105-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
27.11.2018 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (424.74 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Информација на Дирекцијата за ТИРЗ за потребата од раскинување на Договорот за државна помош склучен помеѓу Владата на РМ, застапувана и претставувана од Дирекцијата за ТИРЗ и Друштво за производство, трговија и услуги ФПЦ ТЕХНОПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз Илинден
2 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за потребата од спроведување на постапка за набавка на услуги за независен надзорен орган при изградба на внатрешна инфраструктура во ТИРЗ Тетово.
3 Информација за потребата од донесување на Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони со Предлог - Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
4 Информација за измена на Одлуката бр.44-9244/1 од 09.10.2018 година за давање на согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство и трговија ДУРА АУТОМОТИВЕ ДООЕЛ Илинден
5 Барање за донесување на одлука за отстапување на 200,000 килограми мазут М-1 и 20,000 литри екстра лесно гориво (нафта за домаќинство)од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски Железници Транспорт АД - Скопје, со Предлог - одлука
6 Предлог - одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на ЈЗУ Психијатриска болница ,,Скопје" - Скопје, Предлог-одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерство за труд и социјална политика и Предлог-одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Скопје
7 Предлог - одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Информативно тело за олеснување на трговијата на Владата на Република Македонија за Светската трговска организација (Царинска управа)
8 Предлог - одлука за изменување на Одлуката за формирање и делокруг на Координативно тело за интелектуална сопственост
9 Информација во врска со утврдување на вредноста на бодот за плата на вработените во Оперативно техничката агенција, со Предлог - одлука
10 Предлог - одлука за престанок на правото на користење на недвижна ствар сопственост на Република Македонија и Предлог-одлука за пренесување право на сопственост на недвижна ствар, сопственост на Република Македонија на општина Кавадарци без надомест
11 Информација за потребата од склучување на Амандман бр.1 на Договорот за гаранција, склучен помеѓу Република Македонија претставувана од Министерството за финансии и Европската инвестициона банка за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти – V фаза
12 Информација зa превземени активности, статус и следни чекори во врска со формирањето на извршно тело за безбедност во сообраќајот
13 Информација во врска со потребата за измена и дополнување на Законот за воздухопловство во делот на осигурување за штета причинета на трети лица на давателот на услуги на воздухопловната навигација
14 Информација во врска со одржување на Шестнаесетиот состанок на Министерскиот совет на Енергетската заедница на 29-ти ноември 2018 година во Скопје, Република Македонија
15 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Корзо – Битола со Предлог- решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
16 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Шумски фенери – Битола со предлог решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
17 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на фекална канализација и предтретман на одпадни води во нас.Оморани (Васил Антевски Дрен) КО Оморани, општина Чашка, со Предлог-одлука
18 Информација за Иницијатива Република Македонија да биде земја домаќин на вториот „Светски конгрес на претприемачи“ во 2019 година
19 Предлог за отворање на почесен конзулат на Република Македонија во Република Косово, со седиште во Грачаница, со Предлог-одлука
20 Предлог за именување на почесен конзул на Република Македонија во Република Косово, со седиште во Грачаница, со Предлог-решение
21 Информација за отворање почесен конзулат на Мексико во Република Македонија, со седиште во Скопје, со Предлог - oдлука
22 Информација за давање на согласност за именување на почесен конзул на Мексико во Република Македонија, со седиште во Скопје, со Предлог - одлука
23 Информација за преземените мерки во врска со понатамошниот развој и промоција на АП „Криволак“ како меѓународен полигон за обука и извежбување
24 Информација за Програма за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за 2018 година, со Предлог - програма (Министер без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност)
25 Информација за отпочнување на постапката за формирање на Национален совет за високо образование и научно-истражувачка дејност
26 Информација за учество на Република Македонија во проектната иницијатива „Регионален фонд за предизвици“ („Regional Challenge Fund“) на Германската развојна банка KfW
27 Информација за проширување на мрежата на детски градинки/центри за ран детски развој во Република Македонија
28 Информација за текот на реализација на проектот за користење услуга на бањско климатска рекреација на корисници на пензија за 2018 година
29 Информацијата по доставено Барање за одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица на ул. “101” б.б. - Вратница, КП. 1443/17 КО Вратница - Општина Јегуновце“
30 Информација за просторот наменет за Центар за книга или Он-стоп канцеларија врз основа на Меморандум за соработка бр.13-10712/1 од 21.10.2015 година
31 Предлог – одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛИНДИ ГУРОРЕ ДООЕЛ увоз-извоз с.Стрелци, Кичево на локалитетот “Становец 2“, општина Кичево
32 Предлог – одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛ МГТ ДООЕЛ Струмица на локалитетот “Гечерлиски Рид - 2“, општина Босилово
33 Предлог- одлука за изменување на Одлуката за укинување на увозната давачка- царинската стапка за замрзнато свинско месо и свинско сало исчистенo oд месo и живинскo салo, неистoпени или пoинаку издвoени, свежи, разладени, замрзнати, сoлени, вo саламура, сушени или чадени
34 Предлог - одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Битола
35 Барање на Лумније Мачани за прием во државјанство на РМ, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
36 Барање на Зекирај Милазим за прием во државјанство на РМ, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
37 Предлог-одлуки за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправен дом Идризово
38 Предлог-одлука за отстапување на користење на движни ствари на Дирекција за заштита и спасување
39 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница - Кичево
40 Предлог одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гази Баба
41 Предлог - oдлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Јавната установа за сместување на лица баратели на право на азил - Скопје
42 Предлог - одлука за давање во закуп на недвижни ствари (44-9891/1)
43 Предлог - одлука за давање во закуп на недвижни ствари (44-9892/1)
44 Предлог - одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Центарот за современа ликовна уметност - Прилеп
45 Финансиски план на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за 2019 година
46 Финансиски план на Јавно радиодифузно претпријатие Македонска радио телевизија за 2019 година
47 Понуда од нотар Љиљана Трпковска одТетово, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.101524 за КО Тетово за КО Тетово на КП 5360 викано место/улица „Град Тетово“
48 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотел лист бр. 960136 за КО Чаир на КП бр. 3001
49 Понуда од нотар Сашо Клисаровски од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2567 за КО Чаир за КП бр.3021
50 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотел лист бр. 2542 за КО Чаир на КП бр. 2950
51 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотел лист бр. 2537 за КО Чаир на КП бр. 3016
52 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотел лист бр. 2536 за КО Чаир на КП бр. 2993
53 Понуда од нотар Сашо Клисаровски од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2565 за КО Чаир на КП бр.3004
54 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2547 за КО Чаир на КП бр.3009
55 Понуда од нотар Ана Брашнарска од Скопјеза продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.94660 за КО Ѓорче Петров 2-Мирче Ацев на КП бр.3488
56 Понуда од нотар Ирфан Јонузовски за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.95142 за КО Ѓорче Петров 3 - Дексион на КП бр.3948
57 Известување од извршител Игор Ромевски од Скопје за налог за извршување врз недвижност под И бр.2449/18
58 Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје за налог за извршување врз недвижност (врз основа на член 166 од Законот за извршување) доставени под И бр.813/18
59 Кадровски прашања /105/
60 Прашања и предлози /105/
61 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Службен весник на Република Македонија за периодот јули-септември 2018 година
62 Тромесечен извештај за финансиското работење на ЈПВ Лисиче-Велес за периодот јули-септември 2018 година
63 Финансиски извештај на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје за период од 1.4.2018 година до 30.6.2018 година
64 Информација за потребата од вклучување на Геолошкиот завод на Република Македонија во меѓународни проекти и отварање на меѓународна сметка за проекти од Европска Унија и проекти преку Асоцијацијата на Европските геолошки заводи (EuroGeoSurveys-EGS)
65 Конечен извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2017 година на Агенцијата за вработување на Република Македонија-сметка на буџет на фонд
66 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2017 година на Универзитетот во Тетово, Сметка на основен буџет (603), Сметка на буџет од самофинасирачки активности (788-10) и Сметка на буџет од самофинасирачки активности (788-25)
67 Конечни извештаи на Овластениот државен ревизор за извршената ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизијата на усогласеност за 2017 година во ЈЗУ Општа болница „Куманово“ – Куманово, Сметка за средства од Фондот (737) и Сметка за средства од програмите за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства од сопствени приходи (531)
68 Известување во врска со Записникот за давање на дар на Република Македонија од страна на лицето Петар Егуменовски
69 Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за Црвениот крст на Република Македонија
70 Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за студенскиот стандард, по скратена постапка
71 Предлог на Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на набавката на нови автобуси за Град Скопје, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Јавното сообраќајно претпријатие Скопје, по скратена постапка
72 Информација за потребата од склучување на Договор за грант за проектот „Изградба на нова и реконструкција на постојната делница Бељаковце - Крива Паланка - источниот дел од железничката пруга на Коридор VIII, фаза 2“, помеѓу Република Македонија претставувана од Министерството за финансии и Европската банка за обнова и развој
73 Информација за доделување на државната награда „22 Ноември“ - признание за унапредување на меѓучовечкиот соживот и меѓусебното разбирање меѓу припадниците на рaзличните заедници култури и вери
74 Информација за изработката на Извештајот за напредокот во спроведувањето на препораките од Одлуката на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО донесена на неговата 41. сесија (Краков, Полска 2017) за состојбата на природното и културното наследство на Охридскиот регион - добро впишано на Листата на светското наследство на УНЕСКО со Предлог на Извештај
75 Информација со Предлог oдлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација за 2018 година, за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко проектна документација за Државна урбанистичко планска документација за брана и акумулација Слупчанска Река, Општина Липково на: КП бр.2, КП бр. 3, КП бр. 4, КП бр. 5, КП бр. 6, КП бр. 7, КП бр. 8, КП бр. 9, КП бр. 10, КП бр. 11, КП бр. 12, КП бр. 13, КП бр. 14, КП бр.31/1, КП бр.32, КП бр.33, КП бр.34, КП бр.35, КП бр.2731/1, КП бр.2733, КП бр.2762 и КП бр.2748 во КО Слупчане - вон град и КП бр. 30/2, КП бр. 886, КП бр. 888, КП бр. 1263, КП бр. 1263, КП бр. 1270 и КП бр. 2762 во КО Руница
76 Предлог-Одлука за одобрување на работењето на Управниот одбор на АД Електрани на Македонија,во државна сопственост, Скопје, за склучување на Анекси бр.1 на Договорите за заем на МЖ Транспорт АД,Скопје
77 Предлог-Одлука за одобрување на работењето на Управниотг одбор на АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за давање на заем на МЖ Транспорт АД, Скопје