123-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
25.02.2019 - 19:45
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (974.19 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.01. - 30.06.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2019 година
1 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Статутот на Агенција за промоција и поддршка на туризмот
2 Информација за потребата од донесување на Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари во државна сопственост на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, со Предлог-одлука
3 Барање за донесување на одлука за отстапување на 600.000 литри Еуродизел БС гориво од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски Железници Транспорт АД - Скопје, со Предлог-одлука
4 Предлог-одлука за продажба на движна ствар (меркантилна пченица)
5 Информација за потребата од донесување на Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈП Македонијапат
6 Информација во врска со потребата од поднесување на апликација за техничка помош за подготовка на Проектот за изградба на Интерконективен гасовод меѓу Република Северна Македонија и Република Косово
7 Информација во врска со потребата од поднесување на апликација за техничка помош за подготовка на Проектот за изградба на Интерконективен гасовод меѓу Република Северна Македонија и Република Србија
8 Повеќегодишен контролен план за надзор во областа на храната, ветеринарството и здравјето на растенијата
9 Годишен извештај за работа на Националниот Одбор за Македонска рамка на квалификации за 2018 година
10 Информација со предлог за донесување на Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавно претпријатие за стопанисување со пасишта за 2019 година, со Предлог-одлука
11 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите (за ТИРЗ Скопје 1 и ТИРЗ Скопје 2, У.586/18)
12 Предлог-одлукa за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите .у.бр.628/18 (КО Злокуќани)
13 Предлог-одлукa за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.у.бр.625/18 (КО Драчево)
14 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-697/18, КО Битола
15 Барање согласност за расходување на движни ствари кои се застарени и неупотребливи за понатамошна употреба, со Предлог-одлука
16 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската тарифа
17 Информација за работењето на Компензационите фондови од странска помош со прилог извештаи усвоени и информации разгледани на Комисијата за менаџмент со компензационите фондови одржана на 21.12.2018 година
18 Информација во врска со одржување на Собрание на акционерите на ЕВН Македонија АД, Скопје, закажано за 05.03.2019 година
19 Информација за продолжување на Договорот со Економската интересна група-Еуметнет
20 Информација со нацрт текст од „Националната Стратегија за развој на туризмот на Република Македонија за 2016-2021 година со Акциски план 2019-2021”
21 Предлог-закон за електронско управување и електронски услуги
22 Предлог-закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги
23 Предлог-закон за централен регистар на население
24 Информација со предлог Акциски план 2019-2021 за имплементација на Стратегијата за справување со пролиферација на оружје за масовно уништување и заштита од хемиски, биолошки, радиолошки, нуклеарни закани
25 Информација за програмата и приоритетите на Романското претседавање со Советот на ЕУ со календар за одржувањето на неформалните министерски состаноци на Европската унија
26 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за државните награди
27 Информација за состојбата за ненамирени финансиски обврски на Националната установа Македонска Опера и Балет - Скопје
28 Информација за текот на реализацијата на активностите и сумарните статистички податоци за Е- обуката за родова еднаквост
29 Информацијата за подобрување на електронската размена на податоци во институциите и развивање на дополнителни веб сервиси
30 Предлог-oдлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Јавната установа за сместување на лица баратели на право на азил - Скопје
31 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна Установа Специјален завод Демир Капија
32 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено - поправната установа Затвор Скопје - Скопје
33 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за субвенционирање на станбен кредит
34 Предлог-закон за изменување на Законот за оперативно-техничка агенција, по скратена постапка
35 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации, по скратена постапка
36 Барање за давање на автентично толкување на член 5 и член 6 став 3 од Законот за државното правобранителство, поднесено од пратеникот Реџеп Мемеди
37 Статут на МИТ Универзитет-Скопје
38 Иницијатива поднесена од Јасмина Георгиевска од Куманово, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.19/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 44 став 3 од Законот за едношалтерски систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица
39 Иницијатива поднесена од Дарко Миовски од Гостивар, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.23/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 216 став 2 и став 3 од Законот за јавните набавки
40 Иницијатива поднесена од Ѓорѓи Ципушев од Радовиш, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.21/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 12 став 2 од Законот за стечај и член 6 став 3 од Законот за судските такси.
41 Иницијатива поднесена од Ѓорѓи Ципушев од Радовиш, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.20/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членот 246 став 2 од Законот за социјалната заштита
42 Иницијатива поднесена од Коле Илијев од Виница, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.4/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.113/2014)
43 Иницијатива поднесена од Љубица Панова од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.22/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за комплементарна и алтернативна медицина („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/2015)
44 Иницијатива поднесена од Борко Симоски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.27/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за утврдување на должности во трупа заклучно со бригада и соодветна единица и одредени должности во команда на корпус и во воени установи во кои службата се врши во трупни услови, донесена од Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.32/209).
45 Иницијатива поднесена од Магдалена Петковска од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.14/2019 за оценување на уставноста на член 17 во делот: „а ќе започне да се применува од 1 јуни 2014 година“ од Законот за изменување и дополнување на Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр.148/2013), Законот за изменување и дополнување на Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/2014), Законот за изменување и дополнување на Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр.177/2014), Законот за изменување и дополнување на Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2015), Законот за изменување и дополнување на Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2016) и Законот за изменување и дополнување на Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр.106/2016).
46 Иницијатива поднесена од Влатко Илиевски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.35/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 11 став 1 точка ѓ и член 11 став 2 точка ѓ, од Законот за спречување на корупција („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2019)
47 Иницијатива поднесена од Ивана Митевска од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.33/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за употреба на јазиците („Службен весник на Република Македонија“ бр.9/2019) во целина и одделно на: називот на Законот „Закон за употреба на јазиците“, член 1 ставови 2 и 3, член 2 ставови 1, 2 и 3, член 3 до член 14, член 16 став 1, член 17, член 22, член 23 став 5 и член 24 од Законот.
48 Иницијатива поднесена од Васко Лазески и други граѓани од Кичево, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.30/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за употреба на јазиците („Службен весник на Република Македонија“ бр.9/2019)
49 Иницијатива поднесена од Ивица Ефремов од Велес и Стив Ангеловски од Битола, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.15/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за употреба на јазиците („Службен весник на Република Македонија“ бр.9/2019)
50 Иницијатива поднесена од Јове Кекеновски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.29/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за употреба на јазиците („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/2019)
51 Иницијатива поднесена од Здружението „Светски македонски конгрес“ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.25/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Указот за прогласување на Законот за употреба на јазиците („Службен весник на РМ“ бр.7/2019) и Законот за употреба на јазиците („Службен весник на РМ“ бр.7/2019)
52 Иницијатива поднесена од адвокат Томе Тодоровски од Свети Николе, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.34/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Указот за прогласување на Законот за употреба на јазиците („Службен весник на РМ“ бр.7/2019) и Законот за употреба на јазиците („Службен весник на РМ“ бр.7/2019)
53 Иницијатива поднесена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.32/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за употреба на јазиците („Службен весник на Република Македонија“ бр.9/2019)
54 Иницијатива поднесена од Солза Грчева и други од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.41/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Указот за прогласување на Законот за употреба на јазиците и Законот за употреба на јазиците во целина („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/2019
55 Иницијатива поднесена од Светскиот Македонски Конгрес од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.6/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за амнестија („Службен весник на Република Македонија“ бр.233/2018)
56 Иницијатива поднесена од адвокат Сузана Јошевска - Анастасовска од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.1/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 2 од Законот за амнестија („Службен весник на Република Македонија“ бр.233/2018)
57 Понуда од нотар Даниел Живачки од Куманово, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 79820 за КО Куманово на КП бр. 15968
58 Понуда од нотар Мери Весова од Скопје, за право на првенство на купување на недвижен имот на КП 3392, ул.Л.Геров, со вкупна површина од 524 м2 Имотен лист 3700 КО Ѓорче Петров 5-Лепенец
59 Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.36989 за КО Ѓорче Петров 3-Дексион на КП бр.10152 викано место/улица Одбранбен насип
60 Понуда од нотар Тана Топалоска од Охрид, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.80244 за КО Охрид 4 на КП бр.3165 место викано Дебело поле
61 Понуда од нотар Ирфан Јонузовски за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.95142 за КО Ѓорче Петров 3 - Дексион на КП бр.3948
62 Понуда од нотар Ана Брашнарска од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.94660 за КО Ѓорче Петров 2-Мирче Ацев на КП бр.3488
63 Понуда од нотар Дарко Стојкоски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.103005 за КО Ѓорче Петров 4-Влае на КП бр.7211 викано место Корушка
64 Понуда од нотар Дарко Стојкоски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1860 за КО Ѓорче Петров 4-Влае на КП бр.7212 викано место В.Дину
65 Понуда од нотар Анита Адамческа од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.5028 за КО Илинден вон градежен на КП бр.189 викано место Карагач,Имотен лист бр.5029 за КО Илинден вон градежен на КП бр.1352 викано место Крувче, Имотен лист бр.5013 за КО Илинден вон градежен на КП бр.171 викано место Птицовидна станица, Имотен лист бр.10355 за КО Илинден вон градежен на КП бр.189 викано место Карагач и Имотен лист бр.10356 за Ко Илинден вон градежен на КП бр.1352 викано место Крувче
66 Известување од извршител Јадранка Јовановска под И бр.445/17 за налог за извршување врз недвижност ( врз основа на чл.166 од Законот за извршување) и Заклучок за втора јавна продажба (на недвижност запишана во имотен лист бр.695 за КО Гиновци) која ќе се одржи на 20.02.2019 година
67 Кадровски прашања /123/
68 Прашања и предлози /123/
69 Годишен извештај за работа на Цивилно воен комитет за воздухопловство за 2018 година
70 Tримесечен извештај за работењето на Mакедонски железници - Tранспорт A.Д. - Скопје за период 007. - 30.09.2018 година
71 Тримесечен финансиски извештај за работењето на Јавно претпријатие "Агро-Берза"-Скопје за период октомври-декември 2018 година
72 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД“Македонска пошта“ - Скопје за период VII-IX 2018 година
73 Годишен извештај за реализација на програмата за поддршка на претприемништвото, кокурентноста и иновативноста на МСП во 2018-та година (Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија)
74 Информацијата за реализирани активности во 2018 година од Програмата за заштита на потрошувачите за периодот 2017-2018 година
75 Извештај со финансиски показатели за реализирани буџетски средства предвидени со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2018 година во Република Македонија.
76 Информација во врска со Главните индикатори за успешност на работењето (KPI) за 2018 година за аеродромите во Скопје и Охрид
77 Информација за изградба на пруга Бељаковце-Крива Паланка, за период од 01.06.2018 година до 31.12.2018 година
78 Информација за работата на Национално координативно тело за следење на имплементацијата на Стратегијата за Роми и интеграција на Ромите 2020 (за период август - декември 2018)
79 Акциски план за имплементација на Препораките од Државниот завод за ревизија согласно Конечниот извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2016 година во Министерството за култура
80 Информација за преземените активности во врска со реализацијата на активностите од Стратегијата за Роми во Република Македонија 2014-2020, односно националните акциски планови за периодот октомври - декември, 2018 година
81 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност
82 Информација во врска со потпишување на билатерална Спогодба меѓу Република Северна Македонија и Република Грција за отворање на еден граничен премин во Регионот на Преспанското Езеро, со Предлог-текст на Спогодбата на македонски и на англиски јазик
83 Информација во врска со потребата од потпишување Договор меѓу Министерството за култура на Република Северна Македонија и Министерството за култура на Република Бугарија за организирање на заедничка изложба во Скопје во текот на 2019 година
84 Извештај за извршени преговори за усогласување на Спогодбата помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Франција која се однесува на средните училишта со франкофонски двојазични паралелки, со усогласен текст на Спогодба
85 Информација за изготовка на проектна апликација за Студија за изводливост и останата документација за изградба и развој на Национална транспортна оптичка мрежа во рамки на повикот за техничка помош во рамки на ИПА инструментот “Инвестициска рамка за Западен Балкан” (Western Balkans Investment Framework - WBIF)
86 Информација за реализација на програмските активности на здруженија, организации и поединци од дијаспората, финансирани од страна на Владата на Република Северна Македонија