Златко Апостолоски, Заменик национален координатор за борба против тероризам

Телефон  за контакт: +389(0)2 3213-940, локал 278
Е-маил: zlatko.apostoloski@gs.gov.mk

 

Златко Апостолски е роден на 20 март 1963 година во с.Брезница, Македонски Брод. Дипломирал во 1987 година на Факултетот за безбедност во Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.

Од 1987 година бил работно ангажиран во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, и тоа: во Управата за безбедност и контраразузнавање (1987-2006), на повеќе работни позиции, меѓу кои и началник на Одделот за анализа и истражување, и во Бирото за јавна безбедност (2006-2017), во делот на криминалистичките работи и Гранична полиција.

На 04.08.2017 година, со Одлука на Владата на Република Македонија именуван е за заменик национален координатор за борба против тероризам.


Zlatko Apostoloski, Deputy National Coordinator for Combating Terrorism

Zlatko Apostoloski was born on 20 March 1963 in the village of Breznica, Makedonski Brod. Graduated in 1987 at the Faculty of Security in Skopje, at the University “St. Cyril and Methodius” - Skopje.

From 1987 he was working in the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Macedonia in the Directorate for Security and Counter-Intelligence (1987-2006), holding several positions, including the position Head of the Analysis and Research Department, and the Public Security Bureau (2006-2017) in the field of Criminal Offenses and Border Police.

On 04.08.2017, with a Government Decision, Zlatko Apostoloski was appointed Deputy National Coordinator for Combating Terrorism.