125-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
12.03.2019 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (551.13 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Предлог-иницијатива од Македонска академија на науките и уметностите за зачувување на подвижното минеролошко наследство на Република Северна Македонија
2 Ценовник за огревно и техничко дрво и други шумски производи и услуги во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“- Скопје, со Предлог-одлука за давање согласност
3 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка за мерките за рурален развој финансирани од програмата ИПАРД 2014-2020
4 Информација во врска со просторното сместување на Државниот завод за индустриска сопственост
5 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа „Музеј“ - Куманово
6 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите за Скопје Центар 1, У.Бр.626/18
7 Барање на согласност за расходување и отпишување од евиденција на движни ствари - опрема, со Предлог-одлука (Основен суд Виница - Виница)
8 Барање за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, со Предлог-одлука (Основен Суд - Охрид)
9 Политика за внатрешната финансиска контрола во јавниот сектор (со Акциски план за периодот од 2019 до 2021 година)
10 Информација за Брегзит и влијанието на македонската економија со Предлог-мерки и листа на извозници
11 Информација за работата на Советот за управување со јавни финансии со Нацрт-годишен извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година, за периодот декември 2017 - декември 2018 година и Нацрт-акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2019 година
12 Информацијата за потребата од решавање на имотно правни работи во постапките поведени пред Министерството за транспорт и врски по поднесени барања за утврдување на правен статус на бесправно изградени линиски инфраструктурни објекти кои претставуваат дел од бесправно изградена топлификациона мрежа во Град Скопје
13 Информација во врска со годишниот извештај за напредокот на имплементација на Националниот план за намалување на емисиите од големите согорувачки инсталации во Република Северна Македонија
14 Предлог-закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Црна Гора за уредување на меѓусебните имотно-правни односи
15 Информација за подобрување на правната рамка за проценка на влијание на регулативата и оценка на спроведувањето на регулативата
16 Информација за постапување по обраќањата и препораките на Народниот правобранител упатени до Владата на Република Северна Македонија, органите на државната управа и други органи и организации што имаат јавни овластувања, во периодот октомври - декември 2018 година
17 Информација за текот и прогресот за отворање на центрите за ран детски развој во соработка со УНИЦЕФ во Република Северна Македонија
18 Информацијата за потребата од поддршка од страна на надлежните министерства при имплементирање на реформа на системот за социјална и детска заштита
19 Информација за степенот на реализација на Акцискиот план 2016-2018 година за реализација на Стратегијата за иновации на Република Македонија за 2012-2020 година (за период јули - декември 2018 година), со Акциски план за 2019/2020 година за реализација на Стратегијата за иновации на Република Македонија за 2012-2020 година
20 Предлог-одлука за дополнување на Одлуката за формирање Комисија за гранични премини на Република Македонија со соседните држави
21 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом „Академик Професор д-р Димитар Арсов“, Крива Паланка
22 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести - Скопје
23 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавна Установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Куманово
24 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната установа Македонска филхармонија - Скопје
25 Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија (I Фаза)
26 Барање за давање на автентично толкување на член 22 од Законот за Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, поднесено од Јавниот обвинител на Република Северна Македонија
27 Барање за давање на автентично толкување на член 68 став 3 од Законот за нотаријатот, поднесено од Градоначалникот на општина Центар
28 Барање за давање на автентично толкување на член 102 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, поднесено од Градоначалникот на Општина Кочани
29 Решение на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.59/2018 од 30 јануари 2019 година, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 244 ставови 3 и 4 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр.169/2015, 226/2015, 55/2016, 11/2018 и 83/2018)
30 Иницијатива поднесена од Зорица Черкезова од Штип, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.12/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 43 став 1 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на РМ“ бр.50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013, 41/2014, 33/2015, 193/2015, 11/2018, 83/2018 и 120/2018)
31 Известување во врска со претставките од граѓани кои изразуваат незадоволство од донесеното решение на Министерството за здравство-Државен санитарен и здравствен инспекторат со кое на установите за загрижување на деца од предшколска возраст им се наложува да не се згрижуваат деца кои не се вакцинирани против морбили, рубеола и паротит (МРП)
32 Понуда од нотар Фатмир Ајрули за продажба на недвижен имот со имотен лист бр.7839 за КО Бутел на КП бр.3303 дел 3, викано место /улица „Населба“, Имотен лист бр.100852 за КО Бутел на КП бр.3336 дел 2, викано место/улица „Населба“ и Имотен лист бр.100853 КО Бутел на КП бр.3336 дел 1, викано место /улица „Населба“
33 Кадровски прашања /125/
34 Прашања и предлози /125/
35 Конечни извештаи на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2017 година во ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и грло - Скопје, Сметка за средства од Фондот (737) и Сметка за средства од програмите за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства од сопствени приходи (531)
36 Конечни извештаи на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања Скопје, Сметка за средства од Фондот (737) и Сметка за средства од програмите за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства од сопствени приходи (531)
37 Полугодишен извештај за реализацијата на кредитната линија за микро, мали и средни претпријатија со дејност од областа на земјоделство (кредити од компензациони фондови) - редовен полугодишен извештај
43. Полугодишен извештај за износот и бројот на одобрени кредити од Посебниот кредитен фонд (ПКФ), структурата по банки-учеснички, како и состојбата на салдото-редовен полугодишен извештај
38 Финансиски извештај за работењето на Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о., за период од 1.07.2018 година до 30.09.2018 година
39 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино, за периодот октомври-декември 2018 година
40 Информација за финансиските импликации од договорените казни поради доцнењето на испораката на локомотивите
41 Извештај за работа на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за период од 01.07.2018-31.12.2018 година
42 Информацијата за доставување на бараните податоци согласно пропишаните рокови во договорите за соработка склучени со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој од Програмата 2014-2020
43 Информација за прогрес на активностите за реализација на Проектот „Подобрување на евиденција на шумскиот фонд“ за период 2014-2018 година
44 Информација со Предлог-мерки за подобрување на состојбите „Услови за прекугранично тргување” согласно со препораките на извештајот Doing Business 2018 од Светска Банка
45 Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија за декември 2018 година
46 Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија за јануари 2019 година
47 Информација за текот на активностите при реализација на процесот за акредитација на Централната лабораторија за животна средина и Калибрационата лабораторија за квалитет на воздух
48 Информација за реализација за проектот „Водоснабдување на Делчево”
49 Информација за реализација за проектот „Третман на отпадни води во Кочани”
50 Годишен извештај за имплементација на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022
51 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за спортот
52 Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Регулаторната комисија за енергетика
53 Информација за завршени преговори со усогласен текст на Спогодба меѓу Владата на Република Северна Македонија и Советот на Министри на Република Албанија за основање Културно-информативни центри во Република Северна Македонија и Културно-информативни центри во Република Албанија со Предлог текст на Спогодбата
54 Информација за одбележување на Меѓународен ден на Ромите, 8 Април