131-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
21.02.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (968.43 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 122-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 1 февруари 2023 година
Пред точка Усвојување на Записник од 123-та седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 1 февруари 2023 година
Пред точка Усвојување на Записник од 125-та седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 3 февруари 2023 година
Пред точка Усвојување на Записник од 128-та седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 8 февруари 2023 година
Пред точка Усвојување на Записник од 130-та седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 12 февруари 2023 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Информација за одржан билатерален скрининг за област Економски критериуми од Кластер 1-Фундаментални вредности
Пред точка Информација за подготовка и одржување на билатерален скрининг за Поглавје 8 Политика на конкуренција од Кластер 2 Внатрешен пазар од 10 до 14 март 2023 година во Брисел
Пред точка Информација за одржан билатерален скрининг за Поглавје 24-Правда, слобода и безбедност, Кластер 1-Фундаментални вредности и преземени обврски
Пред точка Информација за одржан билатерален скрининг за Поглавје 32 Финансиска контрола од Кластер 1 - Фундаментални вредности
Пред точка Информација за подготовката на деветнаесеттиот состанок на Поткомитетот за транспорт, животна средина, енергетика и регионална политика, во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија кој ќе се одржи на 7 март 2023 година, во Скопје
Пред точка Информација за подготовка на 12 состанок на Специјалната група за реформа на јавната администрација во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација, кој ќе се одржи на 09ти март 2023 година преку видеоконференциска врска, со предлог-заклучоци
Пред точка Информација за подготовка на деветнаесетти состанок на Поткомитетот за земјоделство и рибарство на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Република Северна Македонија и Европската Унија, што ќе се одржи на 09.03.2023 година
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2023 година – 30 јуни 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија У.бр.106/21 (КО Маџари)
2 Предлог на закон за воздухопловство
3 Предлог- уредба за изменување и дополнување на уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот на доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој
4 Предлог-програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година
5 Информација за набавка-услуги за превентивно и адаптивно одржување на мултиплатформски систем за колаборација за е-Седница
6 Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија за 2023 година
7 Предлог-одлука за давање на согласност за пренесување на право на градење на објект за потребите на Jавната здравствена установа Oпшта болница со проширена дејност - Kавадарци (Јавна здравствена установа Општа болница со проширена дејност Кавадарци)
8 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности, у 39/21
9 Предлог-одлука за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на движни ствари
10 Информација за донесување на Одлука за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта
11 Предлог-одлука за продажба на движни ствари
12 Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, со Предлог - одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
13 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за потребата од изменување на Одлуката за давање согласност за пренос на сопственост на објекти и на други облигациони обврски и права од Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште во ТИРЗ Скопје 1 ("Службен весник на Република Македонија" бр.218/15 и 58/16) и давање на согласност на Анекс Договор бр.4 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште бр.04-902/1 од 08.06.2007 година, бр.09-1306/1 од 21.10.2014 година, бр.09-129/1 од 15.01.2016 година и бр.09-129/7 од 26.04.2016 година, со предлог-одлуки
14 Предлог-одлука за отуѓување градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија (КП бр.485/3, КО Просениково - вон град)
15 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување на постапка за јавно приватно партнерство на градежно земјиште со право на трајно користење
16 Информација за статусот на спроведување на Акцискиот План за воспоставување на систем за индиректно управување од страна на Република Северна Македонија со ИПА средствата согласно барањата од Регулативата за имплементација на новиот Инструмент за претпристапна помош (ИПА III) за Годишната Акциска Програма за 2022 година и назначување на Националниот координатор за авторизација (НАО) за ИПА III, со Предлог-решение
17 Информација за постапување по Пресудата У.5 бр.925/2022 од 23.11.2022 година донесена од Управниот суд на Република Северна Македонија со која се поништи Одлуката за одземање на Лиценцата за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за трговија и услуги „Тотал Про Спорт“ ДООЕЛ Скопје бр.41-3562/1 од 17.05.2022 година и Предлог одлука за одземање на Лиценцата за приредување на игри на среќа во обложувалница бр.44-12105/1 од 22.12.2020 година
18 Информација за формирање на Комисија за спроведување на постапка за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловните реони Крушево, Ресен, Струга, Кичево, Велес, Свети Николе, Кратово, Берово, Радовиш, Кавадарци и Неготино, со Предлог-решение
19 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - варовник на локалитетот „Лебник“ с.Бели Општина Кочани, со Предлог-одлуки
20 Предлог-одлука за давање согласност на решението за давање согласност за распределба на земјоделското земјиште во државна сопственост внесено во консолидационата маса согласно со предлогот за распределба на земјиштето во консолидационата маса во катастарската Општина Кожле Општина Петровец
21 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина - кварц на локалитетот ,,Рошје“ с.Брник, Општина Новаци
22 Предлог-одлука за одобрување средства од Резервите на Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година
23 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДООЕЛ Скопје во автомат клубот кој се наоѓа на ул.„Вангел Тодоровски“ бр.5-1/приземје 4, Скопје-Аеродром
24 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за промет и услуги „Бет Ту Мар“ ДООЕЛ Скопје во уплатно-исплатното место кое се наоѓа на ул.„Беласица“ бр.2-локал Г1.01 Скопје, Гази Баба
25 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Трговското друштво „Монополи Консалтинг“ ДООЕЛ Гевгелија за деловната просторија на ул.„101“ бб, Боговиње
26 Информација за содржината на Програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2023 година, со Предлог-oдлука
27 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Центар Жупа (мебел)
28 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Чучер Сандево (мебел)
29 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Чашка (мебел)
30 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Центар (мебел)
31 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Демир Хисар (мебел)
32 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Дебрца (мебел)
33 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Дебар (мебел)
34 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Градско (мебел)
35 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Дојран (мебел)
36 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Демир Капија (мебел)
37 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Јегуновце (мебел)
38 Извештај за работата на Регулаторната комисија за домување за период од 01.07.2022 година до 31.12.2022 година
39 Барање за давање на автентично толкување на член 93-а од Законот за стечај („Службен весник на Република Македонија" број 34/2006, 126/2006, 84/2007, 47/11, 79/13, 164/13, 29/14, 98/15 и 192/15), поднесено од пратеникот Јован Митрески
40 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.130/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 2 став 1 во делот „закони“ од Законот за Народната банка на Република Северна Македонија“
41 Понуда од нотар Надица Чаушевска Заева од Струмица, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.13308 за КО Струмица, на КП бр.7859, викано место/улица Чомлк
42 Понуда од нотар Маргарита Вангелова од Гевгелија за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.1695 и Имотен Лист бр.101006 за КО Богданци, на КП бр.8537, Викано место/улица Град
43 Понуда од нотар Џеват Бучи од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.92977 за КО Ѓорѓе Петров 6, на КП бр.9718
44 Понуда од нотар Башким Амети од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.2353 и Имотен Лист бр. 96012 за Ѓорѓе Петров 3 - Дексион, на КП бр.4463
45 Понуда од нотар Кристина Костовска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.44759, за КО Гази Баба, на КП бр.1450, КП бр.1451, КП бр.1452, КП бр.1453, КП бр.1454, КП бр.1458, КП бр.1459, КП бр.1460, КП бр.1461, КП бр.1462, КП бр.1463, КП бр.1464, КП бр.1465 и КП бр.1469, Викано место/улица Перо Наков
46 Понуда од нотар Анета Петровска Алексова од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.16013 за КО Горно Лисиче - Вонград, на КП бр.3660, Викано место / улица Бозеите.
47 Понуда од нотар Виолета Ангеловска од Битола за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.19976 и Имотен Лист бр.16923 за КО Битола 1/2, на КП бр.5613, КП бр.5614 и КП бр.56166, Викано место/улица Довлеџик
48 Понуда од нотар Агрон Арслани од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.1969 , Имотен Лист бр.1970 и Имотен Лист бр.1968 за КО Чаир, на КП бр.68, КП бр.67 и КП бр.75, Викано место/улица Чаир
49 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје на недвижен имот запишан во Имотен лист бр.509 за КО Горно и Долно Оризари
50 Понуда од нотар Љупчо Јорданов од Радовиш за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.51755, и Имотен Лист бр.51752 за КО Калуѓерица, на КП бр.2739 и КП бр.2718, Викано место/улица Плоча
51 Известување од извршител Андреја Буневски од Скопје, за Заклучок за усна јавна продажба, која ќе се одржи на 24 февруари 2023 година, доставен под И.бр. 2293/2018 од 26 јануари 2023 година, за недвижен имот запишан во Имотен лист број 3563 за КО Бутел
52 Кадровски прашања 
53 Прашања и предлози 
54 Информација за работата на Советот за следење на состојбите во пензискиот систем во 2022 година
55 Информација за статус на Договор за финансиска поддршка бр. 12-7530/1 од 31.07.2018 година склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштво за производство сточарство превоз угостителство трговија и услуги Кожара МЕНД експорт-импорт ДООЕЛ Куманово
56 Информација за статус на Договор за финансиска поддршка бр. 09-7030/1 од 11.08.2022 година склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Трговско друштво за производство трговија угостителство и услуги Спектрум Сервис ДООЕЛ увоз-извоз Тетово
57 Информација за статус на Договор за финансиска поддршка бр. 09-7078/1 од 11.08.2022 година склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштво за производство, трговија и услуги Снегулка ДООЕЛ Скопје
58 Информација за статус на Договор за финансиска поддршка бр. 09-10989/1 од 14.10.2021 година склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштво за производство трговија и услуги Артисан Мебел ДОО увоз-извоз Струмица
59 Информација за статус на Договор за финансиска поддршка бр. 10-7549/1 од 31.07.2018 година склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштво за производство и промет Ука-Комерц ДООЕЛ увоз-извоз Сарај
60 Информација за статус на Договор за финансиска поддршка бр. 09-6956/1 од 10.08.2022 година склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштвото за производство, промет, застапување и услуги Интерпласт ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
61 Информација за статус на Договор за финансиска поддршка бр. 12-7893/1 од 15.10.2019 година склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштвото за производство, промет, застапување и услуги Илфа – Текстил ДОО експорт-импорт Гостивар
62 Информација за статус на Договор за финансиска поддршка бр. 10-7545/1 од 31.07.2018 година склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Заштитно друштво за производство, трговија, и услуги увоз-извоз Примариус Охрид ДОО
63 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2021 година на Агенцијата за млади и спорт (Сметка на основен буџет 637-16, Сметка на приходи од самофинансирачки активности 787-14 и Сметка за приходи од донации 785-55)
64 Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во функционирањето на системот на јавните набавки за 2021 година
65 Информација за реализација на Програма за заштита на природата за 2022 година
66 Извештај за материјално финансиското работење на ЈП „Студенчица“ Кичево за четвртиот квартал на 2022 година
67 Тримесечен финансиски извештај октомври-декември 2022 година
68 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД„Пошта на Северна Македонија“ - Скопје, за периодот VII-IX-2022 година
69 Акциски план за отстранување на основите за мислење со резерва во Извештајот од независен ревизор за Годишната сметка за 2021 година на АД Електрани на Северна Македонија
70 Акциски план за отстранување на основите за мислење со резерва во Извештајот од независен ревизор за Консолидираната годишна сметка за 2021 година на АД Електрани на Северна Македонија
71 Предлог-Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни лаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2023 година
72 Информација за донесување на Одлука за предавање на недвижност во владение на Јавно претпријатие за државни патишта
73 Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри. */
74 Информација за регистрација на шема за електронска идентификација за Отворен Балкан во Регистарот на даватели на доверливи услуги и на шеми за електронска идентификација
75 Информација за исплата на пензии за месец февруари 2023 година