10-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
01.02.2022 - 14:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.03 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 4-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 20 јануари 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 5-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 21 јануари 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 6-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 24 јануари 2022 година
Пред точка Усвојување на Записиникот од 7-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 26 јануари 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 8-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 28 јануари 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 9-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 30 јануари 2022 година
Пред точка Агенда Европа дома
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните инвестициии
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2021 година – 31 декември 2021 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
1 Информација за потребата од склучување спогодби согласно член 550 став 2 и 551 став 1 од Законот за кривичната постапка арх.бр.02-455/1
2 Предлог-oдлука за размена на недвижни ставри во сопственост на Република Северна Македонија и Општина Струга за Кп.бр.1237 КО Струга
3 Предлог на Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам
4 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – јаглен на локалитетот “Гуштерица“ општина Кичево, со Предлог-одлука
5 Информација во врска со барањето за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – јаглен на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје на локалитетот ,,Живојно“ општина Новаци,со Предлог-одлука
6 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за нефрологија Скопје (товарно моторно возило, Фолсваген транпортер)
7 Информација за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2021 година и на Финансиските извештаи за 2021 година и ревидирање на Консолидираната годишна сметка за 2021 година и Консолидираните финансиски извештаи за 2021 година на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје со Акционерското друштво Градски трговски центар-Скопје за 2021 година, со Предлог-одлука
8 Информација во врска со спроведување на постапка за доделување на договор за јавна набавка за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 година со состојба 31 декември 2021 година и ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2022 година со состојба 31 декември 2022 година, со Предлог-одлука
9 Информација за одложување на активирањето на инструментите за присилна наплата за кредитите од Посебниот кредитен фонд Ковид 1 и кредитите од Компензационите фондови Ковид 2, со Предлог-одлука
10 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Град Скопје (КП бр.1725)
11 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Град Скопје (КП бр.2181/1)
12 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Град Скопје (КП бр.1887)
13 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Град Скопје (КП бр.1888)
14 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Град Скопје (КП бр.1892/2)
15 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Град Скопје (КП бр.1733 и.л 47308)
16 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Град Скопје (КП бр.1733 и.л 47309)
17 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Град Скопје (КП бр.1728)
18 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Град Скопје (КП бр.1733 и.л 47134)
19 Предлог-одлуки за давање согласност на Решенијата за отстапување на одземени предмети (вкупно 28 моторни возила) во кривична и прекршочна постапка и Предлог-одлуки за престанок на важење на одлкуките за давање согласност
20 Извештај за извршени преговори за усогласување на Договорот меѓу Република Северна Македонија и Европската Унија за учество на Северна Македонија во Програмата на Унијата Фискалис за периодот 2021-2027 година, со усогласен Договор
21 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за измена и дополна на проектот за инфраструктура за патен коридор 8 – Автопат Деве Баир – Ќафасан, патна делница Подвис-Пресека, км.10+424, 89 – км. 22+246, 05, за стабилизација на косина на км.14+648- км.14+950 КО Кленоец, Општина Кичево, со Предлог-одлука
22 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Проект за инфраструктура за измена и дополна на проектот за инфраструктура за патен коридор 8 - Деве Баир – Ќафасан, патна делница Песочани- Требениште, км.0+000,00 – км. 12+698,72, за стабилизација на косини и санација на свлечишта, од км.5+460 до км.5+580 КО Ботун, Општина Дебрца, со Предлог-одлука
23 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за измена и дополна на проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Деве Баир-Ќафасан, патна делница Песочани-Требениште, км0+000,00-км12+698,72.За стабилизација на косина на км 2+280 до км 2+495, КО Ботун, Општина Дебрца, со Предлог-одлука
24 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за измена и дополна на проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Деве Баир-Ќафасан, патна делница Песочани-Требениште, км0+000,00-км12+698,72.За санација и стабилизација на косина на км 4+400 до км 4+670, КО Ботун, Општина Дебрца, со Предлог-одлука
25 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за измена и дополна на проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Автопат Деве Баир –Ќафасан, патна делница подвис-преска, км.10+424, 89-км.22+246,05, за санација и стабилизација на косина на км.16+240-км.16+620 КО Попоец, Општина Кичево, со Предлог-одлука
26 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за измена и дополна на проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Автопат Деве Баир – Ќафасан, патна делница Требеништа – Подмоље – Охрид, од км.0+000 до км.10+263,26. За и стабилизација на косина на км.0+000-км.0+218, КО Требениште, Општина Дебарца, со Предлог-одлука
27 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Проект за инфраструктура за измена и дополна на проектот за инфраструктура за патен коридор 8 - Автопат Деве Баир – Ќафасан, патна делница Подвис – Пресека, км.10+424,89 – км.22+246,05, за стабилизација на косина на км.14+990-км.15+310 КО Попоец и КО Кленоец, Општина Кичево, со Предлог-одлука
28 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за измена и дополна на проектот за инфраструктура за патен коридор 8 - Автопат Деве Баир - Ќафасан, патна делница Подвис - Пресека, км.10+424,89 - км.22+246,05, за стабилизација на косина на км.15+690 - км.16+114. КО Попоец, Општина Кичево, со Предлог-одлука
29 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Проект за инфраструктура за патен коридор 8-Автопат Деве Баир-Ќафасан, патна делница Подвис - Пресека, км 10+424,89 - км 22+246,05, за стабилизација на косина км 21+490 - км 21+530 КО Врбјани, Општина Дебарца, со Предлог-одлука
30 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за патен коридор 8-Автопат Деве Баир-Ќафасан, патна делница Подвис - Пресека, км 10+424,89 - км 22+246,05 за санација и стабилизација на косина на км 16+620 - км 17+020 КО Попоец, Општина Кичево, со Предлог-одлука
31 Информација за постапката на ликвидација на Друштвото со ограничена одговорност за водоснабдување „Подсистем Овче Поле“ Свети Николе во ликвидација и Водостопанска работна организација „Мавровица“ Свети Николе во ликвидација, со предлог за разрешување на ликвидаторот и назначување на нов ликвидатор
32 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Александар 2- Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
33 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Винарска Визба, Битола, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
34 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договор за доделување на финансиска поддршка склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Трговско друштво за вработување на инвалидни лица, заштитно друштво за производство,трговија и услуги Прима Виста ДООЕЛ Виница
35 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договор за доделување на финансиска поддршка склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштво за производство, трговија и услуги АС Фрут Груп увоз-извоз ДОО Скопје
36 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договор за доделување на финансиска поддршка склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштво за градежништво услуги производство и трговија МН-Плака ДООЕЛ увоз-извоз, с.Радолишта, Струга
37 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договор за доделување на финансиска поддршка склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштво за угостителство Јаја Индустри ДООЕЛ Штип
38 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договор за доделување на финансиска поддршка склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштво за графички услуги и промет Про Солушн ДООЕЛ Скопје
39 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договор за доделување на финансиска поддршка склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштво за производство, трговија и услуги Н-А Промет ДОО Гостивар
40 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договор за доделување на финансиска поддршка склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштво за производство, трговија и услуги Тотал Принт ДООЕЛ Струмица како корисник на финансиска поддршка
41 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договор за доделување на финансиска поддршка склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Трговско друштво за производство на композитни електроизолациони материјали Еуропрофил АД с.Алданци Крушево
42 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договор за доделување на финансиска поддршка склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и ДППУ Варади Никола и др. ДОО
43 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договор за доделување на финансиска поддршка склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштво за производство, трговија и услуги АЛ-МАК увоз-извоз ДОО Струмица
44 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договор за доделување на финансиска поддршка склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштво за производство, трговија и услуги ИГМ-Трејд Илија и др. ДОО Кавадарци
45 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр. 13-7575/1 од 31.07.2018 година, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштвото за трговија и услуги Осумнаеска Логистик ДОО експорт-импорт Скопје
46 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договор за доделување на финансиска поддршка бр.11-7970/1 склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за производство, инженеринг, проектирање, монтажа и трговија Тинг ДООЕЛ Кочани
47 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договор за доделување на финансиска поддршка бр.09-9600/1 склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштвото за производство трговија и услуги Детал Велд Инжинеринг ДООЕЛ Кавадарци
48 Информација за ништовност на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр. 09-10980/1 склучен на 14.10.2021 година, помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштвото за производство, трговија и услуги Фармаролли ДООЕЛ Петровец
49 Информација за ништовност на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр. 11-8084/1 склучен на 15.10.2019 година, помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштво за рециклажа и услуги Еко Метал 16 Дооел, Скопје
50 Информација за приемот на Република Северна Македонија во полноправно членство во Меѓународната алијанса за сеќавање на холокаустот-ИХРА
51 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/1001 на Советот од 21 јуни 2021 година за изменување на Одлуката 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Белорусија
52 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/1014 на Советот од 21 јуни 2021 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија
53 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласноОдлуката на Советот (ЗНБП) 2021/1278 од 30 јули 2021 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2019/1720 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Никарагва
54 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/1277 на Советот од 30 јули 2021 година за рестриктивни мерки со оглед на состојбата во Либан
55 Информација за испраќање на припадниците на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата "KFOR 30", во Сојузна Република Германија, со предлог одлука
56 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за правда (војнички ќебиња)
57 Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар (Здружение Музички едукативен центар Скопје)
58 Информација по доставено Барање за одобрение за основање на приватна установа за вон-семејна социјална заштита на стари лица ,, Свети Јован” на ул. Иљо Шопов бр. 43/12 - Струмица, со Предлог-одлука
59 Предлог на закон за изменување на Законот за Собранието на Република Македонија, по скратена постапка
60 Барање за давање на автентично толкување на член 38 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02), поднесено од градоначалникот на Општина Свети Николе
61 Барање за давање на автентично толкување на член 85 став 1 од Закон за административни службеници („Службен весник на РМ" бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и „Службен весник на РСМ" бр.275/19, 14/20 и 215/21) и член 2 од Закон за минимална плата во Република Северна Македонија („Службен весник на РМ" бр.11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15, 132/17, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија " бр.124/19 и 239/19), поднесено од градоначалникот на Општина Богданци
62 Извештај на ректорот проф. д-р Никола Јанкуловски за работата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје за периодот од 15 септември 2020 година до 30 септември 2021 година
63 Иницијатива поднесена од Василчо Илијев, адвокат од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.136/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на одредби од Законот за семејството
64 Иницијатива поднесена од Здружението за заштита од дискриминација од Виница, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.130/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 68 став 2 од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 72/2016, 142/2016 и 233/2018)
65 Иницијатива поднесена од Дарко Јаневски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.127/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 389-а во делот „договорна“ од Законот за облигационите односи („Службен весник на РМ“ бр.18/2001, 4/2002, 5/2003, 84/2008, 81/2009 и 161/2009 и „Службен весник на РСМ“ бр.215/2021)
66 Понуда од нотар Роза Алексова од Кавадарци, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.2418, за КО Ваташа, на КП бр.4529, Викано место/улица Д.Чекоров 13013
67 Понуда од нотар Роза Алексова од Кавадарци, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.236, за КО Глишиќ, на КП бр.1435, Викано место/улица Шишка 12778
68 Понуда од нотар Арбана Дестани-Адеми од Куманово, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.496, за КО Умин Дол, на КП бр.291, Викано место/улица БЛОК 12991
69 Понуда од нотар Никола Спасовски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.3755 за КО Ѓорче Петров 5-Лепенец, на КП бр.2320, Викано место/улица ул.Лука Геров
70 Понуда од нотар Љубица Стефкова Начевска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.2211, за КО Бардовци, на КП бр. 1605, Викано место/улица Село
71 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр. 4965 за КО Сингелиќ-1, на КП бр.2474, Викано место/улица Х.Жефаровиќ 10756
72 Понуда од нотар Васко Паскали од Охрид за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.91031, за КО Охрид 4, на КП бр. 5438, КП бр. 5575 и КП бр. 6417, Викано место/улица Беј бунар
73 Понуда од нотар Снежана Видовска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.1509, за КО Бардовци, на КП бр. 1824, Викано место/улица Шамак
74 Понуда од нотар Татјана Адамоска Конеска од Прилеп за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.58580, за КО Прилеп, на КП бр. 20576, Викано место/улица М.Пијаде
75 Понуда од нотар Весна Дончева од Скопје за продажба на недвижен Имотен лист бр.3904,за КО Ѓоерѓе Петров 4 Влае, на КП бр.8058, Викано место/ Улица Мраморец
76 Кадровски прашања 
77 Прашања и предлози 
78 Информација за спроведување на ИПА проектот “Подготовка на стратешки мапи за бучава и акциски планови со програма со мерки (Development of Strategic Noise Maps and Action Plans with Programs of Measures)”
79 Финансиски извештај за работењето на Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о., за период од 1 април 2021 година до 30 јуни 2021 година
80 Извештај за финансиското работење за периодот од 1 јули 2021 до 30 септември 2021 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Република Северна Македонија
81 Информација за прогрес на имлементираните проекти од Стратегијата за Роми во Министерството за труд и социјална политика (за период јули - декември 2021)
82 Информација за прогресот на реализација на Акцискиот план со дефинирани активности и рокови за имплементација на дадените препораки од конечните извештаи на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи, заедно со ревизија на усогласеност за 2018 година на Министерство за труд и социјална политика сметка на основен буџет (637)
83 Конечниот извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија (Сметка Основен буџет)
84 Извештај од сумирани резултати од спроведена квантитативна евалуација за работата на медијаторите за 2019 и 2020 година, констатирани забелешки и наведени потешкотии при извршувањето на медијаторски работи (Одбор за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на работите на Медијацијата)
85 Годишна програма за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и на Црвениот Крст на Република Северна Македонија од приходите од игри на среќа и од забавните игри, со Предлог-одлука за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавните игри во 2022 година за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и Црвениот крст на Република Северна Македонија
86 Информација за поведената арбитражна постапка за Договорот за градежни работи Подобрување на инфраструктурата за собирање на отпадни води во Град Скопје” со Предлог-Заклучоци
87 Информација за измена на Решението за формирање на Координативно тело за следење и насочување на изработката на одделни фази на Просторниот план на Република Северна Македонија
88 Од Претседавачот на координативното тело за следење на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори во врска со ангажирање на правни застапници на Република Северна Македонија по повод поведена арбитражна постапка од страна на ГАМА Гуч Системлери Мехндислик ве Таахнут А.Ш., против Република Северна Македонија
89 Предлог - Решение за овластување на потписник за склучување на договори за купопродажба на станови
90 Информација за преземени мерки од Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) во однос на појавата на африканска чума кај свињите
91 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија Ц.О. – Скопје за 2022 година