63-та Седница на Владата

Седницата се одржа на: 
10.04.2018 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (408.68 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1  Информација за добивање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредност на бодот за пресметување на платите во Јавното претпријатие за државни патишта, со Предлог-одлука
2 Информација во врска со потребата од обезбедување на дополнителни 100 милиони евра средства во вид на нова петта кредитна линија од Европската инвестициона банка за финансирање на мали и средни претпријатија
3 Тримесечен извештај за работата и материјално-финансиското работење на МЕР АД Скопје за периодот од 01.10.2017 година до 31.12.2017 година
4 Информација во врска со Акциски план за реализација на Програмата за инвестиции во водостопанството за 2018 година
5 Годишен извештај за работата на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2017, со Предлог-одлука
6 Годишна сметка, Годишен извештај за работата и Финансиски извештај за 2016 година на Трговско друштво „НАФТОВОД“ ДООЕЛ Скопје, со предлог-одлуки
7 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Уставен суд на Република Македонија
8 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење движна ствар на Државен архив на Република Македонија
9 Информација испраќање на екипа за заштита и спасување при ХБРН инцидент/несреќа со прекугранични ефекти, на вежбовни активности во Тирана, Република Албанија, во периодот од 18.04.2018 до 19.04.2018 година, со Предлог-одлука
10 Конечен извештај за извршена ревизија на финансискиот извештај за приходите и расходите и ревизија на усогласеност за 2016 година на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Ресен (сметка за средства од Фондот 737 и сметка за средства од програмите за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства од сопствени приходи 531)
11 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2016 година на Јавна здравствена установа Здравствен дом-Охрид (сметка за средства од Фондот 737 и сметка за средства од програмите за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства од сопствени приходи 531)
12 Конечен извештај за извршена ревизија на финансискиот извештај и ревизија на усогласеност за 2016 година на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за неврологија Скопје-сметка за средства од програмите за здравствена заштита, сопствено учество на осигурени лица во цената на здравствената услуга и други средства од сопствени приходи (сметка за средства од програмите за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства од сопствени приходи и сметка за средства од Фондот)
13 Предлог - одлука за продажба на движни ствари (Предлагач: Основен Суд Струмица)
14 Барање на согласност за продажба на движни ствари, со Предлог-одлука (Предлагач: Центар за јавно здравје Охрид)
15 Информација за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи
16 Информација за раскин на договор за закуп на недвижен имот, објект од поранешно АД Агромариово од с.Витолишта, Прилеп, сопственост на Република Македонија - корисник Министерство за финансии, со Предлог одлука
17 Информација за текот и прогресот на активностите за реализација на проектот „Изградба на карго аеродром во Штип“
18 Информација за започнување на повеќегодишна јавна набавка на работи за реконструкција на постоечки потисен цевковод од постоечки бунар до резервоарот во населено место Дреновци, општина Долнени
19 Информација за започнување на повеќегодишна јавна набавка на работи за доизградба на канализација во населено место Крушеани во општина Кривогаштани
20 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
21 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Ројал - Скопје со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
22 Информација во врска со Предлог - одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - песок и чакал на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ДАТА РЕСУРСИ ДОО увоз- извоз Струмица на локалитетот “Криво Долче“ с.Куклиш, општина Струмица
23 Информација во врска потпишувањето на Меморандумот за разбирање меѓу Министерството за економија на Република Македонија и Министерството за енергетика на Република Бугарија за спојување на ден-однапред пазарите на електрична енергија, со нацрт - текст на Меморандумот
24 Информација за обесштетување на поплавените правни лица во Скопскиот регион
25 Информација за постапување по обраќањата и препораките на Народниот правобранител упатени до Владата на Република Македонија, органите на државната управа, други органи и организации што имаат јавни овластувања, во октомври, ноември и декември 2017 година
26 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица
27 Информација за Моделот за преглед на занимања и работен план за преглед на занимања 2018-2021 година
28 Информација за Фулбрајт програмата за академска размена, со усогласен текст на Меморандум за разбирање
29 Предлог-решение за формирање на Комисија за следење на развојот на системот за финансирање на општините
30 Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - фелдспат на Друштвото за производство, трговија и услуги ОГРАЖДЕН-МИКРОМИКС ДООЕЛ увоз-извоз Струмица на локалитетот “Хамзали 2“, општина Босилово
31 Предлог-одлука за забрана на продажба на одделни нафтени деривати
32 Предлог-одлука за давање во закуп на недвижна ствар (ИЛ бр.92499 КО Чаир)
33 Предлог-одлука за давање во закуп на недвижна ствар ( ИЛ бр.14 КО Тетово1)
34 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „COMBINED RESOLVE-X“, во Сојузна Република Германија
35 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „BGR-MKD SOF JCET 18“, во Република Бугарија
36 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „EAGLE-VI, во Република Косово
37 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „ADRIATIC STRIKE 2018“, во Република Словенија
38 Предлог-закон за изменување на Законот за технолошки индустриски развојни зони
39 Предлог-закон за изменување и дополнување на Закон за здравјето на растенијата
40 Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2017 година
41 Иницијатива поднесена од Асоцијацијата на Здруженија на работодавачите на трговски друштва за превоз на патници на Република Македонија - Исток, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.156/2017 за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Тарифата за премии за осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица („Службен весник на Република Македонија“ бр.115/2008 и 144/2017) донесена од Комисијата за осигурување од автомобилска одговорност.
42 Посебен извештај за состојбите во Прифатниот транзитен центар „Табановце“
43 Посебен извештај за остварувањето и заштитата на избирачкото право
44 Понуда од нотар Ирфан Јонузовски, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.5414, Имотен лист бр.4321, Имотен лист 5413, Имотен лист бр.4318 и Имотен лист бр. 7518 за КО Бутел на КП бр.2024/1, КП бр. 2026/1 КП бр.2025, КП2027/1 и КП бр.2024/2
45 Понуда од нотар Ирфан Јонузовски за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.101705 за КО Бутел на КП бр.143
46 Понуда од нотар Ирфан Јонузовски за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.95142 за КО Ѓорче Петров 3 - Дексион на КП бр.3948
47 Понуда од нотар Славчо Алексов за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.243 за КО Истибања на КП бр.799 место викано Бавчи
48 Известување од извршител Зоран Петрески од Скопје за Налог за извршување врз недвижност под И. бр.141/18 за КО Бутел
49 Повик за свикување на Собрание на Македонски Телеком АД - Скопје, закажано на 16.04.2018 година, во 10.00 часот (Предлагач: Македонски Телеком АД - Скопје)
50 Кадровски прашања /63/
51 Прашања и предлози /63/
52 Финансиски извештај за работењето на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје, за периодот од 01.01.2017-30.09.2017 година
53 Годишен извештај за работата на Управата за финансиско разузнавање во 2017 година (Министерство за финансии-Управа за финансиско разузнавање)
54 Информација за квалитет на воздухот во Република Македонија за месец февруари 2018 година
55 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на пристапен пат од постоечки локален пат кон месност поранешен Рудник Дамјан до концесиски простор Рудник Боров Дол КО Дамјан, општина Радовиш
56 Предлог-одлуката за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2018 година
57 Предлог - одлука за престанок и давање на трајно користење движни ствари на Управа за извршување на сакции
58 Информација за промена на динамиката на реализација и плаќање на обврските од склучен Договор за реконструкција и адаптација на ЈЗУ Специјална болница “Св. Еразмо” - Охрид, со предлог Одлука за давање согласност за склучување анекс на Договорот
59 Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на три лиценци за вршење здравствена дејност земање и пресадување на клетки од човечкото тело заради лекување-хематопоетски матични клетки
60 Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на три лиценци за вршење здравствена дејност земање и пресадување на клетки од човечкото тело заради лекување-срце
61 Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на три лиценци за вршење здравствена дејност земање и пресадување на клетки од човечкото тело заради лекување-панкреас
62 Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на две лиценци за вршење здравствена дејност земање и пресадување на клетки од човечкото тело заради лекување-очни ткива
63 Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на три лиценци за вршење здравствена дејност земање и пресадување на органи од човечкото тело заради лекување-црн дроб од живи или умрени лица
64 Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на три лиценци за вршење здравствена дејност земање и пресадување на органи од човечкото тело заради лекување-бубрези од живи и умрени лица
65 Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на три лиценци за вршење здравствена дејност земање и пресадување на органи од човечкото тело заради лекување-бели дробови
66 Годишен извештај за работата на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање на услуги во воздухопловната навигација за 2016 година“, со Извештај од независниот ревизор, со Предлог - одлуки
67 Формирање работна група за утврдување на програма за одбележување јубилеј 1000 години од формирање на Охридска Архиепископија од страна на државата
68 Извештај по точка 1 од Третата седница на Комисијата за приватизација, одржана на 10.04.2018 година, во врска со предлог за именување на претставник на капиталот, односно акциите во 11 Октомври - Еурокомпозит АД Прилеп, стекнати по основ на државен капитал