Извештаи за реализација на буџет

Финансиски извештаи за 2022 година

Финансиски извештаи за 2021 година

Финансиски извештаи за 2020 година

Финансиски извештаи за 2019 година

Финансиски извештаи за 2018 година

Финансиски извештаи за 2017 година

Финансиски извештаи за 2016 година