153-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
10.05.2023 - 09:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (515.93 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација заради давање на овластување на министерот за здравство за потпишување на Анекс за изменување и дополнување на Kолективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија и на директорите односно ВД директорите на јавните здравствени установи за потпишување на Анекси за изменување и дополнување на Поединечните колективни договори
2 Информација за подготовка на билатерален скрининг за Поглавје 19, Вработување и социјална политика, од Кластер 3 Конкурентност и инклузивен раст на 10-12 мај 2023 година, во Брисел
3 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на 13 тековни предмети пред ЕСЧП АД Осигурителна Полиса Скопје и други против РСМ и 7 др. апликации(62544/19, 6430/20, 7307/20, 38181/20, 44331/20, 48373/20, 49268/20 и 38659/20) иПуцко Петрол увоз –извоз Дооел против РСМ и 4 др. апликации(6381/20, 38665/20, 15860/20, 38176/20 и 44819/20)
4 Анекс на Одлука на Европската Комисија за потпишување на „Разбирање на високо ниво помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија за индикативните карти на Транс-Европската транспортна мрежа во Република Северна Македонија“, што претставува спогодба на високо ниво во рамките на значењето на член 49(6) од Регулативата (ЕУ) Бр. 1315/2013 (ТЕН-Т регулатива)