83-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
20.09.2022 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (619.76 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 72-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 23 август 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 78-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 5 септември 2022 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2022 година – 31 декември 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Предлог-закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Советот на министри на Република Албанија за соработка во областа на дијаспората
2 Предлог-закон за ратификација на Рамковната Спогодба за финансиско партнерство помеѓу Европската Комисија и Република Северна Македонија застапувана од Владата на Република Северна Македонија за посебните постапки за спроведување на финансиска помош од Унијата за Република Северна Македонија според Инструментот за претпристапна помош (ИПА III)
3 Информација за зголемување на контрибуција на Република Северна Македонија во Фондот за соработка на Централно Европската Иницијатива (ЦЕИ)
4 Информација за пристапување кон членство на Република Северна Македонија во Унијата за Медитеранот
5 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (ЈЗУ Универзитетски институт за радиологија Скопје)
6 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У.бр.37/22 (КП.бр.2304 дел 1 за КО Карпош)
7 Предлог-oдлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2022/1277 на Советот од 21 јули 2022 година за спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија
8 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2022/1315 на Советот од 26 јули 2022 година за спроведување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија
9 Предлог-oдлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/1241 на Советот од 18 јули 2022 година за ажурирање на списокот на лица, групи и субјекти кои подлежат на членовите 2, 3 и 4 од Заедничкиот став 2001/931/ЗНБП за примената на посебни мерки за борба против тероризмот и за укинување на Одлуката (ЗНБП) 2022/152
10 Предлог-oдлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/950 на Советот од 20 јуни 2022 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/1693 за рестриктивни мерки против ИСИЛ (Да’еш) и Ал Каеда и лица, групи, претпријатија и субјекти поврзани со нив
11 Предлог-oдлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/1019 на Советот од 27 јуни 2022 година за изменување на Одлуката 2010/413/ЗНБП за рестриктивни мерки против Иран
12 Предлог-oдлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/118 на Советот од 27 јануари 2022 година за изменување на Одлуката 2011/72/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во поглед на состојбата во Тунис
13 Предлог-oдлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/152 на Советот од 3 февруари 2022 година за ажурирање на списокот на лица, групи и субјекти кои подлежат на членовите 2, 3 и 4 од Заедничкиот став 2001/931/ЗНБП за примена на специфични мерки за борба против тероризмот и за укинување на Одлуката (ЗНБП) 2021/1192
14 Информација за потпишување на Договор за соработка во областа на дијаспората помеѓу Владата на Република Северна Македонија и општините
15 Информација за Секторската спогодба помеѓу Република Северна Македонија претставена од Владата на Република Северна Македонија и Европската комисија за воспоставување на одредбите за управување и спроведување на финансиската помош на Унијата за Република Северна Македонија од Инструментот за претпристапна помош во областа на соработка Земјоделство и рурален развој (ИПАРД III), со текст на Секторска спогодба
16 Информација за донесување Решение за изменување на Решението за именување на членови на Интер – ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите, со Предлог-решение
17 Предлог-одлука за определување на квота за работни дозволи за странци кои можат да бидат работно ангажирани на територијата на Република Северна Македонија за 2022 година
18 Информација за давање согласност за набавка на товарно возило за потребите на лабораторијата за висок напон при Факултет за електротехника и информациски технологии при Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје
19 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Боговиње (ООУ „Дервиш Цара“ с.Долно Палчиште - Боговиње)
20 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Боговиње (ООУ „Сабедин Бајрами“ с.Камењанe, Боговиње)
21 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Боговиње (ООУ „Сами Фрашери “с.Пирок, Боговиње)
22 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Боговиње (ООУ “ Абдил Фрашери“ с Боговиње, Боговиње)
23 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Брвеница (ООУ „7- Марси“ с.Челопек-Брвеница)
24 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Брвеница (ООУ,, Коста Рацин“ с.Брвеница, Брвеница)
25 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Арачиново (ООУ,, Ѓерѓ Кастриот Скендербеу“ с.Арачиново, Скопје)
26 Кадровски прашања
27 Прашања и предлози 
28 Информација за работа на Интер ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите за 2021 година
29 Годишен извештај за работaта на Агенција за филм на Република Северна Македонија за 2021 година, со дополнување кон Годишниот извештај
30 Извештај за работата на Комисијата за организации со статус од јавен интерес во 2021 година (Комисија за организации со статус од јавен интерес)
31 Информација во врска со предлог Меморандум за разбирање помеѓу Владата на Република Србија и Владата на Република Северна Македонија за соработка во областа на рударството и енергетиката 
32 Информација со Извештај за евалуација на понуди на Комисијата за спроведување на постапките за избор на вршител на енергетска дејност регулирано производство на топлинска енергија, вршител на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија и вршител на енергетска дејност снабдување со топлинска енергија, со Предлог-одлуки
33 Одлука за изменување на одлуката за висината на надоместоци за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните
34 Информација за исплата на пензии за месец септември 2022 година
35 Предлог-одлука за изменување на одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки
36 Информација во врска со отворените прашања од втората фаза на конкурентен дијалог за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република Северна Македонија со Предлог-одлука за продолжување на рокот во постапката
37 Информација со Предлог-одлука за изменување на Одлуката за спроведување на постапка за консолидација на земјоделско земјиште со распределба без промена на границите на катастарските парцели во катастарската општина Кожле, општина Петровец
38 Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година
39 Предлог-уредба за дополнување на Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој
40 Информација за изземање на АД Електрани на Северна Македонија од задолжението по точка 76 од Нацрт записникот од 28мата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 15 март 2022 година.
41 Информација за состојбата со мерните системи во примопредаваттелната станица за придоден гас Жидилово
42 Информација во врска со набавка и инсталација на дизел електрана за производство на електрична енергија со инсталирана моќност од 25 MW/
43 Информација за скратување на периодот за наводнување од акумулацијата Тиквеш до 15.09.2022 година
44 Информација за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија заради изведување на вежбата „Seven Stars 22“ со Предлог-одлука
45 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за воспоставувањето, организацијата, членството и работата на националната рурална мрежа на Република Северна Македонија
46 Предлог-закон за изменување на Законот за заштита на децата, по скратена постапка
47 Одлука за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година
48 Одлука за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на селата за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година
49 Одлука за изменување на одлуката за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на планските региони за 2021 година со индикативно планирани средства за 2022 година и одобрување на корекциите на дел од Програмата за рамномерен регионален развој за 2021 година со индикативно планирани средства за 2022 година
50 Одлука за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на урбаните подрачја и одржлив урбан развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година
51 Информација за статусот на финансирањето на Проектот за експресен пат А4, Штип-Радовиш, Втора фаза - Реконструкција на две подделници: Клучка Три чешми - Клучка Штип југ (од км -3+213 до км5+060) и Клучка Бучим - Клучка Радовиш (од км 28+560 до км 37+199)