138-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
21.03.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (679.01 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 134-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 7, 8 и 9 март 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 136-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 15 март 2023 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2023 година – 30 јуни 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Инфомација за потребата од итно доделување на средства од Буџетот на РСМ за одржување на системот за единствениот повикувачки број Е-112 и упатување на претставник на ЦУК во постојаната Делегација на РСМ во седиштето на НАТО во Брисел
2 Информацијата за Долгорочниот план за развој на одбранбените способности 2023 – 2032
3 Понуда од нотар Хакија Чоловиќ од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2197 за КО Инџиково на КП бр.549
4 Информација со план за воведување на сертификација на шумите по стандард FSCтм (FSC FM)
5 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2021 година на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија
6 Информација за продажба на одземен недвижен имот на прво јавно наддавање и предлог –одлука за истата (запишан во Имотен лист 16375, КП 2424 дел 23, КО Центар 2, со површина од 30м2)
7 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад Предлагач: Јавна установа Дом за доенчиња и мали деца-Битола
8 Информација за оправданоста на 43 нови вработувања предвидени во Годишниот план за вработување за 2023 година на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје
9 Предлог - одлука за давање на стопанисување на недвижни ствари на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје
10 Предлог-одлука за продажба на движни ствари - Јачмен за сточна храна
11 Предлог Уредба за принципите по кои се води истражувањето на несреќи, сериозни инциденти, инциденти и настани на цивилни и државни воздухоплови, начинот на нивното пријавување, како и формата, содржината, начинот на водење на евиденцијата и начинот на издавањето и одземањето на службената легитимација на истражителите
12 Предлог- програма за дополнување на Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови за 2023 година
13 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Чедомир Димитров ул.11-ти Октомври бр.9 Росоман, со Предлог-одлука
14 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Друштво за производство на вино Винарија Крњево ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.1558 бр.18-А/ Радишани, Бутел, Скопје, со Предлог-одлука
15 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Друштво за производство на вино Винарија Крњево ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.1558 бр.18-А/ Радишани, Бутел, Скопје, со Предлог Одлука (39-342/1)
16 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за земјоделство, производство, трговија и услуги Бистрен ДООЕЛ с.Љуботен Штип, со Предлог-одлука (39-1206)
17 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – кајанит на локалитетот „Кашка“ општина Лозово, со Предлог-решение
18 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – доломитски мермер на локалитетот „Сушички мост“, општина Гостивар 5/2022 (Службен весник на Република Северна Македонија бр.273/22), со Предлог – одлукa
19 Информација во врска со начинот на продажба на полупроизводите со посебна намена од страна на должникот Друштво за производство на производи со посебна намена 11 Октомври-Еурокомпозит АД Прилеп во стечај
20 Информација за правосилност на одлуката на Европскиот суд за човекови права во предметот Антовски и други против Северна Македонија А.бр. 68160/17, со Предлог-одлука
21 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи (санитетски возила)
22 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во борбената група на НАТО операцијата „enhanced Vigilance Activity-еVA“ во Република Бугарија
23 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија во НАТО мисијата „NATO Mission Iraq-NMI“ во Ирак
24 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на студии по „Рибарство“ на Институтот за сточарство, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, со Предлог - решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Рибарство“ на Институтот за сточарство, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
25 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Растителна биотехнологија“ на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, со Предлог-решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академските студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Растителна биотехнологија“ на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
26 Предлог-одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2023 година на Православниот Богословски факултет „Св. Климент Охридски” - Скопје придружна членка на Универзитет „Св. Кирил и Методиј” – Скопје
27 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Карпош (3) (таблети)
28 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Конче (таблети)
29 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Лозово (табети)
30 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кавадарци (6) (таблети)
31 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кратово (таблети)
32 Предлог – одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кочани (5) (таблети)
33 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Желино (3) (мебел)
34 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Василево (2) (мебел)
35 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Крушево (мебел)
36 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Зелениково (мебел)
37 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Валандово (2) (мебел)
38 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (Државен студентски дом „Кочо Рацин“ Битола)
39 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Кратово (медицинска опрема ФВ140Г2А)
40 Извештај за работата на Националниот совет за високо образование и научно - истражувачка дејност за периодот јуни 2022 - декември 2022 година
41 Иницијатива поднесена од Насер Муареми и други од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.104/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на член 1 од Анексот за изменување на Колективниот договор за здравствена дејност ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/2019)
42 Понуда од нотар Виолета Ангеловска од Битола за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.19976 и Имотен Лист бр.16923 за КО Битола 1/2, на КП бр.5613, КП бр.5614 и КП бр.56166, Викано место/улица Довлеџик
43 Понуда од нотар Љупчо Јорданов од Радовиш за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.51755, и Имотен Лист бр.51752 за КО Калуѓерица, на КП бр.2739 и КП бр.2718, Викано место/улица Плоча
44 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.93001 и Имотен Лист бр.957773 за КО Чаир, на КП бр.2569, Викано место/улица Дижонска
45 Понуда од нотар Сихана Зибери Шабани од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.52912, за КО Визбегово, на КП бр.1400, викано место/улица Визбегово (41-1636/1)
46 Понуда од нотар Сихана Зибери Шабани од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.53142, за КО Визбегово, на КП бр.1400, викано место/улица Визбегово (41-1641/1)
47 Понуда од нотар Сихана Зибери Шабани од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.53144, за КО Визбегово, на КП бр.1400, викано место/улица Визбегово, (41-1644/1)
48 Понуда од нотар Сихана Зибери Шабани од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.10143, Имотен Лист бр.12652, Имотен Лист бр.12885, Имотен Лист бр.9971, Имотен Лист бр.9881 и Имотен Лист бр.9970 за КО Сарај, на КП бр.11925, КП бр.11928, КП бр.11930, КП бр.11926, КП бр.11927 и КП бр.11929 Викано место/улица Сарај, (41-1645/1)
49 Понуда од нотар Весна Митровска од Крива Паланка за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.8619, за КО Крива Паланка, на КП бр.375, Викано место/улица Партизанска
50 Известување од извршител Гордан Станковиќ од Скопје, за заклучок за трета усна јавна продажба која ќе се одржи на 21 март 2023 година, доставен од под 1275/2017
51 Известување од извршител Андреја Буневски од Скопје, за заклучок за усна јавна продажба која ќе се одржи на 21 март 2023 година, со Имотен лист бр.887, за КО Ореовец, на КП 3248 дел 2, доставен од под И.бр.2332/2013
52 Заклучок од Извршител Андреја Буневски од Скопје за продажба на усно јавно наддавање на градежно изградено земјиште на мв. Огради со КП .1124 со Имотен Лист бр.10531 КО Горно Лисиче, која ќе се одржи на 30.03.2023 година
53 Кадровски прашања 
54 Прашања и предлози 
55 Информација за ревидирање на Стратегијата за демографски политики 2015-2024 година
56 Извештај за реализација на Програма за финансирање на микро земјоделски производители на вино
57 Извештај за реализација на Буџетските средства за 2022 година наменети за реализација на Договор за вршење на јавна патничка услуга како услуга од јавен интерес во железнички превоз на патници и компензирање на дел од загубите при давање на услугата за период 2020 – 2022 година
58 Информација за степен на реализција на проектот Изградба на фекална канализација за населено место Теарце општина Теарце
59 Информација во врска со реализација на проектот „Развивање на мониторинг и информативен систем за животна средина” за периодот од ноември 2021 до ноември 2022 година
60 Извештај за степенот на реализација на Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2022 година (период јануари - декември)
61 Информација за План за наплата на побарувања на Јавното претпријатие Колекторски систем-Скопје
62 Извештај за работењето на ЈП Национална Радиодифузија - Скопје во период од 01.10 до 31.12.2022 година
63 Извештај за работењето на ЈП за стопанисување со пасишта, за четвртото тримесечие (од 1 октомври 2022 до 31 декември 2022 година)
64 Годишен извештај за 2021 година и ревидиран финансиски извештај за работата на Агенцијата за управување со одземен имот за 2021 година
65 Извештај за трошење на средства од Наменска сметка за буџетска поддршка согласно Одлука за одобрување на финансиски средства за справување со кризната состојба во снабдувањето со топлинска енергија донесена на Влада на Република Северна Македонија на 211.2022 со бр.41-10551/5
66 Извештај за трошење на средства од Наменска сметка за буџетска поддршка согласно Одлука за одобрување на финансиски средства за справување со кризната состојба во снабдувањето со топлинска енергија донесена на Влада на Република Северна Македонија на 27.02022 со бр.41-8541/1
67 Шестмесечен извештај за работата на Агенцијата за катастар на недвижности за периодот јули-декември 2022 година
68 Годишен извештај за реализација на програмите за финансиска поддршка во земјоделството, руралниот развој и рибарство со аквакултура за 2021 година и ИПАРД Програмата
69 Извештај за реализација на одобрените средства за исплата на штета од елементарни непогоди по Одлука на Влада бр. 41-7523/1 од 30.08.2022 година (Општина Долнени)
70 Извештај за реализација на одобрените средства за исплата на штети од елементарни непогоди во општина Крушево
71 Одлука за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало и обврска на трговците да прибавуваат и продаваат определени видови и количества на одделни стоки на потрошувачите според определен редослед
72 Одлука за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2023 година
73 Информација за Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Институтот за духовно и културно наследство на Албанците
74 Информација за завршени преговори со усогласен текст на Договор помеѓу Република Северна Македонија и Меѓународната организација за криминалистичка полиција - Интерпол за привилегии и имунитети за 50. Европска Регионална Конференција што ќе се одржи во Република Северна Македонија во 2023 година
75 Уредба за изменување на Уредбата за униформата и ознаките на униформата на Полицијата
76 Информација за организирање на 50. Европска регионална конференција на ИНТЕРПОЛ во мај 2023 година во Охрид
77 Информација за Годишната програма за финансирање на патна инфраструктура за 2023 година
78 Информација за потребата од склучување Договор за грант за проектот „Пречистителна станица за отпадни води во Скопје“, во врска со инвестициски грант од европскиот Заеднички фонд за Западен Балкан меѓу Република Северна Македонија претставувана од Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за финансии и Европската инвестициона банка
79 Информација за активности во врска со Информацијата во однос на дејноста регулирано производство на топлинска енергија, доставена од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на РСМ, арх.број 11-403/1 од 27.02.2023 година
80 Информацијата за три мултилатерални принципи како дел од “Втор Самит за демократија во организација на Соединетите Американски Држави, Костарика, Холандија, Република Кореја и Република Замбија”
81 Информација за номинирање на кандидат за судија во меѓународниот кривичен суд во хаг, со предлог одлука
82 Информација за исплата на пензии за месец март 2023 година
83 Информација за обезбедување средства за реализација на проекти за пренос на природен гас за обезбедување дополнителни средства за реализација на проектите за изградба на магистрални гасоводи Делница „Гостивар-Кичево“ и Делница „Свети Николе-Велес“, како и интерконекцијата со Грција
84 Предлог-одлука за основање нова национална установа „Галерија на Гостивар“-Гостивар, Република Северна Македонија
85 Информација во врска со проектот за техничка помош и надзорен инженер наменета за имплементација на инфраструктурниот проект „Изградба на новата железничка делница од Крива Паланка до границата со Република Бугарија, како дел од Коридор 8“
86 Одлука за основање на Национална установа „Оркестар за џез музика во Република Северна Македонија“ - скопје