Предлози и претставки

Граѓаните на Република Северна Македонија можат да поднесат предлози и претставки до Владата на Република Северна Македонија заради заштита и остварување на своите права и интереси, јавните интереси утврдени со закон или заради поведување на друга иницијатива од јавен интерес.