189-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
03.10.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.11 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 181-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 29 август 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 184-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 12 и 13 септември 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 186 -та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 19 септември 2023 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2023 година - 31 декември 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација во врска со Проектот „Изведба на Клиничка болница Штип“
2 Програма за изменување и дополнување на Годишната инвестициона програма на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип за 2023 година, со Предлог-одлука
3 Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈПВ Лисиче- Велес, со Предлог-одлука
4 Информација во врска со Анекс бр.1 („Анекс договор“) кон „Договорот за доделување државна помош на корисник на Технолошко индустриска развојна зона“ склучен меѓу Владата на Република Северна Македонија претставувана и застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕРЕСХАЈМЕР СКОПЈЕ ДООЕЛ Илинден, бр.13-1776/1 од 30.12.2019 година, со Предлог-одлука
5 Полугодишен извештај за износот и бројот на одобрени кредити од Посебниот кредитен фонд (ПКФ), Ковид 1 кредитната линија и кредитната линија за поддршка на трговски радиодифузни друштва од областа на емитувањето на радио и телевизиски програми, за износот и бројот на одобрени кредити, состојбата на сметките и наплатата кај кредитната линија од компензационите фондови и Ковид 2 кредитната линија, за износот и бројот на одобрени кредити и за состојбата на салдото на сметката кај кредитната линија за поддршка на микро и мали претпријатија со можност за грант компонента (Ковид 3 кредитна линија) и за износот и бројот на одобрени кредити како и за состојбата на салдото на сметката од Фондот за финансиска поддршка и поддршка на ликвидноста (Ковид 4 кредитна линија)
6 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Доброволната планинска спасителска служба „Осоговo“ Кочани
7 Информација со Предлог-одлука за отуѓување градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија - Чалошево 3
8 Информација за консолидираните Акциски Планови по програмите за имплементирање на препораките за надминување на ревизорските наоди констатирани во Годишните извештаи за ревизорска активност за 2022 година издадени од Ревизорското тело за ревизија на Инструментот за претпристапна помош - ИПА
9 Информација за плаќање на обврските од членството на Република Северна Македонија во Глобалниот форум за транспарентност и размена на информации за даночни цели при ОЕЦД
10 Информација за плаќање на обврските за членството на Република Северна Македонија во БЕПС Инклузивната рамка за 2023 година
11 Информација за состојбата на прекршочните предмети на Царинската управа и преземените мерки за нивно тековно решавање во 2022 година, како и за степенот на реализација на заклучоците на Владата донесени по точка 33 на Седумдесет и втората седница одржана на 23-ти август 2022 година, со предлог заклучоци
12 Информација за задолжување на општина Ново Село кај Комерцијална Банка АД Скопје со Предлог Одлука за задолжување на општина Ново Село со долгорочен кредит кај Комерцијална Банка АД Скопје
13 Информација за задолжување на општина Босиловo кај Силк Роуд Банка АД Скопје со Предлог Одлука за задолжување на општина Босиловo со долгорочен кредит кај Силк Роуд Банка АД Скопје
14 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за измена и дополна на проект за инфраструктура за Автопатско решение на делницата од Европски Коридор 10 : Демир Капија – Смоквица од км 0+000.00 до км 28+180.00 како дел од Магистралниот пат М-1 (Е-75) – државен пат А1 (по нова номенклатура), Делница 1 (км 2+695.00 – км 5+228.00), Делница 2 (км 6+975.00 – км 7+400.00), Делница 3 (км 9+075.00-км 9+760.00), Делница 4 (км 14+635.00 - км 15+721.00), Делница 5 (Јазел Миравци-приклучен пат Рампа 1 од км 0+000.00 – км 0+450.00), општина Гевгелија и општина Демир Капија, со Предлог-одлука
15 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште Проект за инфраструктура за измена и дополна на проект за инфраструктура за државен пат-Р2133, делница с.Ропалце - с.Матејче, делница 2 од км 0+945.72 до км 1+952.84 КО Матејче вон.град општина Липково, со Предлог-Одлука
16 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - варовник на локалитетот ,,Зла Осојница” с.Блаце, општина Брвеница, со Предлог-решение
17 Информација за потпишување на меморандум за соработка со Институт за демократија - Социетас Цивилис - Скопје
18 Информација од Претседавачот на Координативното тело за следење на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори за постапување по заклучоците од Сто осумдесет и втората седница на Владата на Република Северна Македонија во врска со информација за отпочнати арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори пред Меѓународниот центар за решавање на инвестициски спорови, ICSID Case No. ARB/ 23/31 и ICSID Case No. ARB 23/35
19 Предлог-одлука за откажување на Лиценцата за приредување на игри на среќа во обложувалница издадена на Друштвото за промет и услуги „Бет Ту Мар“ ДООЕЛ Скопје бр.41-1245/5 од 21.02.2023 година
20 Предлог-одлука за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина - геотермална вода на локалитетот ,,с.Банско”, општина Струмица од Акционерското друштво ОРАНЖЕРИ с.Хамзали Босилово на Друштвото за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт-импорт Струмица
21 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Битола
22 Информација по доставено Барање за одобрение за основање на приватна установа за вон-семејна социјална заштита на стари лица „д-р Мишо Михајловски“ во Бунарџик - општина Илинден, со Предлог-одлука
23 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Градска општа болница 8-ми Септември - Скопје
24 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.101955 за КО Бутел, на КП бр.2487, Викано место/улица Бара
25 Кадровски прашања 
26 Прашања и предлози 
27 Tромeсечен извештај за финансиско работење на ЈПВ Лисиче-Велес(Април-Јуни 2023 година)
28 Извештај за работењето на ЈП Национална Радиодифузија - Скопје во период од 001 до 31.03.2023 година
29 Информација за изнаоѓање решение за актуелните протести, проблеми и барања со кои се соочува судската, јавнообвинителската служба и вработените во органите на државната управа
30 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, по скратена постапка 
31 Информација за креирање на институционална инфраструктура за ефективно следење на имплементацијата на Акцискиот план кон Стратегијата за формализација на неформалната економија, со Предлог-одлука за формирање на Меѓуресорското тело за координација на активностите за спроведување на Стратегијата за формализирање на неформалната економија 2023-2027 година, со Акциски план за периодот 2023-2025 година и Предлог - одлука за формирање на Национален совет за формализирање на неформалната економија
32 Предлог - План за фискална одржливост и поддршка на економскиот раст: политики, препораки, мерки и индикатори
33 Информација во врска со потребата од донесување на Одлука за осигурување за експонатите од Националниот археолошки институт со Музеј во Софија, кои ќе бидат презентирани на меѓународна изложба „Сребрена Тракија“ во Националната установа „Археолошки музеј на Република Северна Македонија“ – Скопје со Предлог-одлука
34 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права 
35 Информација за потребата од обезбедување дополнителни средства за ко-финасирање на ИПА проектот „Затворање на непрописни депонии и ѓубришта во Североисточен регион“
36 Информација за стратегија за набавка како и потребата од обезбедување дополнителни средства за ко-финансирање на големиот ИПА проект „Изградба на пречистителна станица за отпадни води и проширување на канализационата мрежа во Тетово“
37 Информација за статусот со Проектот „Изградба на Пречистителна станица за отпадни води на град Скопје“
38 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности У 26/23
39 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности У 91/22
40 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности У 60/23
41 Предлог на закон за изменување на законот за социјалната заштита
42 Предлог на закон за изменување на законот за вработување и осигурување во случај на невработеност по скратена постапка
43 Предлог на закон за изменување на Законот за заштита на децата по скратена постапка
44 Предлог на Закон за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, по скратена постапка
45 Информација за препораките од четвртата министерска конференција во скопје
46 Информација за обезбедување на средства во вид на заем од Светска Банка за Втор Проект за унапредување на социјалните услуги
47 Записник од 5 та седница на Управувачки комитет за координација и управување во системот за управување со кризи од 2 окт 2023 година