143-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
09.07.2019 - 13:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (759.14 KB)
Точки на дневниот ред: 

Пред-точки

Пред-точка

Состојби и напредок во процесот на Европска интеграција

Пред-точка

Користење и имплементација на фондовите од ЕУ

Пред-точка

Статус на реализација на приоритетите на Република Северна Македонија за влез во НАТО

Пред-точка

Статус на реализација на Рамковниот договор

Пред-точка

Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции

Пред-точка

Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.07. - 31.12.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2019 година

Пред-точка

Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните

Пред-точка

Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците

Дневен ред

1

Информација за појавување на интерес од компанијата ЛОКО ТРАНС ЛТМ ЦЕО за изнајмување на товарни вагони од серија Еас во сопственост на МЖ Транспорт АД - Скопје

2

Преглед за исплатени субвенции за анасон по Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018

3

Предлог-одлука за давање на согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад и Предлог-одлука за продажба на движни ствари

4

Информација за донесување на Одлука за давање согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за државни патишта за 2019 година, со Предлог-одлука

5

Информација за донесување на Одлука за давање согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, со Предлог-одлука

6

Информација со Предлог-одлуки за давање на согласност на Спогодби за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјекти кои вршат дејност во заштитено подрачје - Прошетка на посетители во Националниот парк „Галичица“, со превозно средство-пловен објект-чамец без мотор во Св. Наум

7

Информација за финансиска поддршка на ЈП Агро - берза Скопје

8

Информација за долгорочно задолжување на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, (рефинансирање) и потребата од донесување на Одлука за одобрување на работењето на Одборот на Директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје во врска со донесување на одлуката за одобрување на засновање на заложно право над правото на долготраен закуп на земјиште под Катна гаража 9.13 Голем ринг и хипотека на објект Катна гаража 9.13 Голем ринг во Скопје (имотот дефиниран со Договорот за долгорочен кредит KR2019/12128) и Одлука за одобрување на работењето на Одборот на Директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје во врска со донесување на одлуката за одобрување на засновање на заложно право над правото на долготраен закуп на земјиште под Катна гаража 5.13 Мал ринг во Скопје и хипотека на објект Катна гаража 5.13 Мал ринг во Скопје (имотот дефиниран со Договорот за долгорочен кредит KR2019/12131)

9

Информација за одобрување на ревидирана Годишна сметка, финансиски извештаи и Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост, за период од 1.1.2018 година до 31.12.2018 година, со Предлог-одлука

10

Информација за одобрување на консолидирана ревидирана Годишна сметка и консолидирани ревидирани финансиски извештаи на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје со Акционерското друштво Градски трговски центар-Скопје за период од 1.1.2018 година до 31.12.2018 година, со Предлог-одлука

11

Информација за одобрување на работењето и водењето на работењето со Друштвото на членовите на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост за 2018 година, со Предлог-одлуки

12

Информација за распределба на добивката на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост- Скопје за 2018 година, со Предлог-одлука

13

Годишен извештај за работењето на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД, Скопје за 2018 година, со Извештај од независниот ревизор и Предлог-одлуки

14

Барање согласност на актот за утврдување на висината на бодот за пресметување на платите на вработените во АД „МИА“ Скопје, со Предлог-одлука

15

Предлог-одлука за давање согласност на Одлука за изменување на Статутот на Агенција за промоција и поддршка на туризмот

16

Информација во врска со просторното сместување на Државниот завод за индустриска сопственост

17

Информација за пролонгирање на рок и Барањето за склучување на Анекси на договори за заем

18

Информација со Барање за донесување на Закон за претворање на побарувањата на Република Северна Македонија по основ на јавни давачки во траен влог во Друштво за производство на посебна намена 11 Октомври-Еурокомпозит АД Прилеп

19

Годишна сметка на Фондот за осигурување на депозити за 2018 година, Годишен извештај за работата на Фондот за осигурување на депозити за 2018 година, Финансиски извештаи на Фондот за осигурување на депозити за годината што завршува на 31.12.2018 година, со Извештај на независните ревизори на Фондот за осигурување на депозити и со Предлог-одлуки

20

Предлог-одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОВА ЕНЕРГИ, SUPER NOVA ENERGY ДОО Тетово, за изградба на МХЕ на река „Одранска“ со реф.бр. 105 во Општина Теарце

21

Предлог-одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОВА ЕНЕРГИ, SUPER NOVA ENERGY ДОО Тетово, за изградба на МХЕ на река „Одранска“ со реф.бр. 106 во Општина Теарце

22

Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија .ДП.Бр.03-327/19 (Струга)

23

Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија. ДП.Бр.03-326/19 (Струга)

23

Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Илинден, Струмица, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект

24

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со класа на намена А4 -времено сместување КО Мирковци, општина Чучер Сандево со Предлог-одлука

25

Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, со Предлог-одлука

26

Информација во врска со анкетата за квалитет на аеродромски услуги (ASQ) на ТАВ Македонија за 2018 година за аеродромот „Св. Апостол Павле“ - Охрид

27

Информација за текот на преговорите за натамошна либерализација на трговијата со земјоделско - прехранбени производи по договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина

28

Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за правосудниот испит

29

Извештај за извршени преговори за склучување на Протокол помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Бугарија за соработка во областа на борбата против трговија со луѓе

30

Информацијата за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје за промена/дополнување на дејноста на Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје, со Предлог-одлука

31

Информацијата за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на Јавната здравствена установа Здравствен дом „Панче Караѓозов“ Штип за промена/дополнување на дејноста на Јавната здравствена установа Здравствен дом „Панче Караѓозов“ Штип, со Предлог-одлука

32

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Центар Жупа

33

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Дебар

34

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Дебрца

35

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Зрновци

36

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Пехчево

37

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Карбинци

38

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Берово

39

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Старо Нагоричане

40

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Липково

41

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Ранковце

42

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Крива Паланка

43

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Кратово

44

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Теарце

45

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Желино

46

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Гостивар

47

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Врапчиште

48

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Брвеница

49

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Ресен

50

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово

51

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Тетово

52

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Боговиње

53

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Маврово и Ростуше

54

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Јегуновце

55

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Струга

56

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Пласница

57

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Кичево

58

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Охрид

59

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Штип

60

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Чешиново Облешево

61

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Македонска Каменица

62

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Кочани

63

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Македонски Брод

64

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Вевчани

65

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Пробиштип

66

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Делчево

67

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Виница

68

Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/468 на Советот од 21 март 2019 година за изменување на Одлуката 2011/172/ЗНБП за рестриктивни мерки против одредени лица, субјекти и тела со оглед на состојбата во Египет

69

Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2019/351 на Советот од 4 март 2019 година за спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија

70

Предлог-одлука за воспоставување на дипломатски односи меѓу Република Северна Македонија и Република Ерменија

71

Предлог-одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Северна Македонија во Малта, со седиште во Корми

72

Предлог-решение за именување на Почесен конзул на Република Северна Македонија во Малта, со седиште во Корми

73

Барање на Амин Резмех за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство

74

Барање на Кренар, Елда, Орик и Ронела Крајку за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство

75

Барање на Алла Ал Карболи за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство

76

Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад

77

Годишен извештај за извршените ревизии и за работењето на Државниот завод за ревизија во 2018 година

78

Годишен извештај на Ректорот на Универзитетот во Тетово за работата на Универзитетот во Тетово во академската 2017/2018 година

79

Извештај за реализација на годишна програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2018 година

80

Барање за давање на автентично толкување на член 166 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 82/2018), поднесено од пратеникот Џеват Адеми

81

Барање за давање на автентично толкување на член 48 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија" број 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 96/19), поднесено од пратениците Снежана Калевска Ванчева и Диме Велковски

82

Иницијатива поднесена од адвокат Александра Илиева Милчова од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.81/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членот 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр.53/2016)

83

Понуда од Нотар Иљхам Исмани од Скопје за купопродажба на имот со Имотен лист бр.94946 за КО Чаир на КП бр.1159 за КО Чаир, Имотен лист бр.94931 на КП бр.1154 за КО Чаир, Имотен лист бр.94882 на КП 1158 за КО Чаир, Имотен лист бр.94878 на КП 1148 за КО Чаир и Имотен лист бр. 94037 на КП 1153 за КО Чаир

84

Кадровски прашања /143/

85

Прашања и предлози /143/

86

Конечни извештаи на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи со ревизија на усогласеност за 2017 година на Министерството за здравство, Сметка на основен буџет (637-10), Сметка на Буџетот на заеми (786-72), Сметка на Буџетот на заеми (786-68) и Сметка за сопствени приходи (787-19)

87

Извештај за финансиското работење за период од 1.10.2018 до 31.12.2018 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Македонија

88

Информација за Финансиски извештај на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје за период од 1.1.2019 година до 31.3.2019 година

89

Извештај за финансиското работење на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје за периодот од 01.04.2018 до 30.06.2018 година

90

Извештај за финансиското работење на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје за периодот од 01.07.2018 до 30.09.2018 година

91

Извештај за финансиското работење на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за период од 01.10.2018 до 31.12.2018 година

92

Извештај за реализација на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2018 година

93

Информација во врска со работата на работна група за координација и следење на процесот на измените на Договорот за основање на енергетската заедница

94

Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија за месец Април 2019 година

95

Информација за имплементација на Акциски план за вработување 2018-2020 година

96

Информација за примена на Законот за нотаријатот за 2018 година

97

Информација за „Средношколско демократско организирање“, „Сеопфатно сексуално образование“ и „Студентско демократско организирање“

98

Предлог-закон за основното образование

99

Предлог-закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта

100

Предлог-одлука за одобрување наменски средства на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово за 2019 година

101

Информација од Претседавачот на Координативното тело во врска со ангажирање на правни застапници на Република Северна Македонија по повод поведена арбитражна постапка од страна на ЕЛ.ПЕТ. БАЛКАНИКИ, СОСИЕТЕ АНОНИМ ПЕТРОЛЕУМ како тужител против Република Северна Македонија како тужена и заведен под број 24112/ГР кај Меѓународниот арбитражен суд при Меѓународната трговска комора во Париз

102

Информација за првиот состанок на меѓувладината комисија меѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија, основана врз основа на член 12 од Договорот за пријателство, добрососедсвтво и соработка помеѓу Република Македонија и република Бугарија, потпишан на 1 август 2017 година во Скопје, одржан во Софија на 10 јуни 2019 година, потпишаниот протокол од овој состанок со неговите прилози

103

Извештај за извршени преговори и усогласен текст на Договорот помеѓу Владата на Република Србија и Владата на Република Северна Македонија за воспоставување заеднички контроли на граничниот премин за меѓународен патен сообраќај Прешево (Република Србија) - Табановце (Република Северна Македонија), со текст на Договор

104

Информација за потпишување на Конвенцијата на Обединетите нации за меѓународни договори за спогодување што произлегуваат од медијација (Сингапурска Конвенција за медијација)

105

Информација со предлог тендерска документација за јавна набавка, дел од постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на катни монтажни гаражи во Универзитетски Клинички центар - Комплекс клиники „Мајка Тереза“ - Скопје

106

Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги КАНАБИНОИД ДОО Куманово за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука

107

Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги ТЕТРА - ХИП ДОО Кочани за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука.

108

Информација за распределба на средства од Буџетот на РСМ за 2019 година, алоцирани во раздел 13001 - Министерство за транспорт и врски, Потпрограма - поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите со Предлог-одлука за распределба на средства за комунални инфраструктурни проекти

109

Информација за одбележување на денот на Геноцидот врз Ромите од Втората светска војна - 2 август

110

Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Агенција за национална безбедност