178-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
15.08.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (593.22 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 172 - та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 18 јули 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 173 - та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 16 јули 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 175 - та (ТЕМАТСКА) седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 25 јули 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 176 - та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 1 август 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 177 - та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 8 август 2023 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2023 година – 31 декември 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка  Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Барање за овластување за изработка на Медал за учество во хуманитарни или мировни мисии надвор од територијата на Република Северна Македонија, со Предлог-одлука (Предлагач: ДИЈАГ ДОО Скопје)
2 Предлог – Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Националната установа Центар за култура Иљо Антески Смок – Тетово и Предлог-Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар на Делегацијата на Европска Унија во Република Северна Македонија
3 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари (таблети)
4 Предлог-одлуки за давање согласност на Решениата за отстапување на одземени предмети(вкупно 37 моторни возила) во кривична и прекршочна постапка и Предлог-одлуки за престанок на важење на одлуките за давање согласност( вкупно 3 моторни возила)
5 Кадровски прашања 
6 Прашања и предлози 
7 Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за влегување и престој на вооружени сили на странски држави на територијата на Република Северна Македонија за учество во Командата на Бригадата на Југоисточна Европа – СЕЕБРИГ (SOUTH EAST EUROPE BRIGADE – SEEBRIG)
8 Информација за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија заради учество на заедничка обука и вежба „Joint Combined Exercise Training - 23“, со Предлог - одлука
9 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 27.07.2023 до 02.08.2023 година
10 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 21.07.-27.07.2023 година
11 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 28.07.-03.08.2023 година
12 Писмено известување за кризната состојба заради поплави на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјата на Општина Делчево и Општина Крива Паланка, заради поплави и справување со последиците од нив за период од 01.08 - 07.08.2023 година
13 Писмено известување за кризната состојба заради поплави на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјата на Општина Делчево и Општина Крива Паланка, заради поплави и справување со последиците од нив за период од 25-31.07.2023 година
14 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 03.08.2023 до 09.08.2023 година
15 Писмено известување за завршената кризна состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 06.06. - 06.07.2023 година
16 Предлог - Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година