Јавен повик бр.06/2023 за пријавување на заинтересирани лица за именување на 5 (пет) члена на Управниот одбор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје

Институција која огласува: 
Влада на Република Северна Македонија
Рок на пријавување: 
02.10.2023

Врз основа на член 17 и член 17- а став 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018, 35/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.275/2019, 89/2022 и 274/2022), член 23 и член 23 -а од Статутот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје бр.13/1-2 од 29.8.2007 година, бр.1344/1-77 од 19.9.2008 година, бр.123/1-3 од 30.1.2009 година, бр.655/1-3 од 11.5.2009 година, бр. 154/1-3 од 8.2.2011 година, бр.981/1-3 од 21.10.2011 година, бр.213/1-2 од 11.2.2013 година, бр. 1456/1-1 од 2.10.2013 година, бр.68/1-2 од 16.1.2015 година, бр.02-231/1-3 од 18.1.2016 година, бр.0101-751/3 од 10.2.2017 година, бр.0101-4172/2 од 17.8.2017 година, бр.0101-4716/3 од 22.9.2017 година, бр.0101-1940/3 од 24.4.2019 година, бр.0101-824/5 од 6.2.2020 година, бр.0101-4811/8 од 26.10.2022 и бр.0101-3566/5 од 31.7.2023 година и Правилникот за формата и содржината на јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, обрасците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија („Службен весник на Република Северна Македонија“бр.283/2022), Владата на Република Северна Македонија, распишува: 

ЈАВЕН  ПОВИК Бр.06/2023
за пријавување на заинтересирани лица за именување на 5 (пет) члена на
Управниот одбор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје

1.    Владата на Република Северна Македонија на предлог на генералниот секретар, објавува Јавен повик за пријавување на заинтересирани лица за именување на 5 (пет) члена на Управниот одбор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје, со мандатот од четири години, со право на уште еден последователен мандат.

2.    Назив на јавното претпријатие: Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје.
3.    Шифра и дејност на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје според Националната класификација на дејности (НКД) е:

 • 52.21- Услужни дејности поврзани со копнениот превоз.

4.    Надлежности на Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје се:

 •     02.10-Одгледување на шуми и останати дејности поврзани со шумарството;
 •     26.11-Производство на електронски составни делови (компоненти);
 •     27.20-Производство на батерии и акумулатори;
 •     27.33-Производство на електроинсталациски материјал;
 •     27.90-Производство на друга електрична опрема;
 •     28.99-Производство на други специјализирани машини, неспомнати на друго место;
 •     33.13-Поправка на електронска и оптичка опрема;
 •     33.14-Поправка на електрична опрема;
 •     33.20-Инсталирање на индустриски машини и опрема;
 •     42.12-Изградба на железници и подземни железници;
 •     42.13-Изградба на мостови и тунели;
 •     42.22-Изградба на електрични водови и телекомуникациски линии;
 •     42.99-Изградба на други објекти од нискоградба, неспомнати на друго место;
 •     43.21-Електроинсталатерски работи;
 •     43.31-Малтерисување;
 •     43.32-Поставување на столарија;
 •     43.33-Поставување на подни и ѕидни облоги;
 •     43.34-Бојадисување и застаклување;
 •     43.39-Останати завршни градежни работи;
 •     43.99-Останати специјализирани градежни работи, неспомнати на друго место;
 •     45.20-Одржување и поправка на моторни возила;
 •     46.77-Трговија на големо со отпадоци и остатоци;
 •     46.90-Неспецијализирана трговија на големо;
 •     47.52-Трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници;
 •     52.10-Складирање на стока;
 •     55.10-Хотели и слични објекти за сместување;
 •     55.20-Одморалишта и останати објекти за пократок престој;
 •     55.30-Кампови, автокампови и простори за кампирање;
 •     55.90-Друг вид на сместување;
 •     62.01-Компјутерско програмирање;
 •     62.02-Компјутерски консултантски дејности;
 •     62.09-Останати услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите;
 •     63.11-Обработка на податоци, хостирање и слични дејности;
 •     68.10-Купување и продажба на сопствен недвижен имот;
 •     68.20-Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг);
 •     71.11-Архитектонски дејности;
 •     71.12-Инженерство и со него поврзано техничко советување;
 •     82.99-Останати деловни помошни услужни дејности, неспомнати на друго место;
 •     95.11-Поправка на компјутери и периферна (дополнителна компјутерска) опрема;
 •     95.12-Поправка на опрема за комуникации;
 •     95.21-Поправка на електронски уреди за широка потрошувачка.

5.    Веб страна на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје https://mzi.mk
6.    За член на управниот одбор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје, може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

 • да е државјанин на Република Северна Македонија,
 • има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование и
 • во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност.
 • членовите на управниот одбор треба да имаат и соодветно работно искуство, и тоа:
  • два члена на управниот одбор треба да имаат најмалку пет години работно искуство од областа на дејноста на јавното претпријатие, (согласно со Националната класификација на дејностите публикувана од страна на Државниот завод за статистика),
  • најмалку еден член на управниот одбор треба да има најмалку три години работно искуство од областа на финансиско работење,
  • најмалку еден член на управниот одбор треба да има најмалку три години работно искуство од областа на правните работи и
  • најмалку еден член на управниот одбор треба да има најмалку три години работно искуство од областа на техничките науки.

7.    Со пријавата кандидатите треба да ја достават следната документација:

 • Oбразаец за пријавување;
 • Кратка биографија;
 • Писмо за интерес/мотивација за позицијата за која аплицира; 
 • Уверение за државјанство; 
 • Уверение или диплома за завршено високо образование и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование, соодветно за местото за кое се пријавува;
 • Потврда дека во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
 • Историјат за вработување од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија со евидентиран стаж;  
 • Изјава заверена на нотар дека кандидатот под целосна морална, материјална и кривична одговорност потврдува за точноста и веродостојноста на наведените податоци во пријавата и за поднесената документација
 • Сертификати, лиценци, уверенија, дипломи издадени од овластени, односно акредитирани институции за нивно издавање согласно закон за бараната позиција.

8.    Документите од точка 7 треба да бидат поднесени во оригинал или копија заверена на нотар и истите се доставуваат до архивата на Владата на Република Северна Македонија или по пошта на адреса: Влада на Република Северна Македонија бул.„Илинден“ бр.2, 1000 Скопје со назнака: „За Јавен повик за пријавување на заинтересирани лица за именување на 5 (пет) члена на Управниот одбор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје“.  
9.    Членовите на Управниот одбор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје ги именува, односно разрешува основачот на јавното претпријатие- Владата на Република Северна Македонија.
10.    Член на управниот одбор на јавното претпријатие не може да има лично, преку трето лице или по било која основа, интереси во претпријатие или трговско друштво кое е во деловни односи со јавното претпријатие, кои можат да имаат било какво влијание на неговата независност и непристрасност во одлучувањето во јавното претпријатие. Секој член на управниот одбор, е должен да го предупреди основачот на постоењето на ваков интерес кај еден или повеќе членови на Управниот одбор. 
11.    Неспојливи се функцијата претседател и член на управниот одбор на јавното претпријатие со функциите претседател и членови на Владата на Република Северна Македонија. 
10.    Работните задачи, одговорности и обврски на членовите на Управниот одбор се утврдени согласно Законот за јавните претпријатија, Статутот на јавното претпријатие и Деловникот за работа на Управниот одбор.
11.    Членовите на Управниот одбор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје, примаат надомест согласно Одлука на Управниот одбор бр.0201-4733/3 од 3.8.2021 и тоа: претседател: 12.000,00 денари, заменик претседател: 11.000,00 денари и член: 10.000, 00 денари.
12.    Рок за пријавување на заинтересираните кандидати е 10 работни дена, сметано од денот на објавување на јавниот повик. 
13.    Повикот ќе биде објавен на веб страната на Владата на Република Северна Македонија и на веб страната на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје https://mzi.mk
14.    Краен датум за пријавување е 2.10.2023 година.
15.    Постапката на селекција на кандидатите за членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје ќе го спроведе Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој на Владата на Република Северна Македонија и истата се состои од две фази, и тоа: Фаза 1 - административна селекција и Фаза 2 – интервју. За кандидатите за кои при административната селекција се утврди дека не ги исполнуваат условите утврдени во јавниот повик или не ги доставиле потребните докази, постапката на селекција завршува. Административната селекција завршува најдоцна 15 дена по истекот на рокот за пријавување на кандидатите на јавниот повик. Комисијата, најдоцна десет дена од денот на завршување на административната селекција спроведува интервју со кандидатите кои успешно ја поминале административната селекција. Начин на бодување на секоја од фазите на селекција е утврден согласно Правилникот за формата и содржината на јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, обрасците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија („Службен весник на Република Северна Македонија“бр.283/2022).
16.    Точниот датум, време и место на одржување на интервјуто се објавуваат на веб- страницата на основачот на јавното претпријатие.
17.    Непополнета и нецелосната пријава како и некомплетната документација и документацијата доставена по истек на рокот за аплицирање нема да биде разгледувана.