3-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
06.02.2024 - 12:30
Соопштение за јавноста: 
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 217-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 9 јануари 2024 година
Пред точка Усвојување на Записник од 220-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 16 јануари 2024 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка  Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација за финансиската состојба на Трговското друштво ,,Нафтовод“ ДООЕЛ Скопје со барање за финансиски средства за 2024 година и предлог одлуки
2 Информација за потребата од итно доделување на средства од Буџетот на РСМ за одржување на Системот за единствениот повикувачки број Е-112, за режиски трошоци и одржување на просториите во Постојаната Делегација на РСМ во седиштето на НАТО во Брисел и за отпочнување со функционирање и одржување на просториите и опремата на Центарот за обука за управување со кризи во Куманово.
3 Информација во врска со потребата од поднесување на Апликација за грант за техничка помош за изработка на проектна документација за ремонт и реконструкција на пан-европскиот железнички Коридор Х
4 Предлог - одлука за престанок на користење на невижна ствар на Јавна здравствена установа Општа болница со проширена дејност – Кавадарци и Предлог - одлука за пренесување во сопственост недвижна ствар на Општина Кавадарци
5 Предлог-одлука за давање согласност за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија со непосредна спогодба за оформување на градежна парцела предвидена со Урбанистички план или урбанистичка планска документација, доколку лицето има во сопственост повеќе од 30% од градежната парцела со Друштво за производство на електрична енергија М Енерџи Гроуп НИК ДОО Штип
6 Информација во врска со постапување по заклучоците од Нацрт Извадокот од 212-тата Седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 26.12.2023 година, а во врска со проектот “Изградба на патна делница Градско – Клучка Дреново како дел од Коридорот X-d”
7 Информација во врска со изготвувањето на Предлог - Националната стратегија за развој на интеркултурализмот и општествената кохезија 2024 - 2026, со текст на Национална стратегија и Акциски план за спроведување за период 2024-2026 година
8 Ценовникот на ЈП „Стрежево“ Битола за висината на цената за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населениетo за регулаторен период 2024-2026 година
9 Информација со Одлука за продажба на движна ствар
10 Одлука за донесување на Национална класификација на дејности НКД Рев.2.1
11 Информација за измени на Договорот за издавање на гаранции од Гарантниот фонд организиран од Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје
12 Предлог-одлука за отуѓување градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија (КП бр.885 и КП бр.886/2, КО Прждево)
13 Предлог-одлука за отуѓување градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија (КП бр.880/4, КП бр.895/2 и КП бр.903/5, КО Прждево)
14 Предлог-одлука за отуѓување градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија (КП бр.881/3, КП бр.880/2 и КП бр.895/3, КО Прждево)
15 Предлог-одлука за отуѓување градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија (КП бр.881/1, КО Прждево)
16 Предлог-одлука за отуѓување градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија (КП бр.881/2 и КП бр.880/3, КО Прждево)
17 Информација со Предлог - одлука за давање во закуп објекти од траен карактер на граничните премини за патен сообраќај
18 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Драганчо Николов ул.14-ти Мај бр.87 А Кавадарци, со Предлог-одлука
19 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ДПТУ Јованов-Груп ДООЕЛ со седиште на ул.Илинденска 69Б Неготино, со Предлог-одлука
20 Информација за формирање на Комисија за спроведување на постапка за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловните реони Кичево, Македонски Брод и Демир Хисар со Предлог - решение
21 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, трговија и услуги „БОТАНИКА ПЛУС“ ДООЕЛ Кавадарци, со Предлог-Одлука
22 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, трговија и услуги „БОТАНИКА ПЛУС“ ДООЕЛ Кавадарци, со Предлог-Одлука (39-168/1 од 09.01.2024)
23 Информација за давање на согласност за распишување на Јавен оглас бр.01/23 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари
24 Информација во врска со Оперативниот буџет на ТАВ Македонија за 2024 година
25 Предлог – Одлука за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – базалт на Друштвото за геолошки работи Геотехника ДООЕЛ Штип на локалитетот ,,Ежево Брдо“ Општина Штип и Општина Карбинци
26 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта, по скратена постапка
27 Финансиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2024 година
28 Годишна програма за работата на Државниот завод за ревизија за 2024 година
29 Иницијатива поднесена од Државната комисија за спречување на корупцијата од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.17/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за трансформација во редовен работен однос („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/2015 и 44/2015)
30 Кадровски прашања 
31 Прашања и предлози 
32 Извештај за финансиското работење на Јавното претпријатие за државни патишта за периодот Јули - септември 2023 година
33 Потреба од донесување на Одлука за пренамена на средства
34 Информација за донесување на седма Одлука за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта
35 Информација за донесување на осма Одлука за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта
36 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 25. - 31.01.2024 година
37 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 25.01.2024-31.01.2024 година
38 Решение за формирање на Совет за координација на безбедносно-разузнувачката заедница
39 Информација за давање мислење за основање на општинско основно училиште с.Љубош во општина Студеничани
40 Предлог на Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Рамковниот договор за заем кој ќе се склучи меѓу Банката за развој при Советот на Европа и Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за програмски заем за Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за креирање на работни места во микро, мали и средни претпријатија во Северна Македонија, по скратена постапка
41 Информација од Претседавачот на координативното тело за следење на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори за именување претседател на трибуналот во поведената арбитражна постапка од страна на FCL Ambiente S.r.l. v. Republic of North Macedonia (ICSID Case No. ARB/23/31) пред Меѓународниот центар за решавање на Инвестициски спорови (ICSID)
42 Информација за донесување на Одлука за изменување на Oдлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Куманово, Кочани, Кавадарци, Гевгелија, Битола, Охрид и Кичево
43 Предлог - Закон за изменување и дополнување на Законот за рестриктивни мерки
44 Информација за потребата Државното правобранителство на Република Северна Македонија да го застапува Министерството за информатичко општество и администрација пред Постојниот избран суд – Арбитража при Стопанска Комора на Република Северна Македонија по тужба добиена од тужителот ДТУТ Кернел Гроуп ДООЕЛ Скопје
45 Информација за донесување на Одлука за изменување на одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Кичево, Македонски Брод и Демир Хисар 
46 Информација од Претседавачот на Координативното тело за следење на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори за доставено известување од страна на адвокатската куќа White & Case LLP за ангажирање на квантен експерт во арбитражната постапка по предметот Inso Sistemi Per Le Infrastrutture sociali S.P.A in Amministrazione Straordinaria ( Italy) vs Ministry of Health of the Republic of North Macedonia ICC Case Number 27417/HBH
47 Информација за изработката на Извештајот за состојбата со заштитата на природното и културното наследство на Охридскиот регион и напредокот во спроведувањето на препораките од Одлуката на Комитетот за светско наследство (45 СОМ 7В.104), со Предлог на Извештај и предлог на ревидиран Стратегиски план за рехабилитација на природното и културното наследство на Охридскиот регион (2023-2030)
48 Информација за работата на Комисијата за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион
49 Информација за Комеморативен концерт по повод 20 години од трагичната смрт на македонскиот претседател Борис Трајковски под покровителство на Владата на Република Северна Македонија
50 Предлог–одлука за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина – варовник на локалитетот ,,с.Рич”, општина Струмица од Земјоделската задруга со ограничена одговорност Агропроизвод увоз-извоз с.Рич Струмица на Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги Крмзов - МР ДООЕЛ Струмица
51 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Кета Агро-Туризам, Маврово со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
52 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровинa – варовник на локалитетот „Мемешли 2“ општина Струмица, со Предлог – одлука
53 Информација во врска со потребата за продолжување на Договорот за контрибуција помеѓу Министерството за економија и ЕБОР во врска со обезбедување на консултантски услуги во врска со договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република С. Македонија
54 Предлог-програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2024 година
55 Информација за потпишување на Билатерален договор помеѓу Република Сербија и Република Северна Македонија за ИПА III Програма за прекугранична соработка помеѓу Република Сербија и Република Северна Македонија 2021-2027 година