Кодекс за етичко однесување

Врз  основа на член 2-а став 2 од Кодексот за етичко однесување за членовите на Владата и носителите на јавни функции именувани од страна на Владата („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 232/20 и 162/21), Заменикот на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за политики на добро владеење назначува лице задолжено за советување за практична примена на одредбите од Кодексот за етичко однесување за членовите на Владата и носителите на јавни функции именувани од страна на Владата, етички прашања и интегритет. 

Лице задолжено за советување за практична примена на одредбите од Кодексот за етичко однесување за членовите на Владата и носителите на јавни функции именувани од страна на Владата, етички прашања и интегритет:

Татјана Поповска - посебен советник за координација на Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за политики за добро владеење, како лице задолжено за советување за практична примена на одредбите од Кодексот за етичко однесување за членовите на Владата и носителите на јавни функции именувани од страна на Владата, етички прашања и интегритет.

Кодекс за етичко однесување за членовите на Владата и носителите на јавни функции именувани од страна на Владата