154-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
16.05.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (689.23 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка  Усвојување на Записникот од 142-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 5 април 2023 година
Пред точка  Усвојување на Записникот од 145-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 7 април 2023 година
Пред точка  Усвојување на Записникот од 147-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 18 април 2023 година
Пред точка  Усвојување на Записникот од 148-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 18 април 2023 година
Пред точка  Усвојување на Записникот од 150-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 28 април 2023 година
Пред точка  Усвојување на Записникот од 151-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 2 мај 2023 година
Пред точка  Усвојување на Записникот од 153-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 10 мај 2023 година
Пред точка  Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка  Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка  Информација за одржан билатерален скрининг за Поглавје 16 – Оданочување од Кластер 3 – Конкурентност и инклузивен раст
Пред точка  Информација за подготовка на билатерален скрининг за Поглавје 26 Образование и култура од Кластер 3 – Конкурентност и инклузивен раст
Пред точка  Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка  Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка  Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка  Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка  Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2023 година – 30 јуни 2023 година
Пред точка  Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка  Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка  Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка  Агенда за дигитална трансформација
Пред точка  Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка  Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација за потреба од обезбедување на банкарски гаранции за вториот Предоговор за резервација на капацитет (АRCA) и првиот Договор за користење терминал (TUA) – проект закуп на капацитет во ЛНГ терминал Александрополис
2 Информација за финансиска состојба на Трговското Друштво Нафтовод ДООЕЛ Скопје со барање за финансиски средства за 2023 година, со предлог-одлуки
3 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – гранит на локалитетот „Градиште“, Општина Штип 3/2023 и Тендерска документација за спроведување на постапката
4 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – металични минерални суровини на локалитетот „Пекљани“ Општина Виница 4/2023 и Тендерска документација за спроведување на постапката
5 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот „Чардак“, с.Мали Влај, Општина Струга 2/2023 и Тендерска документација за спроведување на постапката
6 Предлог-одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија во 2024 година
7 Информација за преземените активности поврзани со Стратешкиот дијалог меѓу Република Северна Македонија и Соединетите Американски Држави
8 Информација за Осумнаесеттиот состанок на Поткомитетот за иновации, информатичко општество и социјална политика помеѓу Република Северна Македонија и Европската унија во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација, одржан на 28 април 2022 година
9 Информација за усвојување на национална стратегија за спречување насилен екстремизам (2023-2027) и национална стратегија за борба против тероризмот (2023-2027), со акциски планови за нивна имплементација со предлог национална стратегија за спречување насилен екстремизам (2023-2027) и Предлог-национална стратегија за борба против тероризмот (2023-2027) со акциски планови за имплементација (2023-2027)
10 Информација на Дирекцијата за ТИРЗ за барање на согласност на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање, изградба, управување и одржување на ТИРЗ Гевгелија бр. 02-780/3 од 5 мај 2023 година и потребата од донесување на Одлука за престанување на важење на Одлуката за давање согласност на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање, изградба, управување и одржување на Технолошко индустриска развојна зона Гевгелија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.128/22)
11 Годишен извештај за работењето на Агенцијата за храна и ветеринарство за 2022 година, со Предлог-одлукаџ
12 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струга
13 Предлог – одлука за престанување на важење на Одлуката за давање на користење на недвижни ствари и Предлог – одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Василево
14 Информација по Барање за регулирање на долг бр.11-3238/1 од 15.02.2023 година, поднесено од Општина Македонски Брод
15 Информација за обезбедување дополнителни средства за реализација на проектот Заеднички железнички граничен премин Табановце
16 Предлог-програма за спроведување на интервентен фонд во земјоделството
17 Предлог - програма за поттикнување на потрошувачка на свежо овошје за 2023 година
18 Информација за организација на промотивни настани од областа на земјоделството во рамките на Опен Балкан 2023 година
19 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Зоран Станојковиќ ул.4 бр.124, Ресен, со Предлог-oдлука (39-11947)
20 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Ангел Павлов ул.Неретва бр.3 Кавадарци, со Предлог-одлука
21 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за земјоделство, производство, трговија и услуги Бистрен ДООЕЛ с.Љуботен Штип, со Предлог Одлука (39-1190)
22 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба-локален патен правец-2 во село Дурачка Река, КО Станци, Oпштина Крива Паланка, со Предлог-одлука
23 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на железничка пруга Крива Паланка-граница со Република Бугарија, км.64+942.01-км.88+364,653, општина Крива Паланка со Предлог-Одлука
24 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за Проект за инфраструктура за изградба на водовод за населено место Опае - резервоар, КО Слупчане- вон.град, општина Липково, со Предлог-Одлука
25 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – глина на локалитетот „Прогун“, Општина Неготино, со Предлог – решение
26 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – глина на локалитетот „Долна Краста - Русино“, Општина Гостивар, со предлог – одлуки
27 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Макпетрол, Струга, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
28 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Империјал, Струга, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
29 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Два Бисера, Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
30 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Амбасадор, Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
31 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Тино, Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
32 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Скај Корнер 2, Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
33 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Сити Инн, Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
34 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Бистра, Маврово, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
35 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Спорт, Маврово, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
36 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Смрча, Маврово, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
37 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Магнолија Ресорт, Пониква, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
38 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Глориус, Велес, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
39 Извештај од првата седница на Мешовитата македонско – казахстанска комисија за трговско – економска соработка по Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Казахстан за трговско - економска соработка
40 Извештај од четвртата седница на Мешовитата комисија по Договорот за економска соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Унгарија
41 Предлог - одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година
42 Информација за правосилност на одлуката на Европскиот суд за човекови права во предметот Салим и други против Северна Македонија А.бр.25782/19 Одлука на Европскиот суд за човекови права по постигната пријателска спогодба
43 Информација за правосилност на пресудата на Европскиот суд за човекови права во предметот Елмазова и други против Северна Македонија А.бр.11811/20 и 13550/20
44 Информација за извршување на пресудата на Европскиот суд за човекови права во предметот Елмазова и други против Северна Македонија А.бр.11811/20 и 13550/20 - Пресуда на Европскиот суд за човекови права
45 Информација за правосилност на одлуката на Европскиот суд за човекови права во предметот Кузмановска и други против Северна Македонија А.бр.25967/18
46 Информација за усвојување на Национален план за управување со квалитет во јавниот сектор во Република Северна Македонија 2023-2025, со текст на Национален план за управување со квалитет во јавниот сектор во Република Северна Македонија 2023-2025
47 Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Здружението на ветерани и резервисти од одбраната и безбедноста на Република Македонија
48 Информација за одржувањето на деветнаесеттиот состанок на Поткомитетот за економско-финансиски прашања и статистика во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, кој се одржа на 6 октомври 2022 година
49 Информација за престанување на важењето на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги Еуромедикус ДОО Кривогаштани, со Предлог-одлука
50 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Северна Македонија и на членовите на нивните семејства, по скратена постапка
51 Известување од извршител Гордана Џутеска од Охрид, доставено под И.бр. 62/2021, за Налог за извршување врз недвижен имот запишан во Имотен лист бр.60582 и Имотен лист бр.60578, за КО Охрид 3
52 Известување од извршител Методија Костадинов ос Скопје, за Заклучок за втора усна јавна продажба, која ќе се одржи на 18 мај 2023 година, доставен под И.бр. 41/18 и Записник од прва усна јавна продажба
53 Кадровски прашања 
54 Прашања и предлози 
55 Информација за одлуката на Европскиот суд за човекови права во предметот Талески против Северна Македонија А.бр. 77796/17 и пет други апликации Одлука на Европскиот суд за човекови права
56 Информација за тековен предмет пред Европскиот суд за човекови прва Вера Иванова против Република Северна Македонија, А. бр. 15313/19
57 Годишен извештај за работата на Меѓуресорската комисија за извршување на одлуките на ЕСЧП за 2022 година
58 Извештај за реализација на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2022 година
59 Извештај за напредокот во спроведувањето на Акцискиот план за спроведување на Стратегијата на Владата на Република Северна Македонија за соработка со и развој на граѓанското општество 2022-2024 и постигнување на стратешките и оперативните цели во 2022 година
60 Извештај за спроведување на Акцискиот план за приклучување на нови инспекторати (период 27 јули 2022 година – 27 јануари 2023 година)
61 Годишен извештај за работата на Инспекцискиот совет за 2022 година
62 Годишен извештај за работа на инспекциските служби за 2022 година
63 Прв збирен извештај за постапувањето по Законот за заштита од пушењето, за период септември - декември 2022 година
64 Извештај за реализација на средства од програмите за финансиска поддршка во земјоделството, руралниот развој и рибарство со аквакултура за 2022 година
65 Годишен извештај за Фондот за развој за 2022 година
66 Годишен извештај за работењето на Гарантниот фонд за 2022 година
67 Годишен извештај за субвенционирање на камата по кредити дадени од деловните банки на компании кои ја реинвестираат добивката
68 Полугодишен извештај за износот и бројот на одобрени кредити од Посебниот кредитен фонд (ПКФ), Ковид 1 кредитната линија и кредитната линија за поддршка на трговски радиодифузни друштва од областа на емитувањето на радио и телевизиски програми, за износот и бројот на одобрени кредити, состојбата на сметките и наплатата кај кредитната линија од компензационите фондови и Ковид 2 кредитната линија, за износот и бројот на одобрени кредити и за состојбата на салдото на сметката кај кредитната линија за поддршка на микро и мали претпријатија со можност за грант компонента (Ковид 3 кредитна линија) и за износот и бројот на одобрени кредити како и за состојбата на салдото на сметката од Фондот за финансиска поддршка и поддршка на ликвидноста (Ковид 4 кредитна линија)
69 Годишен извештај за работата на Геолошки завод на Република Северна Македонија за 2022 година
70 Годишен извештај за реализација на Програмата за основни геолошки истражувања за 2022 година
71 ИНФОРМАЦИЈА за нарушена безбедносна состојба на казнено-поправната установа КПД ИДРИЗОВО
72 Информација за подобрување на процесите, безбедноста, организацијата и состојбите во основните и средните училишта во Република Северна Македонија
73 Предлог – одлука за едностран раскин на договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот “Градиште”, општина Струга
74 Предлог-програма за изменување на Програмата за инвестирање во животната средина за 2023 година
75 Информација за иницијативата на Министерството за здравство за аплицирање за грант од Фондот за пандемии
76 Финална информација за произнесување на Владата на Република Северна Македонија за престанок на интерес да биде соосновач на мешовита установа – Приватна здравствена установа-градска аптека 8 МАРТ п.о. Делчево, со Предлог одлука за продажба на уделот
77 Информација во врска со реализацијата на средствата предвидени во буџетот на Министерството за култура за 2023 година, за капитални дотации до единици на локална самоуправа, со Предлог програма
78 Барање за давање на автентично толкување на членот 25 став 1 точка 10) од Законот за даноците на имот („Службен весник на Република Македонија" број 61/2004, 92/2007,102/2008, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15 и 23/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија" број 96/19 и 151/21), поднесено од пратеникот Арбен Зибери
79 Предлог - одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот „Краста“ с.Бороец, општина Струга
80 Информација за потребата од донесување на Одлука за предавање на недвижност – земјиште во владение на Акционерското друштво за вршење енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост, со Предлог – Одлука
81 Информација за четвртиот Самит на Совет на Европа, 16-17 мај 2023 година во Рејкјавик, Исланд и пристапување на Република Северна Македонија кон Проширената парцијална спогодба за Регистар на штети предизвикани од агресијата на Руската Федерација врз Украина
82 Информација за постапките за запишување на гасоводниот систем во јавната книга за запишување на правата на недвижности
83 Информацијата за потребата од нов деловен простор по пат на долготраен закуп за непречено вршење на дејноста на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Република Северна Македонија
84 Информација за потребата од одбележување на јубилејот 60 - години од катастрофалниот земјотресот во Скопје – 26.07.1963-26.07.2023 година
85 Информација во врска со потребата од ставање налепници со „НМК“ ознака на регистарските таблици
86 Информација за потребни финансиски средства за исплата на плата и обврски кон добавувачи за ЖРСМ Транспорт АД – Скопје за месец Април, Мај, и Јуни