12-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
04.07.2017 - 02:00
Соопштение за јавноста: 
<p>http://vlada.mk/node/13009</p>
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (3.93 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1  Информација за ревидирање на Секторската оперативна програма за транспорт 2014 – 2020 (СОПТ 2014-2020)
2  Предлог-закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик
3  Информацијата за потребата од изготвување Национална стратегија и Акциски план за сузбивање на радикализација и насилен екстремизам (2017-2020), како и изменување на Националната стратегија и Акциски план за борба против тероризам
4  Информација за подготовките за учество на делегација на Република Македонија на конференцијата на високо ниво за Западен Балкан, на 12 јули 2017 во Трст, со предлог платформа за настап на делегацијата
5  Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „JCET-17-2”, во Република Бугарија
6  Предлог-одлука за изменување на Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „TORRI 2017”, во Република Италија
7  Предлог-одлука за изменување на Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „PLATINIUM LION 17”, во Република Бугарија
8  Предлог-одлука за давање во закуп на недвижни ствари со непосредна спогодба на Комора на Република Македонија за обезбедување на лица и имот-Скопје
9  Предлог - решение за изменување на Решението за именување национален координатор, негов заменик, национален известувач за трговија со луѓе и илегална миграција, секретар и членови на Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија
10  Предлог - одлука за утврдување распоред на работното време во Владата на Република Македонија, министерствата и другите органи на државната управа
11  Извештај за работата на Агенцијата за aдминистрација за 2016 година
12  Иницијатива поднесена од адвокат Дарко Јанкуловски, Адвокатско друштво Димитровски од Битола, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.54/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 383 став 4 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр.169/2015, 226/2015 и 55/2016)
13  Иницијатива поднесена од Стамен Филипов од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.48/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 112 став 1 во деловите: „треба“ и „сите списи на предметот од првостепениот орган на второстепениот орган“ од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015)
14  Решение на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.49/2016 донесено на седницата одржана на 25.05.2017 година, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 60 став 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015 и 37/2016)
15  Кадровски прашања /12/ 
16  Прашања и предлози /12/
17  Предлог одлука за изменување на одлуката за издавање на краткотрајна позајмица на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Министерството за одбрана
18  Информација за процесот на проценка на влијанието на регулативата (ПВР)
19  Информација за преговорите и предлог активностите за градење на Регионална економска област на Западен Балкан, иницирана во рамки на Берлинскиот процес
20  Информација за статус и идни чекори за проектот „Изградба на експресен пат на делница клучка Дреново-Градско, како дел од крак X-d на патниот Коридор X“, предвиден како голем проект во рамките на Секторската оперативна програма транспорт 2014 – 2020
21  Информација за одложена имплементација на наставните планови и програми за I (прва) година на гимназиското образование, средното стручно четиригодишно образование и за средното стручно тригодишно образование
22  Предлог - програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година
23  Предлог - уредба за дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2017 година