212-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
26.12.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 202-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 24 ноември 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 210 седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 18 декември 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 206-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 9 декември 2023 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Информација за одржан билатерален скрининг за Поглавје 13 – „Рибарство“ од Кластер 5 - „Ресурси, земјоделство и кохезија“
Пред точка Информација за одржан билатерален скрининг за Поглавје 14 Транспортна политика и 21 Транс-европски мрежи, и преземени обврски
Пред точка Информација за одржан билатерален скрининг за Поглавје 15 Енергетика и 21 Транс-европски мрежи, и преземени обврски
Пред точка Информација за одржан билатерален скрининг за Поглавје 22 Регионална политика и координација на структурни инструменти од кластер 5 Ресурси, земјоделство и кохезија
Пред точка Информација за одржан билатерален скрининг за Поглавје 33 Финансиски и буџетски одредби од Кластер 5 - Ресурси, земјоделство и кохезија
Пред точка Информација за потпишување на Спогодбата за финансирање на Интерег програмата Еуро-МЕД
Пред точка Информација за потпишување на Спогодба за финансирање помеѓу Европската комисија, во име на Унијата, Француската Република и Владата на Република Северна Македонија за програмата за соработка „Интерег (VI-Ц) УРБАКТ IV“ за периодот 2021-2027 година
Пред точка Информација за потпишување на Спогодба за финансирање за програмата Интерег (Интерег VI-Ц) ИПА Јадранско-јонска
Пред точка Информација за добиеното официјално Писмо, од страна на Шпанскиот претседавач со КОРЕПЕР (Комитетот на постојани претставници), во име на претседателство со Советот на ЕУ, за условите под кои Северна Македонија може да ги отвори преговорите за Кластерот 1 Фундаментални вредности со Нацрт Патоказ за Владеење на правото, Нацрт Патоказ за Реформа на јавната администрација и Нацрт Акциски план за заштита и унапредување на правата на припадниците на националните малцинства или заедници кои се помалку од 20% од населението во Република Северна Македонија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2023 година – 31 декември 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Предлог-одлука за продажба на деловен простор во сопственост на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија (хотел Борец-Битола)
2 Информација во врска со Договорот за доделување на државна помош склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија застапувана и претставувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и Друштвото за производство, трговија и услуги Некст.е.Го Мобиле, Next.e.Go Mobile ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, со бр.13-1151/1 од 15.8.2022 година, со Предлог-одлука
3 Предлог - програма за изменување и дополнување на Програмата за работа и финансискиот план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија за 2023 година
4 Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за индустриски и зелени зони
5 Информација за превземање неодложни мерки за третман на стоки запленети во царинска постапка од страна на Царинската управа
6 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровинa – кварц на локалитетот „Скепур“, Општина Прилеп, со Предлог – одлука
7 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – металични минерални суровини на локалитетот „Боровиќ 1“, Општина Кратово, со предлог – одлуки
8 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – металични минерални суровини на локалитетот „Боровиќ 3“, Општина Кратово, со предлог – одлуки
9 Предлог – одлука за едностран раскин на договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – травертин на локалитетот „Матка”, Општина Сарај
10 Предлог–одлука за давање согласност за пренос на удели во Друштвото за производство Корп Минералс ДООЕЛ с.Горно Коњаре Куманово
11 Предлог на закон за ратификација на Протоколот за изменување на Спогодбата од Маракеш за основање на Светската трговска организација, за прифаќање на Спогодбата за субвенции во рибарството, со Министерската Одлука од 17 јуни 2022 година
12 Информација со предлог Развојна Секторска Стратегија за Правосудство (2024 – 2027) со Акциски план
13 Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У 03-562/1
14 Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У 03-564/1
15 Предлог-одлуки за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (2)
16 Статутарна oдлука за изменување на Статутот на Институт за духовно и културно наследство на Албанците - Скопје, со Предлог-одлука за давање согласност
17 Предлог-одлука за продажба на недвижни ствари сопственост на Република Северна Македонија дадени на трајно користење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје
18 Годишна сметка за 2022 година и Годишен извештај за работењето за 2022 година на Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Ц.О. Скопје, со Ревизорски извештај и Предлог-одлука
19 Годишен финансиски извештај, Годишна сметка и Предлог - одлука за распределба на добивка по Годишната сметка на АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2022 година со Извештај од Надзорниот одбор на АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за резултатите од контролата над управувањето со АД ЕСМ – Скопје за 2022 година, со Предлог- одлуки
20 Консолидирана годишна сметка и Консолидирани финансиски извештај на АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2022 година
21 Информација за одобрување на консолидирана ревидирана Годишна сметка и консолидирани ревидирани финансиски извештаи на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје со АД за издавање деловен простор под закуп Гратски Трговски Центар-Скопје за период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година, со Предлог-одлука
22 Информација за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2023 година и на Финансиските извештаи за 2023 година и ревидирање на Консолидираната годишна сметка за 2023 година и Консолидираните финансиски извештаи за 2023 година на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје со Акционерското друштво Градски трговски центар-Скопје за 2023 година
23 Информација со предлог одлуки за усвојување на Годишната сметка, Годишниот извештај, Финансискиот извештај и Предлог одлука за покривање на загубата на Трговско друштво Нафтовод ДООЕЛ Скопје за 2021 и 2022 година
24 Полугодишен извештај за работа на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија за 2023 година
25 Информација за продажба на одземен недвижен имот на трето јавно наддавање и предлог –одлука за истата (запишан во Имотен лист 1580, КП 2592 дел 3 КО Морани)
26 Правилник за начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг на антимикробната отпорност и мерките кои се преземаат во случај на сомнение и на позитивен наод на антимикробната отпорност и општите и посебните барања и услови и активности кои треба да ги исполнат и спроведат операторите со храна за спречување и елиминирање на појавата на антимикробна отпорност, начинот на следење, превентива и контрола на антимикробната резистенција кај животните, со Предлог-одлука
27 Информација со Предлог - одлуки за давање на согласност на Спогодби за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјекти кои вршат дејност во заштитено подрачје-Прошетка на посетители во Националниот парк Галичица, со превозно средство – чамец - без мотор во Св. Наум
28 Барање од Општина Радовиш за давање на трајно користење на недвижен имот, сопственост на Република Северна Македонија
29 Предлог на Уредба за изменување на Уредбата за класификација на површински води 
30 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за измена и дополна на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Автопат Деве Баир-Ќафасан, патна делница Песочани - Требениште, км 0+000 - км 12+698,72, за стабилизација на косина и санација на свлечишта од км 6+380 до км 6+680, КО Климештани, Општина Дебрца, со Предлог-одлука
31 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на, Проект за инфраструктура на локален пат Матејче-Виштица до манастирот Св.Богородица, КО Виштица вон.град, Матејче вон.град и Никуштак вон.град, Општина Липково, со Предлог - одлука
32 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Диме Ѓорѓиев, ул.Цандо Кожинов бр.9, Неготино, со Предлог - одлука
33 Информација во врска со постапката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за транспорт, градежништво, трговија и услуги Дукас Компани Миче ДООЕЛ експорт-импорт, Долно Косоврасти Дебар на локалитетот „Венец“, Општина Дебар, со Предлог–одлука
34 Информација во врска со постапката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Производно трговско друштво Голец Транс експорт-импорт ДООЕЛ с. Желино Желино на локалитетот „Сиричино“, Општина Јегуновце, со Предлог–Одлука
35 Информација во врска со иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – травертин на локалитетот ,,Свиларе“ с.Свиларе, општина Сарај, со Предлог – одлука
36 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Белви, Скопје, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
37 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Хармонија, Куманово, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
38 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договор за доделување на финансиска поддршка склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштво за производство, инжениринг, трговија и консалтинг за течни и гасовити горива Енерго Систем Михајло и Зоран ДОО увоз-извоз Скопје како корисник на финансиска поддршка
39 Информација во врска со склучување на анекс на договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот „Доизградба на детска градинка “Св. Климент Охридски” , бр. 02-6536/1 од 15.06.2021 година
40 Информација во врска со склучување на анекс на договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот ,,Основен проект за водоснабдување на манастирскиот комплекс Трескавец во општина Прилеп” – Општина Прилеп, бр.09-8182/1 од 29.07.2021 година
41 Информација во врска со склучување на анекс на договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот ,,Изградба на систем за водоснабдување на село Дукатино и село Требичино” – општина Василево, бр. 09-8171/1 од 29.07.2021 година
42 Информација во врска со склучување на анекс на договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот “Мост Карпош”, бр. 09-7413/1 од 08.07.2021 година
43 Информација во врска со склучување на анекс на договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот ,,Изградба на линија 2 со резервоар Мерите” – Општина Штип, бр. 09-7426/1 од 08.07.2021 година
44 Информација во врска со склучување на анекс на договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот ,,Проширување на ОУ Исмаил Ќемали с.Црнилиште” – Општина Долнени, бр. 09-7378/1 од 08.07.2021 година
45 Информација во врска со склучување на анекс на договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот “Комунална инфраструктура Зелениково”, бр. 02-6669/1 од 15.06.2021 година
46 Информација во врска со склучување на анекс на договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот „Основен проект за изградба на патишта во УЗ 8, според ДУП за блок 22 делови 23 и 24 во општина Струга”, бр. 09-7377/1 од 08.07.2021 година
47 Информација во врска со склучување на анекс на договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот „Фекална канализација за населено место Сливница”, бр. 02-6630/1 од 15.06.2021 година
48 Информација во врска со склучување на анекс на договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот „Реконструкција на улица “Гоце Делчев”, бр. 09-7376/1 од 08.07.2021 година
49 Информација во врска со склучување на анекс на договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот „Главен проект за средување на речно корито во с. Отља, технички бр. 01-01/18 во општина Липково”, бр. 09-7375/1 од 08.07.2021 година
50 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договор за доделување на финансиска поддршка склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштвото за производство, трговија и услуги Текома Дистрибуција ДООЕЛ увоз-извоз Штип, како корисник на финансиска поддршка
51 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договор за доделување на финансиска поддршка склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштвото за производство, трговија и услуги Пјурели Плант ДООЕЛ с.Ќојлија, Петровец, како корисник на финансиска поддршка
52 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договор за доделување на финансиска поддршка склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштвото за производство, трговија и услуги Концепт ДООЕЛ Струмица, како корисник на финансиска поддршка
53 Информација во врска со склучување на анекс на договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот ,, Фекална канализација за дел од с. Конче во општина Конче“, бр. 09-8230/1 од 29.07.2021 година
54 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на Основен проект Портакапи во Општина Чаир
55 Информација во врска со склучување на анекс на договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот ,,Реконструкција на училишна фасада на ООУ „Ванчо Прке” Делчево“, бр. 02-6540/1 од 15.06.2021 година
56 Информација во врска со склучување на анекс на договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот ,,Изградба на фекална канализација во с.Уларци во Општина Чешиново-Облешево“, бр. 09-8180/1 од 29.07.2021 година
57 Предлог – одлука за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – гипс на Гипс и гипсени префабрикати Кнауф – Радика АД – Дебар на локалитетот ,,Мелнички Мост“, општина Дебар и општина Центар Жупа
58 Предлог – одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот „с.Рогле“, Општина Желино
59 Предлог – одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот „Папради Волковија“, Општина Брвеница
60 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Кавадарци
61 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за трговија и услуги „Сити Клуб“ ДОО Кочани со седиште на ул.„Питу Гули“ бр.10 Кочани за деловната просторија Сити Клуб ДОО Кочани Сити Клуб Казино 16 Турново во Населено место без уличен систем 1 Турново Босилово
62 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за промет и услуги „Бет ту мар-Гејминг“ ДООЕЛ Скопје во уплатно-исплатното место кое се наоѓа на ул.„Мирче Ацев“ бр.108 1200 Тетово
63 Информација во врска со потребата од изменување на меѓуресорска работна група задолжена за координација на активностите поврзани со соработката помеѓу Министерството за внатрешни работи и Меѓународната агенција за атомска енергија
64 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметотАсан против Северна Македонија А.бр.50897/21
65 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметот Китановски против Република Северна Македонија А. бр. 22146/20
66 Предлог - одлука за давање во закуп на недвижни ствари (КО Маџари)
67 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија- Параолимписки комитет на Северна Македонија
68 Предлог-oдлука за давање во закуп на недвижна ствар (ул. „Стари водовод“, КП бр. 1568/2, КО Чаир)
69 Информација за усвојување на Националната стратегија за правата на лицата со попреченост 2023-2030 и Национална стратегија за правата на лицата со попреченост 2023-2030, со Акциски план на Национална стратегија за правата на лицата со попреченост 2023 -2026
70 Предлог-програма за изменување на Програмата за рана детекција и скрининг на малигни заболувања во Република Северна Македонија за 2023 година
71 Предлог – одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Струга (таблет компјутери)
72 Предлог - одлука за продажба на движни ствари (15 патнички моторни возила)
73 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Државниот студентски дом „Томе Стефановски-Сениќ“ Скопје
74 Предлог на закон за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, по скратена постапка (поднесен од група пратеници)
75 Финансиски план на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за 2024 година, со Одлука за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2024 година
76 Извештај на ректорот за работата на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид , за период мај 2022 - мај 2023 година
77 Годишен извештај за работата на ректорот на Универзитет „ Гоце Делчев " - Штип за периодот 2021-2022 година
78 Извештај за работата на ректорот и Универзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола за академската 2022/2023 година, со Годишен завршен финансиски извештај на Универзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола за 2022 година
79 Посебен извештај до Влада на Република Северна Македонија
80 Понуда од Нотар Никола Кузмановски од Охрид за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.806 за КО Коњско, на КП бр.3135
81 Понуда од нотар Сашо Василевски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.4527 и Имотен лист бр.10501, за КО Горно Лисиче, на КП бр.1131, Викано место/улица Огради
82 Понуда од нотар Ана Весова од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.54089 и Имотен лист бр.54087, за КО Ѓорче Петров 4 - Влае, на КП бр.8229, Викано место/улица А.Циборовски 41/1
83 Понуда од нотар Снежана Видовска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.48388 и Имотен лист бр.48389, за КО Гази Баба, на КП бр.1305 и КП бр.1304, Викано место/улица Булевар Војводина
84 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.36 и Имотен лист бр.1697, за КО Бардовци, на КП бр.682 и КП бр.681, Викано место/улица Бозелки
85 Понуда од нотар Богданка Бакаловска од Ресен за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.5680 и Имотен лист бр.1503, за КО Ресен, на КП бр.3484, Викано место/улица Б.Кидрич
86 Понуда од нотар Маргарита Вангелова од Гевгелија за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.389, за КО Сретеново на КП бр.1177, улица Илинденска 13
87 Понуда од нотар Анета Петровска Алексова од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.53673, за КО Центар 1 на КП бр.11887, Викано место Лермонтова
88 Понуда од нотар Анета Петровска Алексова од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.5834, за КО Гази Баба, На КП бр.1360, Викано место/улица Перо Наков
89 Понуда од нотар Нерџиван Идризи од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.960219, за КО Чаир и Имотен лист бр.15005 на КП бр.119/1 и КП бр.18/2, Викано место/улица Чаир
90 Кадровски прашања 
91 Прашања и предлози 
92 Информација за статусот на проектот „Затворање на непрописни депонии и ѓубришта во Источен и Североисточен регион"
93 Извештај за финансиско работење на ЈП „Студенчица" Кичево, за третиот квартал на 2023 година
94 Информација со конкретни мерки и активности за постапување по забелешките во ревизорскиот извештај на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост
95 Извештај за финансиско работење на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, за периодот од 01.04.2023 година до 30.06.2023 година
96 Финансиски извештај на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје за период од 01.07.2023 година до 30.09.2023
97 Конечен извештај за извршена ревизија на Финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2022 година на Државната комисија за жалби по јавни набавки (сметка на основен буџет 637)
98 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во НАТО копнените здружени сили за задача со многу висока готовност - NATO Very High Readiness Joint Task Forces (Land)
99 Предлог - уредба за изменување и дополнување на Уредбата за утврдување на посебните специјалности од особено значење за Aрмијата на Република Северна Македонија
100 Предлог - уредба за методологија за распределба на наменски дотации за плати и додатоци на плати за вработените во територијалните противпожарни единици за 2024 година
101 Информација за потребата од донесување на измена на Годишниот план на Владата на Република Северна Македонија за склучување на договори за набавка на стоки, услуги и работи во областа на одбраната и безбедноста со влади на странски држави за 2023 година со Предлог-план за изменување на Годишниот план за 2023 година
102 Одлука за изменување на Одлуката за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на големо и трговијата на мало
103 Предлог – одлука за изменување на Одлуката за посебни услови за трговија на одделни стоки, определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало, како и обврска на трговците да прибавуваат и продаваат определени видови и количества на одделни стоки на потрошувачите според определен редослед 
104 Информација за измена на повеќегодишно плаќање на јавна набавка на работи за „реконструкција и адаптација на КАРИЛ- Клиника за анестезија, реанимација и интензивно лекување“
105 Информација за давање согласност за преземање на обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредни години на Министерството за здравство за Реализација проект за реконструкција и опремување на операциони сали и оддел за интензивна нега при ЈЗУ Клиничка Болница Тетово
106 Информација за давање согласност за преземање на обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредни години на Министерството за здравство за користење услуга со ЈПП или концесија за неинванзивен пренатален скрининг на хромозомски абнормалности со NGS технологија почнувајќи од 2024 година
107 Информација за активности кои треба да се преземат во врска со реализација на проектот “Изградба на патна делница Градско-Клучка Дреново, како дел од Коридор Х-d”
108 Информација во врска со склучување на Анекс бр.1 кон Спогодба за регулирање на начинот на плаќање на обврските, согласно склучените договори за заем каде АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопсвтеност, Скопје е во својство на заемопримач, за продолжување на рокот на отплата на заемите до 31.12.2024 година
109 Информација за обезбедување на грант за финансирање за придружните мерки на инвестициските проекти од германската развојна банка KfW
110 Информација за договорот Изградба на автопатот А2 делница Кичево - Охрид
111 Информација во врска со барањето на Концесионерот “РДЛ СОУЛ” ДОО Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на МХЕЦ Орешка со реф.бр. 308
112 Информација во врска со барањето на Концесионерот “Индиго Хидро Македонија” ДОО Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на мали хидроелектрични централи, MХЕЦ Маркова со реф.бр. 143, MХЕЦ Маркова со реф.бр.144 и MХЕЦ Маркова со реф.бр.145
113 Предлог на Законот за проспект и обврски за транспарентност на издавачите на хартии од вредност
114 Предлог на Закон за финансиски инструменти
115 Информација со Предлог-Одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година 
116 Извештај за реализација на Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2022 година
117 Предлог Одлука за одобрување на работењето на Одборот на директори на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје
118 Информација за степенот на реализација на користење на средствата за капитални дотации до единиците на локалната самоуправа во областа на културата за 2023 година
119 Предлог Уредба за начинот и постапката за утврдување, пресметка и исплата на платата, надоместоците на платата и другите примања на лицето упатено во мисија или меѓународна организација
120 Предлог решение за изменување на Решението за именување претседател, генерален секретар и членови на Националната комисија за УНЕСКО на Република Северна Македонија
121 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 07.12-13.12.2023 година
122 Информација од Претседавачот на координативното тело за следење на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори за именување на арбитер во поведената арбитражна постапка од страна на Amadeus Group and Amadeus Development DOOEL v. Republic of North Macedonia (ICSID Case No. ARB/23/35) пред Меѓународниот центар за решавање на Инвестициски спорови (ICSID)
123 Информација со Барање за обезбедување на финансиски средства за ЈП Национални шуми п.о. Скопје во износ од 70.000.000,оо денари
124 Информација за доделување на простор за трајно користење за потребите на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп
125 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изградба на нов училишен објект за СОУ гимназија „Сами Фрашери“, општина Куманово, како и услуги за вршење стручно технички надзор врз изградба на нов училишен објект за СОУ гимназија „Сами Фрашери“, општина Куманово
126 Информација за потребата од склучување на Договор помеѓу МИОА и Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) за спроведување на активности во рамки на Проектот “Зајакнување на општинските совети – Фаза 2“
127 Предлог - Национална стратегија за развој на културата со Акциски план за периодот 2023-2027 година
128 Информација во врска со реализацијата на Проектот – Изградба на новиот објект на Турски театар – Скопје и обезбедување согласност за преземање на обврска на буџетски корисник
129 Информација за набавка на опрема за сајбер безбедност за Република Северна Македонија
130 Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на здружението Совет за грижи и воспитување на децата на град Скопје
131 Програма за изменување на Програмата за остварување на социјалната заштита за 2023 година
132 Програма за изменување на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2023 година
133 Информација за pазвој на информативен систем за управување со учење - LMS (Learning Management System) за вработените во јавната администрација во соработка со УНДП
134 Предлог Одлука за продажба на движни ствари
135 Информација за потребата од продолжување на временскиот рок за имплементација на Проектот за унапредување на социјалните услуги