5-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
14.02.2024 - 12:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (360.65 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Предлог одлука за основање на Културно-информативен центар на Република Северна Македонија во Белград, Република Србија
2 Кадровски прашања 
3 Прашања и предлози 
4         Информација за приклучување на Република Северна Македонија кон Иницијативата за мали земји на СЗО/Европа
5  Предлог - Одлука за изземање од стопанисување недвижна ствар од Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје и давање на трајно користење, без надоместок, недвижна ствар на Анима, Центар за личен развој, едукација и психотерапија-Скопје
6 Предлог-програма за научно-истражувачката дејност за 2024 година