144-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
16.07.2019 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (608.42 KB)
Точки на дневниот ред: 

Пред-точки

Пред-точка

Состојби и напредок во процесот на Европска интеграција

Пред-точка

Користење и имплементација на фондовите од ЕУ

Пред-точка

Статус на реализација на приоритетите на Република Северна Македонија за влез во НАТО

Пред-точка

Статус на реализација на Рамковниот договор

Пред-точка

Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции

Пред-точка

Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.07. - 31.12.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2019 година

Пред-точка

Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните

Пред-точка

Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците

Пред-точка

Материјали за кои се води расправа и се одлучува

Дневен ред

1

Информација за објавување на јавен повик за пренесување на правото на градење на објект за потребите на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје, со Предлог-одлука за давање на согласност на јавниот повик за пренесување на право на градење

2

Извештај за работењето на АД „МИА“-Скопје за 2018 година, Годишен финансиски извештај за 2018 година, Годишна сметка за 2018 година, Ревизорски извештај за 2018 година и Извештај од извршена контрола од НО, со Предлог-одлуки

3

Извештај за извршени контроли на површини засадени со анасон во сите категории и список на економски оператори за 2018 година

4

Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Меморандумот за разбирање помеѓу Агенцијата за поддршка на претприемништво на Република Северна Македонија и Бугарската агенција за промоција на мали и средни претпријатија при Министерство за економија на Република Бугарија

5

Информација за спроведени активности за сузбивање и искоренување на болеста инфективна анемија кај копитари (за период од 29.12.2018 до 30.06.2019 година)

6

Предлог-одлука за продажба на движни ствари

7

Статут на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, со Предлог-одлука

8

Информација во врска со потребата од донесување на Одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија предвидено со урбанистички план за изградба на објект од јавен интерес - групно домување, со Предлог-одлука

9

Информација за спроведен скрининг (peer review) во Дирекцијата за заштита и спасување во период од 15-25 октомври 2018 година, согласно Програмата за peer reviewѕ во рамките на ЕУ соработката за цивилна заштита и управување со ризици од катастрофи за 2018-2019 година

10

Информација за потребата од воспоставување на информативни табли

11

Информација во врска со постапување по Законот за изменување и дополнување на законот за продажба на станови во општествена сопственост („Службен весник на РМ бр. 24/11“) ДП.Бр.02-350/18

12

Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности КО Струга

13

Предлог-одлука за продажба на движна ствар-патничко моторно возило

14

Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Eтно астрономија/стара небесна карта на македонскиот народ” за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење

15

Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Велигденски игри во Порече” за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење

16

Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Дита е вер’с кај Албанците во Република Северна Македонија” за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење

17

Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Побратимството на Говедар Камен” за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење

18

Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Ѕвончарски занает во Битола” за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење

19

Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро “Традиционален спорт и вештина Пеливанството во Каршијак, општина Студеничани“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење

20

Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „традиционалното знаење и вештини на изработка и свирење на кавал” за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење

21

Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Џоломарите од с.Бегниште, Кавадаречко” за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење

22

Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Лазарките од Дримкол” за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење

23

Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Песни со извикување во македонскиот музички фолклор“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење

24

Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Женската поворка Иванденка од Ресен” за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење

25

Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Лазарките од Струшко Поле” за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење

26

Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Обичајот Мартинки“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење

27

Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Машка поворка Мечкари од Прилеп“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење

28

Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Машка велигденска поворка Кули во Македонски Брод“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење

29

Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Женска обредна поворка Водичарки од с. Беранци-Битолско” за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење

30

Информација за проширување на Програмата за наводнување на Република Северна Македонија преку обезбедување на допоплнителни средства од развојниот заем на Владата на СР Германија и КФВ банката

31

Информација за потпишување на Протокол за соработка помеѓу Република Турција - Претседателство на Турска Агенција за соработка и координација и Република Северна Македонија Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство за поддржување на Програмата за безбедносна храна и квалитетен живот во Македонија

32

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување-викенд куќа КО Лазаровци, општина Кичево, со Предлог-одлука

33

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Трубарево, општина Гази Баба, со Предлог-одлука

34

Информација со Предлог-одлуки за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација за 2018 година

35

Информација во врска со потреба од формирање на Научен Комитет за генетски модифицирани организми / ГМО со Предлог-одлука за изменување на Одлука за формирање на Научен Комитет за генетски модифицирани организми

36

Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - керамичка глина на локалитетот „Бодевица“ Кучов рид општина Пехчево, со Предлог-одлука

37

Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Центро - Бизнис, Виница со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект

38

Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Мис - Стон, Василево со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект

39

Информација за 162-та седница на Одборот на директори на претпријатието за НАФТОВОД СОЛУН - СКОПЈЕ - ВАРДАКС АД, закажана за 17.07.2019 година

40

Информација за статусот на реализација на Националниот акциски план за Отворено владино партнерство 2018-2020 година (полугодишен извештај за периодот септември 2018 - февруари 2019 година)

41

Информација за потребата од изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата и воведување на нов модул во Мултиплатформскиот систем за колаборација за Е-седница на Владата

42

Информација за текот и прогресот на постапката за набавка на лабораториски тестови за потребите на јавните здравствени установи во Република Северна Македонија

43

Информација за текот и прогресот на постапката за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка на медицинска опрема за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија

44

Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - термоминерална вода на локалитетот „Стрновец“, општина Старо Нагоричане

45

Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Крушево

46

Предлог-решенија за формирање комисии за спроведување на постапки за доделување концесии на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовни ревири и рекреативни зони

47

Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“, во Исламската Република Авганистан

48

Барање на Един Нурче за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство

49

Барање на Алма, Хана и Дарис Демири за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство

50

Барање на Алија Беќироски за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство

51

Предлог на закон за дополнување на Законот за правда за децата, по скратена постапка

52

Програма за работа на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2019 година, Извештај за реализирани активности за 2018 година и Финансиски извештај за 2018 година

53

Барање за давање на автентично толкување на член 266 став (2) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија" број 43/2012; 145/2012; 87/2013; 164/2013; 39/2014; 43/2014; 132/2014; 188/2014; 10/2015; 61/2015; 154/2015; 192/2015; 17/2016; 37/2016; 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), поднесено од пратеникот Бетиане Китев

54

Барање за давање на автентично толкување на членови 250, 251 и 252 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија" број 43/2012; 145/2012; 87/2013; 164/2013; 39/2014; 43/2014; 132/2014; 188/2014; 10/2015; 61/2015; 154/2015; 192/2015; 17/2016; 37/2016; 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), поднесено од пратеникот Бетиане Китев

55

Статут на Универзитет Американ Колеџ Скопје

56

Понуда од Нотар Соња Стојчева за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.100365 за КО Нов Дојран на КП бр.1253 викано место Манастир.

57

Понуда од Зафир Хаџи-Зафиров за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.67074 и Имотен лист бр.68824 за КО Маџари на КП бр.2465 викано место/улица Зенедел

58

Понуда од Нотар Емилија Георгиевска Аџиска од Берово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.58701 КО Берово на КП бр.3549 викано место Сремски Фронт.

59

Понуда од Нотар Никола Спасовски за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1150 КО Драчево на КП бр.10661 викано место/улица Драчево

60

Заклучок од Извршител Елена Стрезоска од Охрид за прва усна јавна продажба, доставена под И.бр.447/2018 (која ќе се одржи на 7 јули 2019 година)

61

Кадровски прашања /144/

62

Прашања и предлози /144/

63

Извештај за работењето на ЈП Стрежево Битола за првото тромесечие од 2019 година

64

Извештај за финансиското работење на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката Скопје за периодот од 01.10.2018 до 31.12018 година

65

Информација во врска со Преддоговор за уредување на меѓусебните права и обврски за соинвестирање заради изградба на станбено - деловен објект на ул. „Симеон Кавракиров“ бр.5 и бр.7 во Скопје со ДГТУ БАУЕР БГ ДОО Скопје

66

Информација во врска со Договор за уредување на меѓусебните права и обврски за соинвестирање заради изградба на станбено - деловен објект на ул. „Вангел Тодоровски“ бр.15 и 17 во Скопје со САНИК БИЛДИНГ ДООЕЛ Скопје

67

Информација за нови позитивни случаи на инфективна анемија кај копитари (за период од 01.10.2017 до 30.06.2019 година)

68

Годишен извештај за работа на Агенцијата за филм на Република Северна Македонија за 2018 година

69

Информација за реализација на вон наставните активности во училиштата поврзани со антикорупциска едукација на учениците

70

Информација за сите наплатени средства за 2018 година по основ на платен концесиски надоместок за доделени концесии за детални геолошки истражувања и за експлоатација на минерални суровини

71

Годишен извештај на Управата за извршување на санкциите за состојбата и работењето на казнено-поправните и воспитно-поправните установи во Република Северна Македонија

72

Информација за текот и прогресот на постапката за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка на медицинска опрема за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија

73

Информација за потребата од зајакнување на патронажната дејност и пружање на здравствени услуги во заедницата

74

Информација за евалуација на критериумите за најповолна понуда, дел од постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за интегрирано менаџирање со иновативни решенија за хируршки зафати и здравствена заштита од болнички инфекции

75

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука

76

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Градско Балдовци, општина Струмица, со Предлог-одлука

77

Предлог-уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации од областа на културата во 2020 година

78

Предлог-одлука за изменување на Одлуката за определување на видот и висината на месечните парични примања за намирување на неопходните лични потреби и патните трошоци за доаѓање на академијата и враќање дома на почетокот и крајот на секоја студиска година и при полугодишниот распуст, како и патни трошоци при упатување на пракса од академијата одобрени од деканот на академијата за време на студиите на питомците и на лицата кои се упатени на стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на армијата

79

Информација за спогодба за соработка помеѓу Канцеларијата за информациски технологии и електронска управа на Република Србија и Министерство за информатичко општество и администрација на Република Северна Македонија во областа на дигиталната трансформација

80

Информација за формирање Работна група за презентација на Република Северна Македонија на ITU Telecom World 2019

81

Информација за Анализа на состојбата на ИКТ кадар во администрацијата

82

Барање за давање на автентично толкување на член 105 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), поднесено од пратеникот Драган Данев