104-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
20.11.2018 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (316.31 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Предлог-одлука за утврдување на цената на годишната претплата на регистарот на прописи на Република Македонија за 2019 година
2 Предлог-одлука за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2019 година
3 Информација во врска со Одлука за усвојување на измената на Финансискиот план на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје за 2018 година донесен од Одборот на директори на Акционерското друштво а изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје бр.02-12107/2 од 18.10.2018 година
4 Информација за изградба на Дом на спортови
5 Информација за отварање на регионална канцеларија на EASA за Балканот во Скопје во просториите на Агенцијата за цивилно воздухопловство
6 Предлог-одлуки за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилини одлуки на Министерство за труд и социјална политика (4) и Предлог-одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас-Битола
7 Информација за потребата за воспоставување на национален склад за радиоактивен отпад
8 Предлог-уредба за знаците за тревожење, начинот и процедурите за тревожење и постапките на населението
9 Информација на Државниот правобранител на Република Македонија за потреба од зголемување на бројот на државните правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија, со Предлог-одлука (ДП. Бр. 02-670/18)
10 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-205/18
11 Предлог - закон за фитофармација
12 Информација за продажба на недвижнa ствар сопственост на Република Македонија - корисник Министерство за финансии, со Предлог - одлука за продажба на недвижна ствар во Прилеп
13 Информација од потребата за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за избор на независка ревизорска куќа, за потребите на проектот „Рехабилитација на источниот дел од железничката пруга на коридор VIII, фаза 1 - делница Куманово – Бељаковце“, финансиран по пат на заем од Европската банка за обнова и развој
14 Информација за потреба од доставување на апликации за обезбедување на техничка помош грант средства од Акцискиот програм CONNECTA за проектите: „Изработка на стратегија за Интелигентен транспортен систем“ и „Техничка помош за формирање на извршно тело за безбедност во сообраќајот на патиштата“
15 Информација за потреба од доставување на aпликација за инвестициски грант за изградба на заеднички железнички граничен премин со придружни содржини „Табановце“ помеѓу Република Македонија и Република Србија
16 Информација во врска со можноста за пропишување на обврската од европскиот стандард EH-16194 кој ги одредува минималните стандарди и барања за квалитет на кабини и санитарни производи согласно членот 20 од Законот за безбедност на производите, по претходно извршена анализа на постојните законски прописи во однос на третирањето и исфрлањето на фекалниот отпад од мобилните тоалетни кабини (НОВА)
17 Информација за одобрување на Тендерски документации за доделување на концесии на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовни ревири и рекреативни зони и за вршење стопански риболов на риболовни подрачја
18 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Никуштак, општина Липково, со Предлог-одлука
19 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б5- хотелски комплекс КО Сливница, општина Ресен, со Предлог-одлука 
20 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на регионале пат P2-138 врска со регионален пат P2-134 со населба Сончев Град, со Предлог-одлука
21 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Зубовце, општина Врапчиште, со Предлог-одлука
22 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ на река Жаба со реф.бр. 254 и приклучок до дистрибутивна мрежа КО Долно Дивјаци, општина Крушево, со Предлог-одлука
23 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на фотоволтаична централа Витач 1 и електричен вод за приклучок КО Бошава, општина Кавадарци, со Предлог-одлука
24 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотонапонска соларна централа КО Раклиш вон гр., општина Радовиш, со Предлог-одлука
25 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на на комплекс со основна класа на намена Г1-тешка индустија КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
26 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Пакошево, општина Зелениково, со Предлог-одлука
27 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Е-2 Бензиска пумпа КО Виштица, општина Липково, со Предлог-одлука
28 Предлог за поведување постапка за водење преговори за склучување на Протокол помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за соработка во областа на борбата против трговија со луѓе
29 Информација за извршена анализа на внатрешните процеси, функциите и човечките ресурси за стратешко планирање во министерствата и другите органи на државната управа
30 Предлог-закон за изменување на Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата, по скратена постапка
31 Информација за давање одобрение на Министерството за здравство за започнување на постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка за оформување на хибридна мултифункционална операциона сала со изведување на потребните градежни работи и набавка на потребната медицинска опрема за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија, Скопје
32 Информација за подготовката на Предлог - Програмата за изменување и дополнување на Програмата за одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија 2015-2020, со текст на Програма
33 Информација за подготовката на Предлог-Акцискиот план за спроведување на Програмата за одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија 2015-2020, за периодот 2018-2020 година, со текст на Акциски план
34 Предлог-одлука за изменување и дополнување на одлуката за определување на правото на користење на службен мобилен телефон и за ограничување на сметката
35 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основниот суд Скопје I - Скопје
36 Предлог одлука за изведување на вежбовна активност„СЕЕСИМ-2018“ во Република Македонија
37 Предлог-закон за изменување на Законот за административни службеници, по скратена постапка
38 Предлог- закон за амнестија на лицата осомничени, обвинети и осудени за собраниските настани од 27 Април 2017 година, по скратена постапка
39 Годишен извештај за работата на Државниот совет за превенција на детско престапништво и за состојбите во областа на правата на детето и детското престапништво во 2017 година
40 Барање за давање на автентично толкување на член 128 став 3, а во врска со член 79-а став 1 од Законот за основното образование, поднесено од пратеникот Панчо Минов
41 Барање за давање на автентично толкување на член 25, став 1 од Законот за катастар на недвижности, поднесено од пратеникот Бети Рабаџиевска Наумовска
42 Понуда од нотар Зорица Пулејкова од Скопје за купопродажба на недвижен имот во Скопје со Имотен лист бр.4721 за КО Центар 1, Имотен лист бр.25739 за КО Центар 1 со имотен лист бр.40068 за КО Центар 1 на КП бр.12948
43 Понуда од нотар Ванчо Андоновски за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.4467 за КО Илинден на КП бр.1170 викано место/ улица Село
44 Понуда од нотар Фатмир Ајрули од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.94672 за КО Чаир на КП бр.164
45 Понуда од нотар Фатмир Ајрули од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.100852 за КО Бутел на КП бр.3336 дел 2 в.м ,, Населба,, Имотен лист бр. 7839 за КО Бутел на КП бр.3303 дел 3 в.м ,, Населба,, и Имотен лист бр. 100853 за КО Бутел на КП бр.3336 дел 1 в.м ,,Населба
46 Известување од извршител Снежана Андреевска за извршување врз недвижноста на заложниот должник Друштво за производство, трговија и услуги БЕНТОМАК НОВА ДООЕЛ увоз-извоз с.Гиновци, доставено под И.бр.815/17
47 Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје за налог за извршување врз недвижност (врз основа на член 166 од Законот за извршување) доставен под И.бр.339/17
48 Известување од извршител Кети Арсова од Скопје за Заклучок за усна јавна продажба (врз основа на членовите 179 став 1, 181 став 1 и 182 став 1 од Законот за извршување) доставено под И.бр.326/2018
49 Кадровски прашања /104/
50 Прашања и предлози /104/
51 Извештај за материјално финансиско работење на ЈП "Студенчица" Кичево за третиот квартал на 2018 година
52 Tримесечeн финансиски извештај за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ п.о. - Скопје за период од 07-09 месец 2018 година
53 Извештај за работењето на ЈП МЖ - Инфраструктура за период VII-IX 2018 година
54 Информација за основање на туристичка развојна зона-Матка, општина Сарај
55 Информација за постапката за пристапување кон Спогодбата на Светската трговска организација за јавни набавки
56 Информација за текот и прогресот на активностите за реализација на проектот „Изградба на карго аеродром во Штип“
57 Информација за активностите на Министерството за внатрешни работи за спречување на бесправна сеча на шуми во периодот од 01.07.2018 до 30.09.2018 година
58 Предлог на закон за данокот на личен доход, по скратена постапка
59 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, по скратена постапка
60 Програма за изменување на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година
61 Информација во врска со донесување на Програма за изменување на Програмата за промоција на обновливи извори на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2018 година, со Предлог Програма
62 Информација во врска со реформа на безбедносно-разузнавачкиот систем во Република Македонија со предлог модел и план за негово воспоставување
63 Информација за статус и активности за проектот “Western Balkans Trade and Transport” предложен од Светска Банка и потребните идни активности за негова имплементација
64 Информација за барањата кои ги исполнуваат критериумите од огласот-јавниот повик за прибирање на апликации за одобрување кредити за финансиска поддршка на трговски друштва регистрирани во Република Македонија од Посебниот кредитен фонд (ПКФ)