извршување на санкции, по скратена постапка
14 Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Косово за статусот на припадниците на Армијата на Република Северна Македонија и Безбедносните сили на Република Косово за време на нивното привремено стационирање на териториите на горенаведените држави
15 Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за основање Културно-информативни центри во Белград и во Скопје
16 Информација за потребата од донесување на Закон за вработените во Министерството за одбрана
17 Понуда од нотар Анида Цецева од Велес за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист брoj 306, за КО Оризари, на КП број 2954, викано место/улица Село
18 Понуда од нотар Ленче Т. Каранфиловска од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.446, за КО Долани, на КП бр.566, Викано место/улица Долно Лозје
19 Извештај за реализацијата на Судскиот буџет за 2021 година
20 Годишна сметка и Извештај за работењето на ЈП „Студенчица“ Кичево за 2021 година, со Извештај на независниот ревизор за финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021 година, со предлог - одлуки
21 Информацијата во врска со потребата од претходна согласност од Владата на Република Северна Македонија за спроведување на постапкa за јавна набавка на возила како стокови добивки во игрите на среќа кои ги приредува Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Република Северна Македонија
22 Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Спортско здружение Ракометен клуб Алкалоид Скопје
23 Информација во врска со донесување на Одлука за продажба на движна ствар-патничко моторно возило, со Предлог-одлука (Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер)
24 Информација во врска со донесување на Одлука за давање согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, со Предлог-одлука (Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер)
25 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад 02-559/1
26 Предлог-одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари на Општина Аеродром
27 Барање за донесување Одлука за пренесување на сопственост
28 Информација во врска со постапката по Јавен повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот „с.Вепрчани“, Општина Прилеп 9/2021, со Предлог-одлука за поништување на постапката
29 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Премиер Центар, Битола, со Предлог- решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
30 Информација за Дванаесеттото Годишно собрание на акционери на Европа Ре што ќе се одржи на 27 јуни 2022 година во Зуг, Швајцарија
31 Информација со Предог - одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за општина Пласница
32 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Проект за инфраструктура за кружен тек на Р 1107, надвор од опфат, пред влез во град Кавадарци, КО Кавадарци-вонград и КО Глишиќ, општина Кавадарци, со Предлог-одлука
33 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Проект за инфраструктура за паралелен пристапен пат Мешеишта – Требеништа со приклучок на постоечки објекти (за потребите на изградба на патен коридор 8 Деве Баир – Ќафасан, патна делница Песочани – Требеништа км 0+000,00 – км 12+698,72), од км 8+0,00 до км 12+698, КО Мешеишта, КО Требеништа и КО Волино, општина Дебрца, со Предлог-одлука
34 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Оливер Тодорчев, с.Долни Дисан, Неготино, со Предлог-одлука 39-5428
35 Предлог - одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на општина Кавадарци
36 Предлог -одлука за пренесување на право на сопственост на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија наменето за изградба на објекти предвидени со проекти или програма за работа на јавните претпријатија и акционерските друштва основани од Владата на Република Северна Македонија и Собранието на Република Северна Македонија на АД Мепсо
37 Предлог - одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот “Доња Река“, општина Куманово
38 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за висината и начинот на наплатувањето на надоместокот за услугите што ги врши Бирото за метрологија и овластеното правно лице
39 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за трговија и услуги „Апекс МК“ ДОО Скопје за деловната просторија на ул.„Маршал Тито“ бр.61, Битола
40 Информација за подготовка на Стратегија за РЈА (2023-2030), со акцент на препораките содржани во мониторинг Извештајот на СИГМА за Република Северна Македонија од 2021 година
41 Информација за правосилност на пресудата на Европскиот суд за човекови права во предметот Костова и Апостолов против Северна Македонија А.бр. 38549/16, со Предлог- одлука
42 Информацијата за Адендумот кон вториот извештај на ГРЕКО за усогласеност на Република Северна Македонија – Четврт круг на евалуација - на тема: “Спречување на корупција кај пратениците, судиите и обвинителите“
43 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2021/2198 на Советот од 13 декември 2021 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија
44 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/855 на Советот од 27 мај 2021 година за изменување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија
45 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/1867 на Советот од 22 октомври 2021 година за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја
46 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/1965 на Советот од 11 ноември 2021 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2017/2074 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Венецуела
47 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Регулативата (ЕУ) 2021/1986 на Советот од 15 ноември 2021 година за изменување на Регулативата (ЕЗ) бр. 765/2006 за рестриктивни мерки во однос на Белорусија
48 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/2208 на Советот од 13 декември 2021 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2017/1775 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Мали
49 Предлог - одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во НАТО операцијата „КФОР“ во Република Косово
50 Предлог-решение за изменување на Решението за именување Национален координатор, негови заменици, секретар и членови на Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција Република Северна Македонија
51 Барање на Хасан Февзи Батирел, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
52 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија, по итна постапка
53 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за туристичката дејност, по скратена постапка (поднесен од група пратеници)
54 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за угостителската дејност, по скратена постапка (поднесен од група пратеници)
55 Предлог на закон за изменување на законот за јавните претпријатија, по скратена постапка (поднесен од група пратеници)
56 Годишен извештај за работата на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија за 2021 година
57 Финансиски извештаи на Агенцијата за супервизија на осигурување во 2021 година
58 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.45/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 9 став 3, членот 22, член 26 став 2, член 86-б ставови 1 и 2 и член 111 став 1 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1993, 48/1993, 21/1998, 25/1999, 39/1999, 81/19999, 49/2000, 6/20002, 31/2003, 38/2004), 35/2006, 84/2007, 123/2012 и 25/2016)
59 Иницијатива поднесена од Владан Цибрев од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.38/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 87 став 2 од Законот за административните службеници
60 Понуда од нотар Фатмир Ајрули од Скопје за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 48266, за КО Бардовци, на КП број 654, викано место/улица Зад чешмески рид
61 Понуда од нотар Башким Амети од Скопје, за размена на недвижен имот-идеални делови со Имотен лист број 96515 за КО Ѓорче Петров 6 и со Имотен лист број 93572 за КО Ѓорче Петров 6
62 Понуда од нотар Маринчо Велјановски од Битола за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 6587, за КО Битола 5, на КП број 1589, викано место/улица Кафтанџица
63 Понуда од нотар Ленче Т. Каранфиловска од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.91196, за КО Штип 1, на КП бр.1057, Викано место/улица Железничка Станица
64 Понуда од нотар Ленче Т. Каранфиловска од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.91608 и Имотен Лист бр.4918, за КО Штип 1, на КП бр.1066 и КП бр.1060, Викано место/улица Пребег
65 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.463, за КО Визбегово , на КП бр.849, КП бр.850 и КП бр.853, Викано место/улица Село
66 Понуда од нотар Надица Чаушевска од Струмица, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 1070 за КО Градско Балдовци на КП број 581 викано место/улица Село
67 Понуда од нотар Методија Ристоски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.1491 и Имотен Лист бр.17, за КО Злокуќани , на КП бр.397 и КП бр.407 , Викано место/улица Јурија
68 Понуда од нотар Трајко Маркоски од Прилеп, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 2065 за КО Прилеп на КП број 20171 викано место/улица Б.Планина
69 Известување од извршител Никола Богатинов од Скопје, за Заклучок за втора усна јавна продажба, која ќе се одржи на 29 јуни 2022 година, доставен под И.бр. 950/2019, со Заклучок на поправање на грешки во актите на извршителот
70 Кадровски прашања 
71 Прашања и предлози 
72 Годишен извештај на Националната комисија за мало и лесно оружје за 2021 година
73 Информација за здравствена состојба на шумите во Република Северна Македонија за 2021 година
74 Извештај за работењето на ЈП Национална Радиодифузија - Скопје во период од 1 јануари до 31 март 2022 година
75 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино, за период јануари-март 2022 година
76 Финансиски извештај на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје за период од 1 април 2021 година до 30 јуни 2021 година
77 Финансиски извештај на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје за период од 1 јули 2021 година до 30 септември 2021 година
78 Финансиски извештај на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје за период од 1 октомври 2021 година до 31 декември 2021 година
79 Финансиски извештај на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје за период од 1 јануари 2022 година до 31 март 2022 година
80 Извештај за работа на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за периодот од 1 јануари 2021 година до 30 јуни 2021 година
81 Извештај за работа на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за период, од 1 јули 2021 година до 31 декември 2021 година
82 Годишен извештај за работата на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија за 2021 година
83 Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за влегување и престој на вооружени сили на странски држави на територијата на Република Северна Македонија за учество во Командата на Бригадата на Југоисточна Европа – СЕЕБРИГ (SOUTH EAST EUROPE BRIGADE – SEEBRIG)
84 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за внатрешни работи
85 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „ANATOLIAN EAGLE 22“ во Република Турција
86 Статут на Институтот за комуникациски студии (Институт за комуникациски студии)
87 Информација за потребата од продолжување на временскиот рок за имплементација на Проектот за администрирање на социјалното осигурување (СИАП)
88 Информација за подготовка на студија за изводливост за изградба на национална транспортна оптичка мрежа
89 Информација за исплата на пензии за месец јуни 2022 година
90 Информација за реализација на проектот за користење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за лето 2022 година