67-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
03.08.2022 - 10:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (358.41 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација за нацрт - Концепт на даночни реформи
2 Информација за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај домашни комерцијални банки
3 Предлог-одлука за продажба на движни ствари (22 болнички кревети)
4 Деловен и Финансиски извештај за 2021 година на Непрофитната организација за стипендирање на студенти и поддршка на научно истражувачки активности фондација ПЕКСИМ Скопје со статус на организација од јавен интерес (Фондација ПЕКСИМ)
5 Информација за продажба на одземени недвижности на трето јавно наддавање и предлог-одлука за истата
6 Информација за пристапување на Република Северна Македонија кон Програмата Дигитална Европа - Digital Europe (DIGITAL)
7 Прашања и предлози 
8 Годишна сметка за 2021 година на ЈУ Центар за образование на возрасните
9 Информација за усвојување на Решение за изменување на Решението за формирање на Комисија за спроведување на постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични централи на Црна река