137-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
28.05.2019 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (721.61 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Предлог-програма за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2019 година
2 Годишна сметка и Извештај за работењето за 2018 година на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, со Извештај на независниот ревизор за финансиските извештаи за годината што завршува на 31.12.2018 година на ЈП „Студенчица“ Кичево, со Предлог-одлуки
3 Информација со предлог за донесување на одлуки за продажба на деловни простории сопственост и дадени на трајно користење на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ - Скопје
4 Предлог-одлука за изменување на Статутот на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост
5 Информација со мерки за подобрување на деловното окружување согласно препораката на извештајот „Doing Business 2019“ на Светска банка (Министерство за финансии-Царинска управа)
6 Предлог-одлуки за давање согласност на Решенијата за отстапување на одземени предмети (моторни возила) и Предлог-одлуки за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда
7 Предлог-одлуки за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети (разна стока) со правосилни одлуки
8 Информација во врска со проблемите за сместување на времено и трајно одземената дрога, психотропни супстанции и прекурзори, оружје муниција и експлозивен материјал
9 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
10 Предлог-закон за контрола на надворешно трговскиот промет со необработени дијаманти
11 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште
12 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ НИКО-АГРАР Игорчо Митко Ангелов с.Грдовци Кочани, со Предлог-одлука
13 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за производство, трговија и услуги АЦ-МИ ДООЕЛ с.Аргулица Карбинци, со Предлог-одлука
14 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за производство, трговија и услуги ХРИС-ФИЛ ДООЕЛ с.Сарчиево Штип, со Предлог-одлука
15 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ Мирјана Димкова Штип, со Предлог-одлука
16 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ ЗОРИЦА Зорица Цекова Кочани, со Предлог-одлука
17 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ АГРО-ПРОМЕЛ Јордан Ангел Јанев с.Грдовци Кочани, со Предлог-одлука
18 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за производство, трговија и услуги АГРО-БОНИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Врсаково, Штип со Предлог-одлука
19 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за производство, трговија и услуги ФЛОРА ДООЕЛ Оризари, со Предлог-одлука
20 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ Александар Митев Штип, со Предлог-одлука
21 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Друштво за производство, трговија и услуги “ЈОВАНОВ-ГРУП “ ДООЕЛ Неготино, со Предлог-одлука
22 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за земјоделско производство МАТ-РЕКЛАМ АГРО извоз-увоз ДОО Велес, со Предлог-одлука
23 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти за производство на електрична енергија од обновливи извори (фотоволтаични панели) КО Старо Лагово општина Прилеп, со Предлог-одлука
24 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија (производен погон со придружни содржини) КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
25 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Д3-спорт и рекреација КО Горно и Долно Оризари, општина Шуто Оризари, со Предлог-одлука
26 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Добри Дол, општина Сопиште, со Предлог-одлука
27 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б5-хотелски комплекс КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
28 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво, Бразда Општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
29 Извештај за извршените преговори за склучување на Протокол меѓу Владата на Република Северна Македонија и Швајцарскиот федерален совет за изменување на Спогодбата од 14 април 2000 година меѓу Македонската Влада и Швајцарскиот федерален совет за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал
30 Информација за статусот на реализација на мерките за подобрување на деловното окружување согласно извештајот „Doing Business 2019‘‘ на Светска банка
31  Извештај од Првата седница на македонско - бугарската меѓувладина комисија за економска соработка по билатералниот Договор за економска соработка
32 Информација за складираните материјали од геолошките истражувања од одземената концесија за експлоатација на минерална суровина бакар, злато и сребро на локалитетот Казандол општина Валандово, општина Богданци и општина Дојран на фирмата Сардич МЦ ДООЕЛ Скопје во стечај
33 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Ливинг - Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
34 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Капиштец - Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
35 Информација во врска со статусот на реализација на Договорите за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ КОВАЧКА со реф. бр.21, 22 и 23 и МХЕЦ КРАПСКА со реф. Бр. 45 на Концесионерот “Актуел Енерџи Груп” ДОО Скопје и МХЕЦ РИБНИЧКА со реф.бр. 7 на Концесионерот “Глобал Енерџи” ДОО Скопје
36 Информација за 161-та Седница на Одборот на директори на Претпријатието за нафтовод СОЛУН - СКОПЈЕ - ВАРДАКС АД, закажана за 30.05.2019 година
37 Информација во врска со активностите за искористување на можностите на Зелениот климатски фонд (октомври 2018 - март 2019)
38 Информација за одржување на Министерски форум за правда и внатрешни работи ЕУ -Западен Балкан, во рамки на Финското претседателство со Советот на Европската унија, Скопје, 18-19 ноември 2019 година
39 Информација за правосилност на одлука на Европскиот суд за човекови права против Република Северна Македонија: Седловски против Република Северна Македонија (А.бр.56273/14), со Предлог-одлука
40 Информација за имплементација на Акциски план за формализирање на неформалната економија 2018-2020
41 Акциски план (2019-2027) за спроведување на Националната стратегија за деинституционализација во Република Македонија 2018-2027 „Тимјаник“
42 Предлог-одлука за укинување на увозната давачка- царинската стапка за замрзнато свинско месо и свинско сало исчистенo oд месo и живинскo салo, неистoпени или пoинаку издвoени, свежи, разладени, замрзнати, сoлени, вo саламура, сушени или чадени
43 Предлог-одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална суровина - варовник на локалитетот „Краста“ с.Вруток, општина Гостивар на Друштвото за производство, трговија, услуги и инженеринг ЈЕФУТА-ИНЖЕНЕРИНГ-Фуат и Јетон експорт-импорт ДОО Гостивар
44 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП)2019/25 на Советот од 8 јануари 2019 година за изменување и ажурирање на списокот на лица, групи и субјекти кои подлежат на членовите 2, 3 и 4 од Заедничкиот став 2001/931/ЗНБП за примена на специфични мерки за борба против тероризмот и за укинување на Одлуката (ЗНБП)2018/1084
45 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/135 на Советот од 28 јануари 2019 година за изменување на Одлуката 2011/72/ЗНБП за рестриктивни мерки против одредени лица и субјекти со оглед на состојбата во Тунис
46 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/86 на Советот од 21 јануари 2019 година за изменување на Одлуката (ЗНБП)2018/1544 рестриктивни мерки против ширењето и употребата на хемиско оружје
47 Предлог-решение за изменување на Решението за именување на претседател и членови на македонскиот дел на меѓувладината Мешовита комисија за спроведување на Спогодбата меѓу Република Македонија и Република Хрватска за заштита на правата на македонското малцинство во Република Хрватска и хрватското малцинство во Република Македонија
48 Барање на Наума Пољак, за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11 од Закон за Државјанство
49 Барање на Ајруна Бахтијари, за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11 од Закон за Државјанство
50 Барање на Елези Кадира, за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11 од Закон за Државјанство
51 Барање на Елези Адем за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11 од Закон за Државјанство
52 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Здравствен дом на Скопје - Скопје
53 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.78/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 3 точка 4-а од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и член 1 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.245/2018)
54 Иницијатива поднесена од адвокат Томе Тодоровски од Свети Николе, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.74/2019, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 46 ставови 4 и 5 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.233/2018) и член 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016)
55 Иницијатива поднесена од адвокат Александар Варела од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.73/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 46 став 3 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/16, 142/16 и 233/18) и член 52 од Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.233/2018)
56 Понуда од нотар Фатмир Ајрули од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотeн лист бр.645 за КО Визбегово на КП 1082 викано место/улица Марковец
57 Понуда од нотар Наташа Велеска од Прилеп за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.460 за КО Плетвар на КП бр.1435 во место викано Село
58 Понуда од нотар Олга Димовска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр 50323 за КО Кисела Вода 1 на КП бр.761
59 Понуда од нотар Анита Адамчевска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотeн лист бр.1943 за КО Стајковци на КП 67 дел 1 викано место/улица Рупа
60 Кадровски прашања (137)
61 Прашања и предлози (137)
62 Тромесечен извештај за финансиско работење на ЈПВ Лисиче-Велес (Јануари-Март 2019 година)
63 Тримесечен финансиски извештај за работата на ЈП „Национални шуми“-п.о.- Скопје, за период од 01.01 - 31.03.2019 година
64 Tримесечен извештај за работењето на Mакедонски железници - Tранспорт A.Д. - Скопје за период 01.10. - 31.12.2018 година
65 Тримесечен извештај за работењето на ЈП за железничка инфраструктура ,,Железници на Република Северна Македонија“-Скопје за период од I - III 2019 година
66 Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за aприл 2019 година
67 Информација за продажбата на акциите и уделите од вкупниот капитал на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал во периодот од 1-ви јануари до 31-ви март 2019 година
68 Акциски план за имплементација на дадените препораки од Конечните извештаи на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи заедно со Ревизија на усогласеност за 2017 година во ЈЗУ Институт на трансфузиона медицина на Република Северна Македонија (Институт за трансфузиона медицина на Република Северна Македонија)
69 Информација во врска со ненаплаќањето на банкарските гаранции во согласност со одлуките за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични централи со локации со референтен број 9 на река Јадовска и референтен број 352 на река Зрновска
70 Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија за февруари 2019 година
71 Информација за прогрес на активностите во рамки на Националната стратегија за превенција на орални заболувања кај деца 0-14 години, за периодот 2018 -2028 година
72 Извештај за работата на Советот за македонски јазик (јануари - декември 2018 година)
73 Информација за активности на Министерството за внатрешни работи за спречување на бесправна сеча на шуми, во период од 1.01.2019 до 31.03.2019 година
74 Предлог-закон за Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2020 година
75 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции
76 Предлог-закон за управување со природното и културното наследство во Охридскиот регион
77 Предлог-Фискална стратегија на Република Северна Македонија за 2020-2022
78 Информација за одржување на годишните средби на Холандската Конституенца во рамки на Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка, 21-23.06.2019, Скопје и Охрид
79 Информација за обезбедување на заем обезбеден со гаранција заснована на политики од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка
80 Информација за обезбедување на дополнителни финансиски средства за спроведување на процесот на нивелација на платите во институциите од областа на културата
81 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „COMBINED RESOLVE XII”, во Сојузна Република Германија
82 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „ALBANIAN EFFORT 19”, во Република Албанија
83 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „SABER JUNCTION 19”, во Сојузна Република Германија
84 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „PLATINUM LION 19”, во Република Бугарија
85 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „JOINT REACTION 19”, во Република Албанија
86 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „COMMON CHALLENGE 19”, во Црна Гора
87 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „TORRI“, во Република Италија
88 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „BALKAN BRIDGES”, во Република Бугарија