135-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
14.03.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.05 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка  Усвојување на Записникот од 121-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 24 јануари 2023 година
Пред точка  Усвојување на Записникот од 132-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 28 февруари 2023 година
Пред точка  Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка  Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка  Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка  Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка  Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка  Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка  Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2023 година – 30 јуни 2023 година
Пред точка  Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка  Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка  Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка  Агенда за дигитална трансформација
Пред точка  Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка  Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение за развој на земјоделство и заштита на животна средина преку истражување, едукација и одржување на биодиверзитет „Живот“ - Куманово
2 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ранковце
3 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во врска со Предлог Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за изградба и управување со недвижности КЕС Пропертис ДОО Скопје како закупец на земјиште, со предлог - одлуки
4 Предлог-одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари на Општина Сарај
5 Предлог на закон за изменување на Законот за пријавување и евиденција на обврски, по скратена постапка
6 Информација за претседавањето на Република Северна Македонија со САД-Јадранската Повелба во 2023 година со предлог - Акциски план за претседавањето
7 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права 
8 Информација за потпишување на Колективен договор за вработените во Министерството за култура
9 Програма за работата на Државниот испитен центар за 2023 година и Финансиски план за реализација на активностите во Програмата за работа на Државниот испитен центар согласно Буџетот за 2023 година
10 Предлог-одлука за запишување на правото на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У 4/22 (КП бр.11483/1, КО Центар 1)
11 Предлог-одлука за запишување на правото на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У 78/21 (КП бр.5314, КО Центар 1)
12 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У.бр.03-1227/1 (КП бр. 2100/1, КО Орашац)
13 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности 03-1247/1 (КП бр.967 КО Студена Бара)
14 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У03-105/1 (КП бр. 983, КО Норово)
15 Предлог - одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение Доброволно противпожарно друштво - Кочани, Доброволна планинска спасителска служба „Осогово“ – Кочани и општина Кочани
16 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Ресен
17 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна установа Национален парк Шар Планина, Република Северна Македонија
18 . Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение Доброволно противпожарно друштво „Повардарец“ - Неготино
19 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение Нуркачки центар „Амфора“ - Охрид
20 Предлог-одлука за давање согласност на Одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за водостопанство Лисиче-Велес за 2023 година
21 Предлог-одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие „Стрежево“ Битола
22 Барање на согласност за Годишниот план за вработување за 2023 година на ЈП “Стрежево” Битола
23 Предлог-одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП ХС Злетовица - Пробиштип за 2023 година
24 Информација со предлог за донесување на Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавно претпријатие за стопанисување со пасишта за 2023 година, со Предлог - одлука
25 Предлог-план за имплементација на навигација заснована на перформански (PBN) на Република Северна Македонија
26 Информација за зголемување на износот на расположиви средства наменети за реализација на кредитната линија за обртни средства за компании погодени од енергетска и ценовна криза преку директно кредитирање од РБСМ
27 Предлог-одлука за давање согласност за давање под краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на република северна македонија по пат на непосредна спогодба со Друштво за производство, трговија и услуги супериор Диспеч Сервице ДООЕЛ увоз-извоз Штип
28 Предлог - Програма за изменување и дополнување на Националната програма за развој на земјоделството и рурален развој за 2023-2027 година
29 Информација за одржан состанок и ротација на претседателството на меѓудржавниот Комитет за управување со сливот на Охридското Езеро помеѓу Република Северна Македонија и Република Албанија и Предлог Решението за назначување на членови на Комисија
30 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровинa – вулкански туф на локалитетот „с.Отошница“, Општина Ранковце, со Предлог – одлука
31 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр. 09-11140/1 од 14.10.2021 година, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштвото за производство, трговија и услуги Електрогрејачи Мис-Х ДОО, Кочани
32 Информација за статус на Договорот за финансиска поддршка бр. 12-7524/1 од 31.07.2018 година склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и компанијата Дигитал Центар ДОО експорт импорт, Скопје
33 Информација за статус на Договорот за финансиска поддршка бр. 09-9621/1 од 15.10.2020 година склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и компанијата Монозеро ДООЕЛ, Скопје
34 Информација за статус на Договорот за финансиска поддршка бр. 09-11010/1 од 14.10.2021 година склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Инфинити Енерџи, ИТ Солушнс енд Сервицес ДОО, Скопје
35 Информација за статус на Договорот за финансиска поддршка бр. 13-7651/1 од 31.07.2018 година и анекс на договорот бр. 13-7651/4 од 01.11.2018 година, склучени помеѓу Владата на Република Македонија и Друштво за производство и промет со здрава храна Виталиа Никола и др.ДОО експорт-импорт Скопје
36 Информација за статус на Договорот за финансиска поддршка бр. 13-7566/1 од 31.07.2018 година склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштво за производство и трговија Хај-Теч Корпорација ДОО експорт-импорт, с. Орешани Зелениково
37 Информација за статус на Договорот за финансиска поддршка бр. 09-9623/1 од 15.10.2020 година склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Фалко увоз-извоз ДООЕЛ, с. Цапари, Битола
38 Информација за статус на Договорот за финансиска поддршка бр. 13-7609/1 од 31.07.2018 година склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Трговско друштво за производство, трговија и услуги Римес МС Гроуп ДОО увоз-извоз, Скопје
39 Информација за статус на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр. 10-7538/1 од 31.07.2018 година, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштво за производство, трговија и услуги Макс увоз-извоз ДООЕЛ Струмица
40 Информација за статус на Договор за финансиска поддршка бр. 10-7559/1 од 31.07.2018 година, изменет со Анекс на Договор бр. 10-7559/4 од 01.11.2018 година, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и МЗТ Пумпи – АД Скопје
41 Извештај од анализата на нацрт-стратешките планови на министерствата и другите органи на државната управа од аспект на формата, содржината и нивната усогласеност со стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија во 2023 година
42 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „JOINT COOPERATION 23“ во Сојузна Република Германија
43 Предлог одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „ORION 23“, во Република Грција
44 Предлог одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „KFOR - 32“ во Сојузна Република Германија
45 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „EFES - 23“ во Република Турција
46 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „DEFENDER EUROPE 23/IMMEDIATE RESPONSE 23“ во Сојузна Република Германија, Република Словенија, Република Хрватска и Република Албанија
47 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „CWIX 23“ во Република Полска
48 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „BEYOND HORIZONT 23“ во Република Бугарија
49 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „ANATOLIYAN - 23“ во Република Турција
50 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „COMBINED RESOLVE 18“ во Сојузна Република Германија
51 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „ADRIATIC STRIKE 23“, во Република Словенија
52 Извештај за завршени преговори со усогласен текст на Договорот за соработка во областа на културата меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Латвија
53 Предлог-одлука за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи за деца за 2023 година
54 Предлог-одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи за социјална заштита основани од Владата на Република Северна Македонија за 2023 година
55 Предлог-одлука за утврдување на износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на Јавната Установа Детско Одморалиште „Илинден“ – Гостивар за 2023 година
56 Предлог-одлуказа престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом ,,Д-р Панче Караѓозов”- Штип (медицинска опрема ЛФ -1400)
57 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом ,,д-р Панче Караѓозов“ - Штип (медицинска опрема ФВ140Г2А)
58 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом ,,Д-р Хаим Абраванел” Битола (медицинска опрема ЛФ -1400)
59 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом – ,,Д-р Хаим Абраванел” Битола (медицинска опрема ФВ140Г2А)
60 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Куманово (медицинска опрема К6 2 ПЛ АДВ ИН)
61 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Куманово (медицинска опрема ФВ140Г2А)
62 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Куманово (медицинска опрема ЛФ -1400)
63 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Струмица (медицинска опрема ЛФ -1400)
64 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Струмица (медицинска опрема К6 2 ПЛ АДВ ИН)
65 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Тетово (медицинска опрема ЛФ -1400)
66 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Тетово (медицинска опрема ФВ140Г2А)
67 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа „Здравствен дом на Скопје“ – Скопје (медицинска опрема ФВ140Г2А)
68 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Велес (медицинска опрема К6 2 ПЛ АДВ ИН)
69 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Велес (медицинска опрема ФВ140Г2А)
70 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност–Прилеп (медицинска опрема К6 2 ПЛ АДВ ИН)
71 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Прилеп (медицинска опрема ФВ140Г2А)
72 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност - Кавадарци (медицинска опрема К6 2 ПЛ АДВ ИН)
73 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност - Кавадарци (медицинска опрема ФВ140Г2А)
74 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Македонски Брод (медицинска опрема ФВ140Г2А)
75 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом ,,Прим. Д-р Ѓорѓи Гаврилски ” Свети Николе (медицинска опрема ФВ140Г2А)
76 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Струмица (медицинска опрема ФВ140Г2А)
77 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом –Гостивар (медицинска опрема ФВ140Г2А)
78 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Демир Хисар (медицинска опрема ФВ140Г2А)
79 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Кичево (медицинска опрема ФВ140Г2А)
80 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност - Гевгелија (медицинска опрема ФВ140Г2А)
81 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена организација Здравствен дом ,,Гоце Делчев” п.о - Делчево (медицинска опрема ФВ140Г2А)
82 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Струга (медицинска опрема ФВ140Г2А)
83 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Неготино (медицинска опрема ФВ140Г2А)
84 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом ,,Нада Михајлова” - Пробиштип (медицинска опрема ФВ140Г2А)
85 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Пехчево (медицинска опрема ФВ140Г2А)
86 Предлог-одлука зза престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена организација Здравствен дом Крушево п.о. (медицинска опрема ФВ140Г2А)
87 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом - ,,Здравје” - Валандово (медицинска опрема ФВ140Г2А)
88 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност - Дебар (медицинска опрема ФВ140Г2А)
89 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Вевчани (медицинска опрема ФВ140Г2А)
90 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Институт за трансфузиона медицина на Република Северна Македонија - Скопје (товарно моторно возило марка Опел, тип Фургон)
91 Решение на Уставниот суд на Република Северна Македонија, У.бр.113/2022 од 25 јануари 2023 година за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 4 од Законот за изменување и допполнување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија и член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.139/2014)
92 Понуда од нотар Зафир Хаџи - Зафиров од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имоен Лист бр. 916 за КО Глуво Бразда, на КП БР. 347, Викано место / улица Банја
93 Понуда од нотар Ѓорѓи Николов од Гевгелија за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.1448 и Имотен Лист бр.10423 за КО Богданци, на КП бр.9055, Викано место/улица Нако Вардарски
94 Понуда од нотар Мери Весова од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.935 за КО Ѓорче Петров 4, на КП бр.6882, Викано место/улица Булевар Партизански Одреди
95 Понуда од нотар Искра Кировска од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.16598 за Штип 1, на КП бр.1276, Викано место/улица Пребег
96 Кадровски прашања 
97 Прашања и предлози 
98 Извештај за работењето на Агенција за филм на Република Северна Македонија за период од 1.01 до 30.06.2022 година
99 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП „Национални шуми“ за период, октомври - декември 2022 година
100 Извештај за работа на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за период од 01 јули 2022 до 31 декември 2022 година
101 Годишен извештај за реализација на Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија во 2022 година
102 Информација за подготовка и одржување на билатерален скрининг за Поглавје 10 Информатичко општество и медиуми, од Кластер 3 Конкурентност и инклузивен раст, на 21-22 Март 2023 година, во Брисел, Белгија
103 Информација за билатерален скрининг за Поглавје 16 оданочување
104 Информација за “заедничка декларација за вториот самит за демократија во организација на Соединетите Американски Држави, Костарика, Холандија, Република Кореја и Република Замбија”
105 Информација со предлог текст на МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ „ОТВОРЕН БАЛКАН ПРОЕКТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА НА ПАТАРИНА – ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ИНТЕРОПЕРАБИЛЕН ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА НАПЛАТА НА ПАТАРИНА”
106 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметот пред Европскиот суд за човекови права Антовски и други против Северна Македонија А.бр. 20630/20
107 Предлог-одлука за отуѓување градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија
108 Предлог-програма за управување со водите за 2023 година
109 Информацијата за обврски кои произлегуваат од потпишаните меморандуми и договори во рамки на иницијативата Отворен Балкан
110 Предлог на Закон за ратификација на Договорoт за слобода на движење со лични карти во Западен Балкан
111 Информација за доставено Барање број 11-4178/1 од 07.03.2023 година за регулирање на долг со воспоставување на нови кредитни услови на АД НОМАГАС Скопје во државна сопственост поради неможност за отплата на доспеаните обврски
112 Предлог на Закон за ратификација на Договорот за признавање на високообразовните квалификации во Западен Балкан
113 Предлог на Закон за ратификација на Договорот за признавање на професионалните квалификации на докторите по медицина, докторите по дентална медицина и архитектите во контекст на Централно-европскиот Договор за слободна трговија
114 Информација за потребата од донесување Годишен план на Владата на Република Северна Македонија за склучување на договори за набавка на стоки, услуги и работи во областа на одбраната и безбедноста со влади на странски држави за 2023 година со Предлог-годишен план за 2023 година
115 Информација за измена на динамика на реализација на повеќегодишна јавна набавка за финансирање на активности за реализација на Проектот ,,Реконструкција на филтер станица за вода за пиење во Берово”, општина Берово
116 Предлог-одлуки за давање на согласност на Решенијата за отстапување на одземени предмети (вкупно 36 моторни возила) во кривична и прекршочна постапка и Предлог-одлуки за престанок на важење на одлуките за давање согласност
117 Информација за Шеснаесеттиот состанок на Советот за стабилизација и асоцијација меѓу Република Северна Македонија и Европската Унија, со платформа за настап на делегацијата на Република Северна Македонија
118 Измена на информација за спроведување на повеќегодишна групна јавна набавка за изведување на градежни работи за адаптација на дел од објект на Дом за доенчиња и мали деца во детска градинка во Општина Битола
119 Измена на информација за спроведување на повеќегодишна групна јавна набавка за изведување на градежни работи за изградба на детска градинка во Општина Делчево