Propozime dhe parashtesa

Qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut mund të parashtrojnë propozime dhe parashtesa deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut për shkak të  mbrojtjes dhe realizimit të të drejtave dhe interesave të tyre, interesave publike të përcaktuara me ligj ose për ngritje e  ndonjë iniciative tjetër me interes publik.