174-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
25.07.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (963.34 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 163 - та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 27 јуни 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 166 - та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 11 јули 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 167 - та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 11 јули 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 169 - та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 12 јули 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 170 - та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 18 јули 2023 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Информација за одржан билатерален скрининг за Поглавје 3-Право на основање и слобода на давање на услуги од Кластер 2-Внатрешен пазар и преземени обврски
Пред точка Информација за задржување и мотивирање на вработените во ИПА структурите надлежни за спроведување на ИПА 3 Секторските оперативни програми
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка  Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2023 година – 31 декември 2023 година
Пред точка  Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација за продажба на одземен недвижен имот на прво јавно наддавање, со Предлог –одлука (запишан во Имотен лист 102842, КП 5972 дел 2, КО Охрид 4, со површина од 114м2)
2 Информација за продажба на одземен недвижен имот на прво јавно наддавање, со Предлог –одлука (запишан во Имотен лист 270, КП 785 дел 15, КО Радња)
3 Информација за продажба на одземен недвижен имот на прво јавно наддавање, со Предлог –одлука (запишан во Имотен лист 102842, КП 5972 дел 2, КО Охрид 4, со површина од 65м2)
4 Информација за оправданост на барањето за согласност за вработување на неопределено време во Ј.У.Н.П. Шар Планина, Република Северна Македонија
5 Информација за оправданост на барањето за согласност за привремено вработување и барањето за согласност за ангажмани по договор на дело во Ј.У.Н.П. Шар Планина, Република Северна Македонија
6 Информација за потребни финансиски средства за нормално функционирање на целокупниот железнички систем во Државата
7 Информација за донесување на Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по Проектот „За подобрување на водната инфраструктура на општините во Северна Македонија“
8 Информација за овластување на потписник на Договор за привилегии и имунитети за Зелениот климатски фонд од страна на државата и овластување на потписник за Меморандум за разбирање помеѓу Зелениот клиамтски фонд и државата за можноста за одржување на Регионална Конференција со Зелениот климатски фонд и Земјите од Источна Европа и Централна Азија во Република Северна Македонија
9 Предлог-одлука за склучување на анекс на договорот за концесија за промена на намената на дел од средствата
10 Предлог – одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за трговија, производство и услуги Јовчеви 2019 ДООЕЛ увоз-извоз Делчево на локалитетот ,,Дуните“, Општина Делчево
11 Информација за правосилност на пресудата на Европскиот суд за човекови права во предметот Јакимовски и Кари превоз против Северна Македонија А.бр. 51599/11, донесена по барањето на Владата за ревизија на пресудата на ЕСЧП донесена во истиот предмет од страна на ЕСЧП на 14 ноември 2019 година
12 Предлог – одлука за давање на привремна заштита во Република Северна Македонија на лица од Украина
13 Предлог-одлука за давање на стопанисување на недвижни ствари на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје
14 Предлог на закон за образование на возрасните
15 Предлог-уредба за методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица за 2024 година
16 Информација за Календарот за организација на учебната 2023/2024 година во основните училишта и јавните средни училишта
17 Финансиски извештаи на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2022 година, со извештај на независниот ревизор
18 Конечен извештај за извршена ревизија на успешност „Систем за управување со кризи и заштита од пожари“
19 Конечен извештај за извршена ревизија на усогласеност Исплатени средства од Државната изборна комисија за извршување на изборните дејствија за спроведување на Локалните избори 2021 година
20 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2021 година на Оператор на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електришна енергија и управување со електроенергетскиот систем АД МЕПСО
21 Информација за износ на побарувања на АД ЕСМ Скопје каде како должници се јавуваат, општини, акционерски друштва во државна сопственост, јавни институции, јавни претпријатија
22 Предлог-одлука за продажба на недвижни ствари во сопственост на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија
23 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Здружението за поттикнување на локален и рурален развој Ума Сто с. Умин Дол, Куманово (Предлагач: Здружение за поттикнување локален рурален развој-Ума Сто-Куманово)
24 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно регулативите на Европската Комисија (12то дополнување)
25 Информација за Проектот ,,Енергетски решенија за подобрување на оперативните трошоци и функционирањето на пречистителните станици за третман на отпадни води (ПСОВ) во Северна Македонија”
26 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за водоснабдување на објект-Школо и Црква во с.Градец, КО Градец, Општина Крива Паланка со Предлог-Одлука
27 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ Лукар 5 со приклучок на дистрибутивна енергеска мрежа КО Ваташа, Општина Кавадарци, со Предлог-одлука
28 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за водоснабдување на населбите Просарци, Камењарци и Мачорци, с.Луке - секундарна мрежа, крак 1, 2, 21, 23, 3, 31, 32 и 33, КО Луке, Општина Крива Паланка со Предлог-Одлука
29 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Тина Несторовска ул.Никола Карев бр.27, Росоман, со Предлог-одлука
30 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - мермер на локалитетот „Дупен Камен“ с. Беловодица, Општина Прилеп 6/2022 (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 12/23), со Предлог – одлукa
31 Информација во врска со анкетата за квалитет на аеродромски услуги (ASQ) на ТАВ Македонија за 2022 година за аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид
32 Информација во врска со склучување на Меморандум за разбирање помеѓу ЕИТ Мануфактуринг, заедница за знаење и иновација, при Европскиот институт за иновација и технологија (ЕИТ КИЦ) и Владата на Република Северна Македонија
33 Информација за потребата од измена на Договорот склучен помеѓу Министерството за одбрана на Република Северна Македонија и Aselsan Electronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. во врска со набавката на системи за команда и контрола на огнената поддршка и придружни услуги
34 Информација за именување на нов шеф на Делегацијата на Република Северна Македонија во ГРЕКО – (Група на држави против корупција) на Совет на Европа, со предлог-решенија
35 Информација за правосилност на пресудата на Европскиот суд за човекови права во предметот Доцевска-Божиновска против Северна Македонија А.бр. 25190/18
36 Информација за правосилност на одлуката на Европскиот суд за човекови права во предметот Цанева А.бр.27875/16 и 25 други против Северна Македонија
37 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметот Магделиниќ против Република Северна Македонија и 4 други апликации А. бр. 13208/20, 54208/20, 54414/20, 55865/20 и 9786/21
38 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметите Ицковска А.бр.56022/21 и 5 други апликации против Северна Македонија
39 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметот Димковиќ против Република Северна Македонија А. бр. 35420/19
40 Информација за следење на имплементацијата на Националната стратегија за развој на пенитенцијарниот систем во Република Северна Македонија (2021 – 2025)
41 Предлог-програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2023 година
42 Предлог-програма за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствени установи (2023-2026)
43 Предлог на закон за изменување на Законот за здравственото осигурување, по скратена постапка (поднесен од група на пратеници)
44 Предлог на закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, поднесен од пратеникот Моника Зајкова
45 Барање за давање на автентично толкување на член 27 став(1) од Законот за судска служба, поднесено од пратеникот Лолита Ристова
46 Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на капиталното финансирано пензиско осигурување во 2022 година и Финансиски извештаи на Агенцијата за супервизија на капиталното финансирано пензиско осигурување за 2022 година, со извештај на независниот ревизор
47 Барање за давање автентично толкување на член 15 став (2), член 66 став (1) алинеја 1, член 67 став (1) алинеја 1, член 68 став (1) алинеја 1, член 69 став (1) алинеја 1, член 70 став (1) алинеja 1, член 70 ставови (2) и (3), член 71 став (1) алинеја 2, член 72 став (1) алинеја 1, член 73 став (1) алинеја 1, член 83 став (1) алинеја 1, член 86 став (1) алинеја 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/19) поднесено од градоначалниците на Општина Радовиш, Општина Крива Паланка и Општина Ѓорче Петров
48 Иницијатива поднесена од Петар Баришиќ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.74/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 343 став 3 од Законот за парничната постапка („Службен весник на РМ“ бр.79/2005, 110/2008, 83/2009, 116/2010 и 124/2015)
49 Понуда од нотар Васко Паскали од Охрид за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.147942 за КО Охрид 4 на КП бр.6383 Викано место/улица Горица
50 Понуда од нотар Весна Митровска од Крива Паланка за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.8619, за КО Крива Паланка, на КП бр.375, Викано место/улица Партизанска
51 Кадровски прашања 
52 Прашања и предлози 
53 Информација за подготвениот Годишен извештај за 2022 година за имплементација на Ревидираната програма за реформи во вработувањето и социјалната политика- (р) ЕСРП 2022
54 Информација за реализираните активности за времено згрижените лица и создадените можности за самостојно домување (за период јули-декември 2022 година)
55 Информација за отпочнување на процесот за институционална акредитација на Регионалниот центар за односи со јавноста, согласно НАТО – стандардите и негово прераснување во НАТО Школа за односи со јавноста и реорганизација на системот за стратешки комуникации во Министерството за одбрана
56 Годишен извештај на Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција за 2022 година
57 Информација за раскинување на договор со Кернел Гроуп ДОО Скопје
58 Годишен извештај на Националната комисија за мало и лесно оружје за 2022 година
59 Годишен извештај за 2022 година за работата на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија
60 Годишен извештај за работaта на Агенцијата за лекови и медицински средства за 2022 година
61 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Развојната банка на Северна Македонија(*)
62 Предлог - Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година
63 Информацијата со Предлог-Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
64 Предлог-Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за постапката за доделување на финансиска поддршка за складирање на земјоделски производи
65 Предлог на закон за решавање банки(*)/
66 Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија
67 Записник од 4 седница на Управувачки комитет од 21.07.2023
68 Предлог- одлука за определување на јачменот како земјоделски производ за кој се однесуваат интервенциски мерки
69 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 13.07.2023 до 19.07.2023 година
70 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 14.07. -20.07.2023 година
71 Информација за склучување на Меморандум за разбирање помеѓу Министерството за јавна администрација на Црна Гора и Министерството за информатичко општество и администрација на Република Северна Македонија во областа на дигитализација и информатичка безбедност
72 Информација со хронологија за постапките за доделување на концесиите за детални геолошки истражувања и експлоатација на минерална суровина - бакар и злато на локалитетот “Иловица“, општина Босилово и општина Ново Село на Друштвото за производство, промет и услуги ЕУРОМАКС РЕСОУРЦЕС ДОО Скопје со прилози
73 Информација за условите за Mакро - финансиска помош од Европската унија
74 Информација за потребата од потпишување на Билатерален договор помеѓу Република Северна Македонија и Европската Унија за кофинансирање на големиот проект „Изградба на нова железничка линија од Крива Паланка до граничниот премин со Република Бугарија, како дел од Коридор 8 во рамките на Инструментот за Претпристапна Помош II (ИПА II)
75 Писмено известување за кризната состојба заради поплави на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјата на Општина Делчево и Општина Крива Паланка, заради поплави и справување со последиците од нив за период од 18-19.07.2023 година
76 Информација за исплата на пензии за месец јули 2023 година
77 Предлог Одлука за субвенционирање на камата која произлегува од финансискиот договор наменет за финансирање на мали и средни претпријатија и средно пазарно капитализирани претпријатија и зелена транзиција склучен меѓу Развојна Банка на Северна Македонија и Европската Инвестициона Банка (ЕИБ 7 кредитна линија)
78 Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите, по скратена постапка
79 Предлог на Закон за системот на проценка на лица со попреченост
80 Предлог на закон за регистар на задолжително социјално осигурување
81 Информација за Деветтата конференција на страните потписнички на Рамковната конвенција за контрола на тутун на Светската здравствена организација која се одржа од 8 - 13ти ноември, 2021 година и националните ставови во однос на претстојната Десетта конференција која ќе се одржи од 20 - 25ти ноември, 2023 година
82 Информација во однос на намалените субвенции за финансирање на ЈП Национална Радиодифузија - Скопје за 2022