127-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
26.03.2019 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (512.65 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Годишна пресметка за 2018 година и Годишен извештај за работата на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството за 2018 година, со Предлог-одлука
2 Барање за добивање согласност за основање на автокамп во општина Струга, со Предлог-одлука
3 Информација за продажба за одземен недвижен имот со јавно наддавање по електронски пат, со Предлог-одлука
4 Предлог-одлука за утврдување на работите на премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија согласно член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности.ДП.Бр.03-48/19,за подрачје Охрид
5 Информација за реализација на Проектот „Младинска картичка“
6 Барање согласност за расходување на движни ствари, со Предлог-одлука (КПУ- Затвор -Тетово)
7 Информација во врска со отпочнување активности за спроведување на Стратегијата за развој на женското претприемништво во Република Македонија 2019 - 2023, со Акциски план
8 Информација во врска со анкетата за квалитет на аеродромски услуги (ASQ) на ТАВ Македонија за 2018 година за Меѓународниот Аеродром Скопје
9 Информација за потребата за прекатегоризирање на општински пат во државен пат - регионален пат Р1312, делница: Врска со А3 (Каратманово) - Велес, по барање на општина Велес, а врз основа на одлука на општина Велес за прекатегоризација на дел од општински пат во регионален пат, со Предлог-одлука
10 Информација за усогласување на Договорот меѓу Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија и Министерството за животна средина и води на Република Бугарија за соработка во областа на животната средина и заштита на водите
11 Информација за подготовка на ревидираната Методологија за следење на реализацијата на Програмата за одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија 2015-2020
12 Извештај од првиот состанок на работната група за решавање на правниот статус на АД ТЕЦ НЕГОТИНО
13 Информација за потреба за обезбедување на Буџет за спогодбено решавање на барањата за надоместок на штета на лица неоправдано осудени и неосновано лишени од слобода
14 Информација за потребата за потпишување на Договор за воена финансиска соработка меѓу Владата на Република Турција и Владата на Република Северна Македонија и Протокол за спроведување на финансиската поддршка меѓу Владата на Република Турција и Владата на Република Северна Македонија
15 Информација за подготовка на Петнаесеттиот состанок на Поткомитетот за иновации, информатичко општество и социјална политика во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, кој ќе се одржи на 11 април 2019, во Брисел
16 Информација со Предлог за воспоставување на Ресурсен центар за родово одговорно креирање на политики и буџетирање (Center of Exellence on Gender Responsive Budgeting)
17 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за Седумнаесетта емисија на обврзници за денационализација
18 Предлог-одлуката за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2019 година на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
19 Предлог-решение за изменување на решение за формирање Комисија за разгледување на барања за добивање дозвола за вршење извоз-увоз, транзит, брокерски услуги и офсет на вооружување и воена опрема
20 Одлука за изменување на Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција „УНИФИЛ“, во Република Либан
21 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „IMMEDIATE RESPONSE 19”, во Република Хрватска и Република Словенија
22 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „ADRIATIC STRIKE 19”, во Република Словенија
23 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „BEYOND HORIZONT 2019”, во Република Бугарија
24 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „ANATOLIAN PHOENIX 19”, во Република Турција
25 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „PLATINUM WOLF 19”, во Република Србија
26 Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на дел од недвижна ствар на Министерството за одбрана
27 Предлог-решение за изменување на Решението за именување претседател, национално контакт лице, членови и секретар на Националната комисија за мало и лесно оружје
28 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Кинотека на Република Северна Македонија - Скопје
29 Годишен извештај за работата на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2018 година
30 Барање за давање на автентично толкување на член 44 став 1 од Законот за стечај, поднесено од пратеникот Реџеп Мемеди
31 Кадровски прашања/127/
32 Прашања и предлози/127/
33 Извештај за материјално финансиско работење на ЈП "Студенчица" Кичево за четврт квартал на 2018 година
34 Информација за потребата од склучување на договор за вршење на рударски работи и експлоатација на минерални суровини - дијабаз помеѓу Јавното претпријатие за државни патишта и подизведувачот на работите за изградба на Автопатот А2, делница КИЧЕВО - ОХРИД, на локалитетот „Врбјани“ Општина Дебарца
35 Информација за текот и прогресот на активностите за реализација на Проектот за надградба на македонскиот систем за воздухопловна навигација 02, финансиран со кредит за долгорочно задолжување од ЕБОР
36 Информација за текот и прогресот на активностите за реализација на проектот „Поддршка на воздухопловна федерација“
37 Информација за 2018 година за реализација на проектите:
- „Бесплатен викенд за млади лица до 27 години за превоз во железничкиот сообраќај”
- „50% попуст за ученици и студенти”
- „Бесплатен четврток за студенти во железнички патнички сообраќај
- „Средношколска среда”
- „Бесплатен викенд за стари лица во железнички патнички сообраќај”
38 Извештај за работа на Инспекцискиот совет и Информација за работа на инспекциските служби за четврт квартал за 2018 година
39 Годишен извештај на Државниот управен инспекторат за спроведени инспекциски надзори над спроведување на одредбите од Законот за административни службеници, како и на прописите донесени врз основа на овој Закон во 2018 година
40 Годишен акциски план за спроведување на Национална стратегија за развој на интегрирано гранично уредување за 2019 година
41 Извештај за работата на Комисијата за организации со статус од јавен интерес за 2017 и 2018 година
42 Информација во врска со напредокот во реализацијата на активностите од меките мерки за електрична енергија
43 Информација за активностите и напредокот на иницијативите за унапредување на електронската трговија во светската трговска организација
44 Информација за напредокот и активностите во врска со Програмската рамка на организација за храна и земјоделство на Обединетите нации (ФАО) за Република Северна Македонија 2018 - 2020
45 Информација за напредокот на мерките за климатски промени од Повелбата за одржливост
46 Барање за давање на автентично толкување на член 115 од Законот за данок на личен доход, поднесено од пратениците Ирена Стефоска, Ивана Туфегџиќ и Павле Богоевски
47 Барање за давање на автентично толкување на член 8-а став (1) алинеи 3 и 4 од Изборниот законик, поднесено од пратениците Диме Велковски и Никола Мицевски
48 Информација за Предлог-стратегијата за информатичко-комуникациска технологија во правосудство 2019 - 2024, со Акциски план (Ревидирана Стратегија)
49 Предлог за поведување на постапка за водење преговори за утврдување на текстот на Договорот за размена на податоци за верификација на изјави за имотна состојба, со Предлог-текст на Договорот на англиски јазик
50 Информација за времено решавање на просторното сместување на Математичко-информатичка гимназија (во основање)
51 Предлог-одлука за давање на трајно користење на дел од недвижна ствар на ЈНУ Институт за Духовно и Културно Наследство на Албанците
52 Информација за измена на определени инспекциски места на царински испостави за контрола на увоз на храна од неживотинско потекло
53 Информација за комуникациска стратегија на Владата на Република Северна Македонија за 2019-2020 година
54 Информација во врска со составот на Националното координативното тело за имплементација на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост на Република Северна Македонија со Предлог-одлука