Александар Бајдевски – заменик-министер за информатичко општество и администрација

Александар Бајдевски е роден 1977 година.

Дипломира на Економскиот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“- Скопје, каде се стекнува со звањето дипломиран економист во насоката финансиско сметководствен менаџмент.

Од 2000 до 2005 година е советник во Советот на Општина Кисела Вода.

Во 2005 година е ангажиран како советник за статистичко-аналитички работи во Централниот регистар. 

Во периодот од 2005 до 2006 година работи како соработник во канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна Македонија.

Од 2006 до 2010 година е ангажиран во Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, прво во Секторот за анализа и координација, потоа во Секторот за општи работи.

Од 2011 година работи во Министерството за информатичко општество и администрација во секторот за финансиски прашања.

Функцијата заменик-министер за информатичко општество и администрација ја извршува од јуни 2017 година.

Исто така е заменик член на Комитетот за буџет на Регионална школа за администрација-РеСПА, Даниловград.

Учествувал на повеќе стручни обуки во државата и странство.

Говори англиски јазик.