Владата на Република Македонија денеска ја одржа својата редовна 61-ва седница

На денешната 61 седница на Владата на Република Македонија е донесена одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – бакар, злато и сребро на локалитетот „Казандол”, општина Валандово, општина Богданци и општина Дојран, врз основа на член 44 став 3, од Законот за концесија и јавно приватно партнерство.

Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – бакар, злато и сребро на локалитетот „Казандол” еднострано се раскинува од страна на концедентот, бидејќи концесионерот не ја исполнил обврската од членот 13 став 1 од договорот за концесија, односно во рок од две години од денот на доделувањето на концесијата за експлоатација на локалитетот „Казандол“, не изградил постројка за експлоатација на катоден бакар со капацитет да процесира најмалку 50% од експлоатираната руда.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина-бакар, злато и сребро на Друштвото за експлоатација, преработка и производство „Сардич МЦ“, а oдлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

На оваа седница е разгледана и информацијата за распоредување на 958 административни службеници вработени во Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор во институциите на јавниот сектор, и ги задолжи органите на државната управа и претпријатијата во државна сопственост, во најкраток можен рок да започнат постапки за преземање на вработените од Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор.

Владата денеска ја разгледа и усвои Информацијата за предлог договорот за доделување на државна помош за инвестицијата на германската компанија Leopold Kostal GmbH & Co. KG за реализација на инвестициски проект на територијата на Општина Охрид, како браунфилд инвестиција во постоечките капацитети на индустрискиот комплекс „ЕМО ОХРИД“, наменета за обука на вработени, тест производство и сериско производство на мехатронски делови составени од електроника, прекинувачи и конектори наменети за автомобилската индустрија.

На денешната седница Владата ја разгледа и усвои Информацијата во однос на изградбата на Магистрален гасовод Делница 5 Скопје-Тетово-Гостивар кај потегот на Водно, и ги задолжи Министерството за транспорт и врски, Град Скопје и МЕР АД Скопје во најкраток временски рок да најдат заедничко прифатливо решение во однос на изградбата на Магистрален гасовод Делница 5 Скопје-Тетово-Гостивар.

Владата го утврди Предлог-законот за енергетика и согласно член 137 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, донесе одлука предлог законот да го достави до Собранието.

Целта на законот во прилог на либерализација на пазарот со енергенси, меѓу другото, е да се поедностави учеството на трговците со електрична енергија и природен гас од други земји на пазарите во РМ преку регистрација во Регулаторната комисија за енергетика, и да се овозможи пристап и приклучувањето на трети страни на системите за пренос и дистрибуција на енергија што е целосно во согласност со барањата од директивите и регулативата на ЕУ.

Во делот на пазарот на топлинска енергија, се наметнува обврска на секој новоизграден објект што се приклучува на системот за дистрибуција на топлинска енергија да има вградено уреди за мерење на локалното распределување на топлинската енергија (калориметри).

Со новите предлог законски решенија се воведуваат нови мерки за финансиска поддршка за поттикнување на производството на обновливите извори на енергија.

Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата за започнување на Проектот за изградба на комплекс Универзитетски клинички центар на локација во општина Карпош, и го задолжи Министерството за транспорт и врски, и соодветните институции и општина Карпош, да извршат измени во урбанистичките и катастарските и други планско урбанистичко – проектни документи за 2018 година.
Со оваа одлука на Владата, Министерството за здравство треба да му препорача на Архитектонскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, да формира Стручна комисија и да спроведе јавен конкурс за идејно решение на дел од комплексот Универзитетски клинички центар.

На денешната седница е утврден Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства. Овој предлог за ново законско решение има за цел обезбедување на сигурни, квалитетни и безбедни лекови за потребите на пациентите во Република Македонија од паралелен увоз, обезбедување на лесно достапни податоци за лекот на надворешното пакување за здравствените работници, како и пофункционално и поефикасно работење на Комисијата за цените на лековите.

Владата на РМ го усвои документот „Насоки за добро управување на избрани и именувани лица во извршната власт“, како обврска од Планот 3-6-9, кој треба да обезбеди отворенo, отчетно и одговорно управување кое ќе биде одраз на вградени и применети демократски вредности, во насока да биде изграден систем што ќе им влева доверба и ќе им служи на сите граѓани.

Владата го усвои новиот текст на Информацијата за статусот на проектот „Изработка на проектни студии и проектна документација за воспоставување на систем за интегрирано управување со отпад во Источен и Североисточен регион и го задолжи Министерството за животна средина и просторно планирање да ја достави ИПА апликацијата за финансирање на проектот.

Владата ја донесе Одлуката за формирање на Национално координативно тело за следење на состојбите со недискриминација и реализацијата на законите, подзаконските акти и стратешки документи во оваа област.

Оваа одлука е донесена од потребата за формирање на посебно тело за координација и следење на состојбите со недискриминација, пред сѐ заради подигнување на транспаретноста во работењето на институциите во оваа област, координација на активностите меѓу институциите и организациите (здруженија на граѓани и меѓународни организации), за заедничко воспоставување на приоритети на годишно ниво во оваа област врз основа на меѓународни и други извештаи и анализи, како и за континуирано следење на состојбите во оваа област и заедничко предлагање на мерки за подобрување на состојбите.

На предлог на Министерството за труд и социјална политика и на Министерството за здравство, Владата на Република Македонија јa разгледа и усвои Информацијата за ослободување од учество (партиципација) при користење на здравствени услуги на лицата до 18 години возраст, чии семејства се корисници на правото на социјална парична помош.

Владата на Република Македонија ја разгледа и ја усвои Информацијата за поддршка на проектот за Рехабилитација и автоматизација на постоечките објекти за снабдување со вода за пиење во општина Пробиштип, и го разгледа и прифати Акцискиот план за реализација на овој инфраструктурен проект, кој ќе се реализира со финансиска поддршка на Владата на РМ и со донацијата што на општина Пробиштип ѝ ja додели Република Словенија.