122-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
19.02.2019 - 12:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (558.6 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.01. - 30.06.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2019 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Информација за добивање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредност на бодот за пресметување на платите во ЈПДП, со Предлог-одлука
2 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредност на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП Агро Берза Скопје за 2019 година
3 Известување за доспеани побарувања спрема Македонски Железници Транспорт АД Скопје
4 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Kомисија - (21 измена) (Министерство за финансии-Царинска управа)
5 Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Градска општа болница „8-ми Септември“ Скопје
6 Информација за извршен редовен инспекциски надзор во регистрите за странски класифицирани информации
7 Информација за извршените контроли за квалитетот на детските играчки кои се продаваат на територијата на Република Северна Македонија, за четврти квартал од 2018 година
8 Информација во врска со статусот на реализација на Договорот за концесија користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ Конска со реф.бр. 184 на Концесионерот Актуел Енерџи Груп ДОО Скопје
9 Информација од Претседавачот на Координативното тело за следење на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори поради потребата од пристапување кон изнаоѓање на начин за можно вонсудско решение на предметот заведен под број 24112/ГР пред Меѓународниот арбитражен суд при Меѓународната трговска комора во Париз на тужителот ЕЛ.ПЕТ. БАЛКАНИКИ, СОСИЕТЕ АНОНИМ ПЕТРОЛЕУМ, против Република Северна Македонија како тужена страна
10 Предлог-закон за Агенција за национална безбедност
11 Предлогот - закон за координација на безбедносно - разузнавачката заедница во Република Северна Македонија
12 Предлог-закон за изменување на Законот за следење на комуникациите
13 Предлог-закон за изменување на Законот за внатрешни работи
14 Предлог-закон за изменување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата
15 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за странци
16 Предлог-закон за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за кинематографска копродукција (ревидирана)
17 Информација за воведување на рестриктивни мерки согласно Oдлуката (ЗНБП) 2018/1610 на Сoветот од 25 октомври 2018 година за изменување на Одлуката 2010/573/ЗНБП за рестриктивни мерки против водството на Транснистрискиот регион во Република Молдавија, со Предлог-одлука.
18 Информација за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1611 на Советот од 25 октомври 2018 година за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја, со Предлог-одлука.
19 Информација за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1612 на Советот од 25 октомври 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Бурунди, со Предлог-одлука
20 Извештај за завршени преговори за усогласување на текстот на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на Министри на Украина за услови за заемно патување на државјаните, со усогласен текст на Спогодбата на македонски и англиски јазик
21 Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за соработка во областа на борбата против трговија со луѓе
22 Информација за изготовка на проектна апликација за Студија за изводливост за изградба и развој на Национална транспортна оптичка мрежа во рамки на повикот за техничка помош во рамки на ИПА инструментот „Инвестициска рамки за западен Балкан“ (Western Balkans Investment Framework - WBIF)
23 Предлог-oдлука за времено укинување на визите за краткорочен престој во Република Северна Македонија за државјаните на Украина
24 Предлог-одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Руската Федерација во Република Северна Македонија
25 Предлог-одлука за укинување на визите за краткорочен престој (виза Ц) во Република Северна Македонија за странски државјани носители на валидни патни исправи на трети земји, кои имаат регулирано привремен престој во земја членка на Европската Унија или потписничка на Шенгенскиот договор
26 Барање на Кристијан Николов за прием во државјанство на РМ, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
27 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Институт за физикална медицина и рехабилитација - Скопје
28 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница ,,Борка Талески” - Прилеп
29 Предлог-одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Министерството за образование и наука
30 Годишен извештај за работата на Оперативно-техничката агенција Скопје за 2018 година
31 Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија
32 Барање за давање на автентично толкување на член 102 од Законот за аудио и аудио-визуелни медиумски услуги, поднесено од Советот на општина Битола
33 Статут на Меѓународен балкански универзитет Скопје
34 Понуда од нотар Анета Петровска Алексовска од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр 12060 за КО Ѓорче Петров 1 Ново Село на КП бр.746
35 Понуда од нотар Ирфан Јонузовски од Скопје, за купопродажба на недвижен имот во Скопје со Имотен Лист бр.52708 за КО Визбегово на КП бр.671
36 Понуда од Нотар Мартин Божиновски од Куманово за продажба на недвижен имот во Скопје со Имоте лист бр.76602 и Имотен Лист бр.17245 за КО Куманово на КП бр.20294 и КП бр.26222 место викано/Улица Моша Пијаде
37 Понуда од нотар Насер Зибери од Скопје за продажба на имот со Имотен лист бр.42940 и Имотен лист бр.42942 за КО Кисела Вода 2 на КП бр.4463 место викано Ѓ.Андреевиќ
38 Понуда од нотар Александра Петровска Ангелковска од Скопје за купопродажба на недвижен имот во Скопје со Имотен лист бр 52034 за КО Трново на КП бр.260
39 Известување од извршител Станислав Тасески за понуда за користење право на првенствено купување со имот каде сосопственик на земјиштето се јавува Република Северна Македонија со Имотен лист 101255 за КО Охрид 3 и Заклучок за определување на проценител кој ке врши процена на недвижност, доставени под И бр.553/2018
40 Кадровски прашања /122/
41 Конечен извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2017 година во Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот, Сметка на основен буџет 637 и Сметка на буџет од донации 785
42 Извештај за работата на ЈП ХС Злетовица-Пробиштип за периодот од 01.10.2018 година до 31.12.2018 година
43 Тромесечен извештај за финансиското работење на ЈПВ Лисиче-Велес (Октомври-Декември 2018 година)
44 Информација за извршени инспекциски надзор врз основа на Законот за заштита од пушењето
45 Информација за проектот контрола на здравствените установи од страна на Фонд за здравствено осигурување на Македонија со цел еднаков квалитет на здравствена услуга за секој граѓанин секаде во Македонија
46 Информација во врска со Извештајот за книговодствена вредност на работите на аеродромите Меѓународен Аеродром Скопје и „Св. Апостол Павле“ - Охрид заклучно со Декември 2018 година на ТАВ Македонија
47 Информација за активностите на Министерството за внатрешни работи за спречување на бесправна сеча на шуми во период од 01.10.2018 до 31.12.2018 година
48 Предлог-закон за инспекциски надзор
49 Информација во врска со одбележување на 15-годишнината на смртта на поранешниот Претседател на Република Македонија Борис Трајковски
50 Предлог-одлукa за престанок и за давање на времено користење на движни ствари (од АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје на Државна изборна комисија)
51 Информација за Предлог Заедничка изјава за “Clean energy transition in the Western Balkans” која ќе се потпишува во Подгорица, 21 февруари 2019 година