10-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
12.03.2024 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Информација за одржан билатерален скрининг за Поглавје 12-Безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика од Кластер 5 – Ресурси, земјоделство и кохезија
Пред точка Информација за одржан билатерален скрининг за Поглавје 30 Надворешни односи од Кластер 6-Надворешни односи
Пред точка Информација за одржан билатерален скрининг за Поглавје 31 Надворешна безбедносна и одбранбена политика- Кластер 6 – Надворешни односи
Пред точка Информација за четирите (2+2) предлог патокази за забрзана интеграција во Европската Унија, во рамките на Планот за раст за Западен Балкан
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2024 година – 30 јуни 2024 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Државен инспекторат за шумарство и ловство
2 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 22.02.2024-28.02.2024 година
3 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 20.02.2024 до 26.02.2024 година
4 Кадровски прашања 
5 Прашања и предлози 
6 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во НАТО мисијата „Зајакнато истурено присуство“ (Enhanced Forward Presence -eFP ) во Република Летонија (јуни до декември 2024 година)
7 Информација за потребата од донесување на измена на Годишниот план на Владата на Република Северна Македонија за склучување на договори за набавка на стоки, услуги и работи во областа на одбраната и безбедноста со влади на странски држави за 2024 година со Предлог-план за изменување на Годишниот план за 2024 година
8 Информација за потребата на доделување на договор за набавка на повеќенаменски транспортни хеликоптери со склучување на договор влада со влада помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Министерството за одбрана на Република Италија
9 Предлог на закон за обновливи извори на енергија
10 Предлог-закон за енергетика
11 Информација за склучување на Договори со членовите на Одбор за разрешување на спорови - ДАБ за предлогот - изградба на автопатот Кичево - Охрид
12 Информација за донесување на 14 Одлука за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта
13 Информација за донесување на 13 Одлука за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта
14 Информација за донесување на 12та Одлука за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта
15 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 27.02.2024 до 04.03.2024 година
16 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за културата, по скратена постапка
17 Информација за доставување на Проект за основање високообразовна установа Факултет за технички науки, единица во состав при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, со Предлог-одлука
18 Предлог-одлука за одобрување наменски средства на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово за 2024 година
19 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на студии по „Германски јазик и литература“ на Факултет за јазици, култури и комуникација, при Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово, со Предлог - решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Германски јазик и литература“ на Факултет за јазици, култури и комуникација, при Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово
20 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Царинската Управа на Република Северна Македонија
21 Информација за заедничка продажба од страна на Република Северна Македонија и Република Хрватска на недвижна ствар – објект со дворно место на поранешната Амбасада на СФРЈ во Брисел на адреса: Avenue Emile de Mot 11, 1050 Bruxelles кој им припадна на двете држави во заедничка сопственост во процесот на сукцесијата