166-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
11.07.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (11.27 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од Сто педесет и осмата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 6 јуни 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од Сто и шеесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 13 јуни 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од Сто шеесет и петтата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 7 јули 2023 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2023 година – 30 јуни 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Предлог-програма за управување, уредување и одржување на објектите на граничните премини за патен сообраќај за 2023 година
2 Предлог – одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за производство, трговија и услуги Голд Транс 2021 ДООЕЛ Тетово на локалитетот ,,КО Желино“, Општина Желино
3 Информација за Стратегија за реформа на јавната администрација 2023 – 2030 и Нацрт-Стратегија за реформа на јавната администрација 2023-2030 година, со Акциски план 2023 – 2026
4 Извештај за работата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија во 2022 година
5 Предлог-Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
6 Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У 03-268/1 (КП бр.19368, за КО Куманово)
7 Предлог-одлука за прогласување на Саат-Кулата во Битола за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење
8 Предлог-одлука за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (ЈЗУ УК за Гинекологија и акушерство - Скопје)
9 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
10 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина ,,13 НОЕМВРИ,, - Скопје)
11 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (ЈЗУ Здравствен дом Железничар - Скопје)
12 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (Универзитетски стоматолошки клинички центар ,,Свети Пантелејмон,,)
13 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавната Здравствена Установа Здравствен Дом ,,Кратово'' - Кратово (ЈЗУ Здравствен дом Кратово)
14 Годишна сметка и годишен извештај за работата на Јавното Претпријатие за берзанско работење Агро-Берза Скопје за 2022 година
15 Годишна сметка на ЈПВ Лисиче-Велес за 2022 година, Годишен извештај на ЈПВ Лисиче-Велес за 2022 година, Финансиски извештаи за годината завршена на 31 Декември 2022 година со Извештај на независниот ревизор
16 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Град Скопје КП бр.8432/2
17 Информација за статусот на проектите кои се финансираат од меѓународни финансиски институции и билатерални кредитори, во насока на искористеноста на заемите и инвестициските грантови за истите, заклучно со 31.03.2023 година
18 Информација за резултатите од завршена истрага OC/2018/1177/B4 од страна на Европското биро за борба против измама ОЛАФ во врска со проект финансиран во Република Северна Македонија преку ИПА 2007-2013 во рамките на Програмата за помош при транзиција и институционална надградба ТАИБ 2009
19 Информација за резултатите од завршената истрага од страна на Европското биро за борба против измама (ОЛАФ) во врска со проект финансиран во Република Северна Македонија преку ИПА 2007-2013
20 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка Проект за инфраструктура за изградба на ски патека и ски лифт со пропратни објекти јужно до детско одмаралиште Михајлово, КО Конопиште, Општина Кавадраци, со Предлог - одлука
21 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за Државна урбанистичка планска документација за изградба на Бензинска пумпна станица со пратечки објекти на КО Миравци вон град, општина Гевгелија, со Предлог-Одлука
22 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште на Проект за инфраструктура за девијација на локален пат за с. Кнежино за потребите за изградба на патен коридор 8 Деве Баир - Ќафасан,патна делница Кичево - Подвис, км. 0+000,00 - км.10+424,89) КО Кичево вон град, општина Кичево, со Предлог-Одлука
23 Информацијa за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Андон Колев, ул.7-ми ноември бр.26, Гевгелија, со Предлог-Одлукa
24 Информација за дaвање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Решат Сулејмани од Скопје со Предлог-Одлука
25 Информацијата во врска со Барањето за давање согласност за присоединување на Друштвото за неметали Опалит ДООЕЛ с.Чешиново Чешиново-Облешево кон Цементарница Усје АД Скопје, со Предлог - одлука
26 Информацијата во врска со Барањето за давање согласност за присоединување на Друштвото за производство, трговија и услуги Мар Оникс увоз-извоз ДООЕЛ Скопје кон Друштвото за производство, трговија и консалтинг Електро Девет увоз-извоз ДОО Прилеп, со Предлог - одлука
27 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Кристал Палас, Прилеп, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
28 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Београд, Струга, со Предлог Решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
29 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Сити Палас, Охрид, со Предлог Решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
30 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Мотел Новачани Велес, со Предлог Решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
31 Информација во врска со барањето на Концесионерот „Индиго Хидро Македонија” ДОО Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на мали хидроелектрични централи, MХЕЦ Маркова со реф.бр. 143, MХЕЦ Маркова со реф.бр.144 и MХЕЦ Маркова со реф.бр.145
32 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Гази Баба
33 Предлог-одлука за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – гранит на Друштвото за производство, услуги и трговија Крин КГ ДОО увоз-извоз Прилеп на локалитетот ,,Мраморски рид“ во атарот на с.Мраморани, Општина Долнени
34 Предлог-одлука за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина – варовник на локалитетот ,,Горна Бањица”, Општина Гостивар од Друштвото за производство градежништво трговија угостителство сообраќај и услуги Империјал ДООЕЛ експорт - импорт с.Равен - Вруток на Друштвото за транспорт трговија и услуги Магнум Транс Р ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар
35 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметите Дамјановски и други против Северна Македонија А.бр. 35700/22 и 22 други апликации
36 Информација за мерење на квалитет согласно Методологијата за оценка на индекс на квалитет на институциите со предлог институции за 2023 година, со Акциски план
37 Предлог-одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународната операција на Организацијата на обединетите нации „УНИФИЛ“ во Република Либан
38 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2023/887 на Советот од 28 април 2023 година за изменување на Одлуката 2013/184/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Мјанмар/Бурма и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2023/886 на Советот од 28 април 2022 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 401/2013 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Мјанмар/Бурма
39 Предлог - одлука за изменување на одлуки на Советот на ЕУ согласно Одлуката (ЗНБП) 2023/726 на Советот од 31 март 2023 година за изменување на одредени одлуки на Советот за рестриктивни мерки, со цел да се вклучат одредби за хуманитарен исклучок и за изменување на регулативи согласно Регулативата (ЕУ) 2023/720 на Советот од 31 март 2023 година за изменување на одредени одлуки на Советот за рестриктивни мерки, со цел да се вклучат одредби за хуманитарен исклучок
40 Предлог-решение за отповикување на Почесен конзул на Република Северна Македонија во Кралството Шпанија, со седиште во Валенсија
41 Предлог-уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации од областа на културата во 2024 година
42 Информација за потребата од дополнување на Одлуката за утврдување на коефициентите и вредноста на коефициентот за пресметување на платите на директорите во националните установи од областа на културата со Предлог - одлука за давање согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициентите и вредноста на коефициентот за пресметување на платите на директорите во националните установи од областа на културата
43 Информација за имплементација на Работниот план за преглед на занимања 2022 – 2026 година
44 Информација за давање одобрение за проширување на дејноста на ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто"- Куманово, со Предлог - одлука
45 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Радовиш (мебел)
46 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Шуто Оризари (мебел)
47 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Могила (таблети)
48 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Пласница (таблети)
49 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Петровец (таблети)
50 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Неготино (таблети)
51 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Маврово и Ростуше (таблети)
52 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Новаци (мебел)
53 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Ново Село (мебел)
54 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Старо Нагоричане (мебел)
55 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Ново Село (таблети)
56 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Пехчево (таблети)
57 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Пробиштип (таблети)
58 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот Студентски дом „ Никола Карев“ Охрид
59 Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за виното, по скратена постапка
60 Статутарна одлука за изменување на Статутот на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид (I Фаза)
61 Барање за давање на автентично толкување на членот 117 став (4) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија" број 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија" број 110/19, 267/20,151/21 и 288/21), поднесено од пратеникот Снежана Калеска Ванчева
62 Извештај за реализација на годишната програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухоплоство за 2022 година проследен со финансиско сметководствени извештаи, заедно со Извештајот на независниот ревизор
63  Иницијативи поднесени од Здружението на граѓани ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА за давање на правна помош на дискриминирани лица од Виница и од Славица Илијева од Виница, доставени до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.71/2023 и У.бр.72/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 11 од Законот за плата и другите надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија
64 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Скопје, доставена до Уставниот суд под У.бр.67/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 5 став 1 и 2 и член 5 во целина од Законот за ловството („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.91/2023)
65 Понуда од нотар Ана Брашнарска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.47946 за КО Карпош на КП бр. 3303 дел 2 Викано место / улица И.П. Лола
66 Понуда од нотар Ана Брашнарска од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист број.160939 за КО Центар 2 на КП бр.390
67 Понуда од нотар Ана Брашнарска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.56697 за КО Карпош, на КП бр.4496, Викано место/улица Козле 1
68 Понуда од нотар Ванчо Андоновски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.82150 за КО Карпош, на КП бр.3006 Викано место/улица Букурешка
69 Понуда од нотар Љупчо Јорданов од Радовиш, за продажба на недвижен имот со Имотен лист број.2088, за КО Ињево на КП број.7173, викано место/улица
70 Понуда од нотар Ѓорѓи Николов од Гевгелија за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 284, за КО Нов Дојран, на КП бр. 1313, викано место/улица „Нов Дојран“ и Имотен лист бр. 789, за КО Нов Дојран, на КП бр. 1313, викано место/улица „Кочо Рацин“
71 Понуда од нотар Нерџиван Идризи од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 664, за КО Маџари, на КП бр. 2081 дел 2, викано место/улица „Мамушница“
72 Понуда од нотар Ирфан Тахири од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 96012, за КО Ѓорче Петров 3 - Дексион, на КП бр. 4463 дел 3, викано место/улица „Ѓ.Петров“
73 Понуда од нотар Снежана Видовска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 56283, за КО Центар 2, на КП бр. 2878 дел 2, КП бр. 2881 дел 2, КП бр. 2884 дел 21 и КП бр. 2884 дел 37, викано место/улица „Шербетница“ и Имотен лист бр. 56285, за КО Центар 2, на КП бр. 2884 дел 20, КП бр. 2884 дел 30, КП бр. 2884 дел 33, КП бр. 2884 дел 34 и КП бр. 2884 дел 35, викано место/улица „Шербетница“
74 Известување од извршител Весна Деловска од Скопје за налог за извршување врз недвижност, запишана во Имотен лист број.45755, за КО Центар 1
75 Кадровски прашања (166)
76 Прашања и предлози (166)
77 Годишен извештај 2022 на Национален координативен центар за сузбивање на организиран криминал- Биро за јавна безбедност
78 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2021 година на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Скопје (Сметка за средства од Фондот 737) и Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2021 година на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Скопје (Сметка за средства од програмите за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства од сопствени приходи (531)
79 Тромесечен извештај за финансиското работење на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче”-Велес(Јануари-Март 2023 година)
80 Извештај за материјално финансиското работење на Јавното претпријатие „Студенчица“ - Кичево за прв квартал на 2023 година
81 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП,,Национални шуми,, - Скопје, за период 01-03 месец 2023 година
82 Извештај за работењето на ЈП за стопанисување со пасишта, за првото тромесечие (од 1 јануари 2023 до 31 март 2023 година)
83 Тримесечен извештај за финансиското работење на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен”- Скопје за прв квартал 2023 година
84 Извештај за финансиското работење на Јавно претпријатие за државни патишта за периодот октомври - декември 2022 година
85 Финансиски извештај на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје, за период од 1 октомври 2022 година до 31 декември 2022 година
86 Годишен извештај за работењето на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје во 2022 година
87 Конечен извештај за извршена ревизија на успешност-ИТ ревизија ,,Ефективност на информацискиот систем во Управата за јавни приходи за администритирање на јавните давачки“
88 Годишен извештај за работата на Државниот завод за статистика во 2022 година
89 Информација за извршени контроли во однос на примената на важечките законски прописи и квалитетот на услугата на регистрационите агенти
90 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот „Основен проект Водоводна мрежа во заштитена целина Крушево во Општина Крушево“ од 12.07.2021 година, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија, ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Мралино Илинден, ТАВ ТЕПЕ АКФЕН Инвестиционo Градежно и Оперативно Акционерско Друштво – Република Турција, Подружница Скопје, Република Северна Македонија и Општина Крушево
91 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот „Изградба на доводен цевковод со резервоар за вода од Филтер станица Пехчево до индустриска зона "Чуката" Пехчево“ од 09.07.2021 година, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија, ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Мралино Илинден, ТАВ ТЕПЕ АКФЕН Инвестиционo Градежно и Оперативно Акционерско Друштво – Република Турција, Подружница Скопје, Република Северна Македонија и Општина Пехчево
92 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот „Водоснабдување на с. Дренак во Општина Пробиштип“ од 03.08.2021 година, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија, ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Мралино Илинден, ТАВ ТЕПЕ АКФЕН Инвестиционo Градежно и Оперативно Акционерско Друштво – Република Турција, Подружница Скопје, Република Северна Македонија и Општина Пробиштип
93 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот „Изградба на главен доводен цевковод за водоснабдување на селата Беранци, Д. Српци, Ивањевци, Св. Тодори, Трновци, Вашарејца и Лознани во Општина Могила“ од 09.07.2021 година, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија, ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Мралино Илинден, ТАВ ТЕПЕ АКФЕН Инвестиционo Градежно и Оперативно Акционерско Друштво – Република Турција, Подружница Скопје, Република Северна Македонија и Општина Могила
94 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот „Потесен цевковод и резервоар за вода за пиење во с. Тремник во Општина Неготино“ од 09.07.2021 година, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија, ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Мралино Илинден, ТАВ ТЕПЕ АКФЕН Инвестиционo Градежно и Оперативно Акционерско Друштво – Република Турција, Подружница Скопје, Република Северна Македонија и Општина Неготино
95 Предлог - Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година (Министерство за образование и наука)
96 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот „Изградба на водоводна мрежа кон село Топловиќ во општина Кратово“ од 09.07.2021 година, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија, ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Мралино Илинден, ТАВ ТЕПЕ АКФЕН Инвестиционo Градежно и Оперативно Акционерско Друштво – Република Турција, Подружница Скопје, Република Северна Македонија и Општина Кратово
97 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот „Изградба на ул. “Вршачка” нас. Долно Грамаѓе, Општина Крива Паланка“ од 15.06.2021 година, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија, ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Мралино Илинден, ТАВ ТЕПЕ АКФЕН Инвестиционo Градежно и Оперативно Акционерско Друштво – Република Турција, Подружница Скопје, Република Северна Македонија и Општина Крива Паланка
98 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот „Атмосферска канализација улица 3-ти Април“ од 12.07.2021 година, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија, ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Мралино Илинден, ТАВ ТЕПЕ АКФЕН Инвестиционo Градежно и Оперативно Акционерско Друштво – Република Турција, Подружница Скопје, Република Северна Македонија и Општина Пробиштип
99 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот „Инвестиција во подобрување на Терминал на Аеродром Скопје и Инвестиција во модернизација и проширување на Терминал на Аеродром Охрид“ од 30.07.2021 година, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија, ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Мралино Илинден, ТАВ ТЕПЕ АКФЕН Инвестиционo Градежно и Оперативно Акционерско Друштво – Република Турција, Подружница Скопје, Република Северна Македонија и АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје
100 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 29.06.2023 до 05.07.2023 година
101 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија и тоа на подрачјето на Општина Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 27.6.2023 до 3.7.2023 година
102 Писмено известување за активностите поврзани со кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија и тоа на подрачјата на Општина Делчево и Општина Крива Паланка, заради поплави и справување со последиците од нив за период од 27.6.2023 до 3.7.2023 година
103 Информација за давање на согласност за склучување на договори за користење-концесија на дивечот во ловиштата согласно Законот за изменување на Законот за ловството „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.91/23/
104 Информација за обезбедување на дополнителни средства за дореализација на проектот “Водоснабдување на Делчево”
105 Информација за продолжување на рокот за имплементација на ИПАРД Програмата 2014-2020 и обезбедување на финансиски средства
106 Информација за обезбедени грант средства за консултантски и инженерски услуги за системот за одведување и третман на отпадни води за Охридско Езеро
107 Информација за 185-та Седница на Одборот на директори на ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА НАФТОВОД СОЛУН – СКОПЈЕ – ВАРДАКС АД закажана за 12.07.2023 година.
108 Предлог на Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Проектот за поддршка на ликвидноста на АД ЕСМ – Скопје во услови на енергетска криза, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, по скратена постапка
109 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерство за внатрешни работи(МРТВ)
110 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за внатрешни работи
111 Информацијата за прогресот и активностите поврзани со проектот Замена на времени објекти од амбулантско-поликлиничка дејност на Здравствен дом Скопје
112 Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за данокот на добивка (*)
113 Предлог на закон за данокот на солидарност 
114 Предлог на закон за измена и дополнување на законот за данокот на додадена вредност, по скратена постапка (*)
115 Предлог-Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2023 година
116 Предлог-Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2023 година
117 Програма за изменување и дополнување на програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година