Владата објави сметка за донации за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од коронавирусот

Владата на Република Северна Македонија објави сметка за донации за помош и поддршка за справување со економско-здравствената криза предизвикана од коронавирусот КОВИД–19.
Целта на донацијата, во вид на парични средства кои ќе се користат за помош, е поддршка за активностите за спроведување на мерките за справување со кризата од коронавирусот во земјата.
Уплатата на средствата (во денари) за донација се врши на образец ПП 50, и се пополнува на следниов начин:
Назив на примач: Трезорска сметка, Влада на Република Северна Македонија 
Банка на примач: НБРСМ
Трансакциска сметка: 100 000000063095
Сметка на корисник: 0400100078785С9
Приходнa шифра: 744111 (за правни лица)
Приходнa шифра: 744211 (за физички лица)
Програма: Р1
Во цел на дознака:  Финансиска помош – КОВИД – 19
 
Донаторите што ќе одлучат да донираат финансиски средства се стекнуваат со право на даночно олеснување за кое што е потребно да достават Извештај за дадена донација/спонзорство (образец „УЈП-ИДС/ДВ“), во Управата за јавни приходи.
 
За финансиски донации во американски долари уплатата се врши на следниот начин:
Correspondent bank details:
CITIBANK NA NEW YORK
Address: 111 WALL STREET NEW YORK         
NY 10043
SWIFT BIC: CITI US 33
Bank details:
NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEODNIA
Adress: Bl. „Kuzman Josifovski Pitu” br.1
1000 Skopje
Republic of North Macedonia
SWIFT: NBRM MK 2X
Final beneficiary:
IBAN:MK07 1007 0100 0000 849
Name: Vlada na Republika Severna Makedonija
Generalen sekretarijat
Detail of payment (:70)
 
За уплатата на донациите во евра се применува следната постапка:   
Correspondent bank details:
DEUTSCHE BUNDESBANK ZENTRALE
Address: Wilhelm Epstein strasse 14
Frankfurt am Main
GERMANY
SWIFT BIC: MARK DE FF
Bank details:
NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEODNIA
Adress: Bl. „Kuzman Josifovski Pitu” br.1
1000 Skopje
Republic of North Macedonia
SWIFT: NBRM MK 2X
Final beneficiary:
IBAN: MK07 1007 0100 0000 849
Name: Vlada na Republika Severna Makedonija
Generalen sekretarijat
Detail of payment (:70)
 
За  донации во швајцарски франци треба да се примени следната постапка:
Correspondent bank details
ZUERCHER KANTONALBANK
Address: 9 Bahnhofstrasse Zurich
SWITZERLAND
SWIFT BIC: ZKBKCHZZ80A
Bank details:
NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEODNIA
Adress: Bl. „Kuzman Josifovski Pitu” br.1
1000 Skopje
Republic of North Macedonia
SWIFT: NBRM MK 2X
Final beneficiary:
IBAN:MK07 1007 0100 0000 849
Name: Vlada na Republika Severna Makedonija
Generalen sekretarijat
Detail of payment (:70)
 
Договорот за доделување на средства по основ на донација во име на Владата, го потпишува Генералниот секретар и според одредбите од Договорот, примателот на донацијата се обврзува сите добра од овој Договор да ги стави во остварување на мерките за справување со коронавирусот во земјата. За таа цел примателот на донацијата, со овој договор, изјавува дека со денот на потпишување на овој Договор се смета дека ги има примено средствата и има обврска да го извести давателот на донацијата најбрзо што може доколку се утврдат значителни отстапувања во суштината или во текот на активностите на донацијата.

Преземете го договорот овде.