126-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
19.03.2019 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (530.88 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Предлог-одлука за изменување и дополнување на Статутот на Акционерско друштво за производство на електрична енергија „Електрани на Република Северна Македонија“ во државна сопственост - Скопје
2 Годишен извештај за работа за 2018 година на Агенција за енергетика на Република Северна Македонија, со Предлог-одлука
3 Предлог-одлука за изменување на одлуката за висината на надоместоците за спроведување на системот за идентификација и регистрација на животните и висината на надоместок за дополнителни официјални контроли
4 Информација за санација на Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Северна Македонија
5 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-344/18 (КО ДОЛНЕНИ)
6 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-242/18 (Гостивар)
7 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-208/18 (Гостивар)
8 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-206/18 (Гостивар)
9 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-207/18 (Гостивар)
10 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-210/18 (Гостивар)
11 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-209/18 (Гостивар)
12 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-214/18 (Гостивар)
13 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-213/18 (Гостивар)
14 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-212/18 (Гостивар)
15 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-211/18 (Гостивар)
16 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции
17 Информација за реафирмирање на работата на Советот за земјоделство и рурален развој (Агросовет) со Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Совет за земјоделство и рурален развој
18 Информација за потпишување на Меморандум за разбирање меѓу Министерството за политики на земјоделство, прехрана и шумарство на Република Италија и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија за соработка во секторот на земјоделството
19 Информација за постапување со отпадот кој се создава од органите на државната управа
20 Информација за настанатата штета заради неповолни климатски настани кои го зафатија Охридскиот и Струшкиот регион на 17.03.2018 година
21 Информација во врска со договорот за доделување на државна помош на корисник на технолошко индустриска развојна зона Штип Друштво за производство АДИЕНТ СЕАТИНГ ДООЕЛ Штип број 03-1709/1 од 09.08.2012 година
22 Предлог за поведување постапка за водење преговори за склучување на Протокол помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Бугарија за соработка во областа на борбата против трговија со луѓе
23 Информација за контрибуција на Република Северна Македонија во доверителните фондови на НАТО во рамки на Иницијативата за градење и зајакнување на одбранбените и безбедносни капацитети (Defense and Related Security Capacity Building Initiative)
24 Информација за контрибуција на Република Северна Македонија во Доверителниот фонд на НАТО за поддршка на Авганистанската национална армија (АНА)
25 Информација за ангажирање на странски експерти за поддршка на македонскиот дел на Заедничката мултидисциплинарна експертска комисијата за историски и образовни прашања
26 Информација за извршeни преговори за усогласување на Договорот за намалување на цените во роаминг помеѓу земјите од Западен Балкан, со усогласен Договор
27 Информација по доставено Барање за одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица ,,Идила Терзиева”, ул. 18, бр. 30 - нас. Радишани - Скопје, со Предлог-одлука
28 Предлог-одлука за распределба на средства остварени по основ на надоместок за производство на енергија од фосилни горива како намeнски дотации на општините за 2018 година
29 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „VIGOROUS WARRIOR 19”, во Република Романија
30 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ - Скопје
31 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа „Завод за нефрологија”-Струга
32 Предлог на резолуција за промени и подобрување на положбата на Ромите во Република Северна Македонија
33 Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија (I Фаза)
34 Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија
35 Иницијатива поднесена од Снежана Геровска-Попчевска, судија во пензија од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.42/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 13 став 2 алинеја 11 од Законот за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.115/2014) во врска со член 112 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/2013), како и за оценување на уставноста и законитоста на член 9 став 1 алинеја 11 од Правилникот за овластување за овластен геодет и за именик на овластени геодети („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2015)
36 Понуда од нотар Мексуд Максуд од Ресен за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.3102 за КО Ресен на КП бр.5709/1 викано место/улица Ѓупски Рид
37 Понуда од нотар Нерџиван Идризи за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.96914 за КО Центар 1 на КП 5959, викано место/улица А. Станиќ
38 Кадровски прашања /126/
39 Прашања и предлози /126/
40 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија за периодот октомври - декември 2018 година
41 Тримесечен извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Железници на Република Северна Македонија“- Скопје за период X - XII 2018 година
42 Tримесечeн финансиски извештај за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ - Скопје за период од 10-12 месец 2018 година
43 Шестмесечен извештај за работата на Агенцијата за катастар на недвижности за периодот јули - декември 2018 година
44 Извештај за работа на директорот на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за период 01.07.2018-31.12.2018 година
45 Извештај  за работа на Комисијата за извоз на стоки и технологии со двојна употреба во 2018 година
46 Информација за одржување на Втората седница на Мешовитиот комитет по билатералниот Договор за економска и индустриска соработка во примена помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Чешката Република
47 Информација за успешно спроведена постапка за стратегиската оценка на животната средина за Националната транспортна стратегија 2018-2030
48 Информација за напредокот и спроведувањето на Програмата за реформи на единиците на локална самоуправа во областа на животната средина
49 Информација за преземени активности за деца на улица
50 Информација за набавка за продолжување на тековните услуги за одржување на Eurodomain Connection for TAP ID No. 333 (Testa-ng) и барање за корекција на согласноста за склучување на повеќегодишен договор
51 Информација за можноста за барање за упатување на предметот X против Република Северна Македонија, А.бр. 29683/16 до Големиот судски совет на ЕСЧП