114-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
08.01.2019 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (494.11 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
1 Предлог-програма за инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на државната управа во 2019 година
2 Предлог-одлука за избор на овластен ревизор за финансиска ревизија на Годишната сметка за 2018 година на АД ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино
3 Годишен извештај за финансиското работење на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 година, со Предлог-одлука
4 Годишна сметка на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2017 година, со Извештај од независниот ревизор и Предлог-одлука
5 Годишна инвестициона програма, Финансиски план и План за работа за 2019 година на ЈП Стрежево Битола, со Предлог-одлука
6 Предлог-одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП ХС Злетовица-Пробиштип за 2019 година, со Предлог-одлука за давање согласност
7 Годишна Инвестициона програма за 2019 година на ЈПВ Лисиче-Велес, со Финансиски план и Програма за работа за 2019 година на ЈПВ Лисиче-Велес, со Предлог-одлука
8 Годишна инвестициона програма, со Програма за работа и Финансов план на ЈП Службен весник на Република Македонија за 2019 година, со Предлог-одлука
9 Годишна инвестициона програма на ЈП за стопанисување со пасишта за 2019 година, со Предлог-одлука
10 Предлог-годишна програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2019 година
11 Бизнис план на ЈП МЖ - Инфраструктура за 2019 година, со Инвестициона програма и Предлог-одлука
12 Информација за Годишна програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2019 година, со Предлог-одлука
13 Програма за работа за 2019 година и Финансиски план за 2019 година, на ЈП Агро-Берза-Скопје, со Предлог-одлука
14 Годишен извештај за работа на Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација за 2017 година, со Предлог-одлука
15 Годишна програма за давање на услуги во воздухопловната навигација на М-НАВ АД Скопје за 2019 година, со Предлог-одлука
16 Годишен финансиски план на М-НАВ А.Д. Скопје за 2019 година, со Предлог-одлука
17 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи, со Предлог-одлука
18 Предлог- програма за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2019 година
19 Предлог-програма за мониторинг на безбедност на храната во Република Македонија за 2019 година
20 Информација за состојбата со бруцелоза кај овците и козите во Република Македонија во период од 2016- 2018 година со предлог за донесување на Програма за изменување и дополнување на Програмата за сузбивање и искоренување на бруцелоза кај овците и козите за период од 2016- 2020 година, со Предлог-програма
21 Предлог-програма за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2019 година
22 Предлог-програма за мониторинг за безбедност на храна за животни за 2019 година
23 Годишен план за работа за 2019 година на Агенција за храна и ветеринарство, со Предлог-одлука
24 Предлог-програма за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија во 2019 година (Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија)
25 Информација по oдлуките за утврдување на работите од премерот во функција на запишување недвижности сопственост на Република Македонија
26 Предлог-годишна програма на националната инфраструктура на просторните податоци за 2019 година
27 Програма за работа, Финансиски план и Инвестициона програма на Централен регистар на РМ за 2019 година, со Предлог-одлука
28 Финансиски план на Фондот за осигурување на депозити за 2019 година и Програма за работа на Фондот за осигурување на депозити за 2019 година, со Предлог-одлука
29 Предлог-програма за управување, уредување и одржување на објектите на граничните премини за патен сообраќај за 2019 година (Министерство за финансии-Царинска управа)
30 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-151/18
31 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-865/18
32 Годишен план за работа на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации за 2019 година и Табеларен преглед на оперативен план на активности на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации за 2019 година
33 Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судските службеници за 2019 година
34 Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судската полиција за 2019 година
35 Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавнообвинителските службеници за 2019 година
36 Деловен и Финансиски извештај за организацијата од јавен интерес на Македонското здружение за заштита и спасување во планина и непристапен терен Асклепиј-Скопје
37 Предлог-oдлука за пренесување на недвижни ствари без надоместок во сопственост на Општина Крива Паланка
38 Предлог-програма за управување со водите за 2019 година
39 Предлог-програма за инвестирање во животната средина за 2019 година
40 Предлог-програма за инвестиции во животната средина за 2019 година
41 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Глам - Скопје со Предлог -решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
42 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Лондон - Скопје со Предлог- решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
43 Предлог-програма за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објекти и опремување на казнено - поправните и воспитно - поправните установи за 2019 година (Управа за извршување на санкции)
44 Предлог-програма за работа на Владата на Република Македонија во 2019 година
45 Предлог-програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2019 година
46 Предлог-програма за финансирање на проекти од областа на дијаспората за 2019 година
47 Предлог за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Швајцарија, со седиште во Луцерн, со Предлог-одлука
48 Предлог за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Швајцарија, со седиште во Луцерн, со Предлог-решение
49 Информација за отворање почесен конзулат на Албанија во Република Македонија, со седиште во Битола, со Предлог-одлука
50 Информација за давање на согласност за именување на почесен конзул на Албанија во Република Македонија, со седиште во Битола, со Предлог-одлука
51 Информација за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради изведување на вежбовна активност, со Предлог-одлука
52 Информација со Предлог-одлука за формирање на Национален совет за информациски и комуникациски технологии и сајбер безбедност
53 Информација во врска со поднесената иницијатива од Здружението на пензионираните работници од органите за внатрешни работи на Република Македонија за донесување на Закон за дополнување на Законот за внатрешни работи, кој се однесува на престанокот на работниот однос заради исполнет услов за стекнување со право на старосна пензија
54 Предлог-програма за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2019 година
55 Предлог-програма за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2019 година
56 Предлог-програма за научно истражувачката дејност за 2019 година
57 Предлог-програма за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери и за обезбедување на средства за специјалистичко-консултативни и болнички здравствени услуги за корисниците на правото на социјална парична помош во Република Македонија за 2019 година
58 Предлог-програма за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2019 година
59 Предлог-програма за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2019 година
60 Предлог-програма за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2019 година
61 Предлог-програма за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2019 година
62 Предлог-програма Здравје за сите за 2019 година
63 Предлог-програма за испитување на појавата, спречување и сузбивање на бруцелозата кај населението во Република Македонија за 2019 година
64 Предлог-програма за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2019 година
65 Предлог-програма за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење на шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетес за 2019 година
66 Предлог-програма за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2019 година
67 Предлог-програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2019 година
68 Предлог-програма за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2019 година
69 Предлог-програма за организирање и унапредување на крводарителство во Република Македонија за 2019 година
70 Предлог-програма за заштита на населението од ХИВ инфекција во Република Македонија за 2019 година
71 Предлог-програма за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2019 година
72 Предлог-програма за трансплантација во Република Македонија за 2019 година
73 Предлог-програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2019 година
74 Предлог-програма за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2019 година
75 Предлог-програма за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Македонија за 2019 година
76 Предлог-програма за едукација на лекари и медицински персонал, за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени, како и за спроведување на обуки за вршење преглед на умрени лица за 2019 година
77 Предлог-национална годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2019 година
78 Информација за потребата од задолжителна инклузија на децата со лесна психичка попреченост во редовните училишта во Република Македонија
79 Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти и вредноста на коефициентот за пресметување на платите на директорите во националните установи од областа на културата, со Предлог-одлука за давање согласност
80 Предлог-решение за изменување на Решението за именување членови и нивни заменици за Комисијата за извоз на стоки и технологии со двојна употреба
81 Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на припадниците на затворската полиција за 2019 година (Управа за извршување на санкции)
82 Барање на Букурије Тахири за прием во државјанство на РМ, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
83 Барање на Ибраими Асан, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
84 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика
85 Статут на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип (I Фаза)
86 Барање за давање на автентично толкување на член 85 став 1 од Законот за административни службеници, поднесено од Градоначалникот на општина Охрид
87 Финансиски план на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за 2019 година
88 Статут на Универзитет Американ Колеџ Скопје
89 Статут на Бизнис академија Смилевски - БАС
90 Статут на Факултетот за исламски науки - Скопје
91 Понуда од Нотар Сашо Клисароски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.3358 за Ко Драчево 2 на КП бр.9313
92 Понуда од Нотар Ана Јолакоска од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2568 за КО Јурумлери на КП бр.153 место викано Н.Г. Делчев ул.203 бр.39
93 Понуда од Нотар Ленче Т.Каранфиловска од Штип, за Продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.62 за КО Софилари на КП бр.30/3,КП бр.26/4, КП 26/5,КП бр.301,КП бр.26/1 КП бр 26/3 ,КП бр.26/6,КП бр.30/2 место викано Преку Река
94 Понуда од Нотар Ана Јолакоска за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.36948 за КО Ѓорче Петров 1 Ново Село на КП бр.1751/1 викано место Ново Село
95 Предлог-одговор на пратеничко прашање поставено од пратеникот Жаклина Лазаревска, меѓу две седници на Собранието на Република Македонија, на 10.12.2018 година, до Владата на Република Македонија
96 Кадровски прашања /114/
97 Прашања и предлози /114/
98 Извештај за финансиското работење на Јавното претпријатие за државни патишта за периодот Јули - Септември 2018 година
99 Годишен извештај за реализација на Годишната програма за стопанисување со пасишта за 2016 година, со дополнувања кон материјалот
100 Годишна програма со Финансиски план на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта за 2019 година
101 Извештај за работата на ЈП ХС “Злетовица“ Пробиштип за периодот од 01.07.2018 година до 30.09.2018 година
102 Извештај за финансиското работење на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост Скопје за периодот од 01.10.2017 до 31.12.2017 година
103 Извештај за финансиското работење на Акционерското Друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост Скопје за периодот од 01.01.2018- 31.03.2018 година
104 Годишна програма за работа на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2019 година
105 Финансискиот план на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2019 година
106 План за годишната инвестициона програма на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2019 година
107 Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за месец НОЕМВРИ 2018 година
108 Тримесечен извештај за работењето на М-НАВ АД за период јули-септември 2018
109 Тромесечен финансиски извештај на АД „МИА“ - Скопје за периодот од 01.01.-31.03.2018 година
110 Тромесечен финансиски извештај на АД „МИА“ - Скопје за периодот од 01.04.-30.06.2018 година
111 Годишен план за работата на АД „Македонска информативна агенција“ - Скопје во државна сопственост за 2019 година
112 Финансиски план на АД „Македонска информативна агенција“ - Скопје во државна сопственост за 2019 година
113 Годишна инвестициска програма на АД „Македонска информативна агенција“ - Скопје во државна сопственост за 2019 година
114 Годишен извештај за реализација на програмите за финансиска поддршка во земјоделството, руралниот развој и рибарство со аквакултура за 2017 година и ИПАРД Програмата
115 Полугодишен извештај за реализација на програмите за финансиска поддршка во земјоделството, руралниот развој, рибарство со аквакултура и ИПАРД Програмата за 2018 година
116 Информација во врска со Финансиски план на Акционерското Друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година
117 Финансиски план на АД „Аеродроми на Македонија“, Скопје за 2019 година
118 Финансиски план, Годишна инвестициска програма и Годишен план за јавни набавки на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје, за 2019 година
119 Програма за контрола и превентива на одделни физички, хемиски и биолошки опасности во определени видови или категории храна за 2019 година
120 Програма за работа на Инспекциски совет за 2019 година
121 Годишен финансиски план за 2019 година на Државниот инспекторат за труд
122 Годишна програма за работа на Државниот просветен инспекторат за 2019 година
123 Годишна програма за работа на Државниот санитарен и здравствен инспекторат за 2019 година
124 Програма за работа на Дирекцијата за заштита и спасување за 2019 година
125 Информација со Годишен финансиски план за 2019 година на Јавната установа Центар за образование на возрасните - Скопје
126 Програма за работа на Државниот испитен центар за 2019 година и Финансиски план за реализација на активностите во Програмата за работа на Државниот испитен центар за 2019 година
127 Годишна програма за работа на центарот за стручно образование и обука за 2019 година, со Финансиски план за реализација на активностите од Годишната програма за работа за 2019 година, согласно одобрениот буџет на Центарот за 2019 година
128 Информацијата во врска со реализацијата на проектот „Модернизација на четири стадиони“
129 Барање за поддршка на меѓуопштинската иницијатива за подобрување на отпорноста кон поплавите во Полошкиот регион (Општините во рамките на полошкиот плански регион)
130 Информација на Управата за јавни приходи за прогресот на проектот „Листа на должници“ за периодот јули-декември 2017 година и јануари-јуни 2018 година
131 Информацијата за реализација на активностите за доизградба на канализациона мрежа во Ѓорче Петров
132 Програма за обештетување на дете коe е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривичнo делo на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство, за 2019 година
133 Информација за реализираниот проект за користење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за лето 2018 година
134 Информација за прогрес на имплементираните проекти од Стратегијата за Роми 2014-2020 во Министерството за труд и социјална политика (јуни - ноември 2018)
135 Информација од претседавачот на Координативното тело за следење на арбитражните постапки произлезени од меѓународните договори во врска со новата поведена арбитражна постапка против Република Македонија од страна на “EL.PET.BALKANIKI, Societe Anonyme Petroleum and Investment од Грција
136 Предлог-одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2019 година
137 Информација за распределба на средства од Буџетот на Република Македонија за 2019 година, алоцирани во раздел 13001 - Министерство за транспорт и врски, потпрограма - поддршка на имплементација на Декадата и Стратегијата за Ромите со Предлог-одлука за распределба на средства за комунални инфраструктурни проекти