146-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
23.07.2019 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (692.62 KB)
Точки на дневниот ред: 

Пред-точки

Пред-точка

Усвојување на Записник од 143-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 9 јули 2019 година

Пред-точка

Состојби и напредок во процесот на Европска интеграција

Пред-точка

Користење и имплементација на фондовите од ЕУ

Пред-точка

Статус на реализација на приоритетите на Република Северна Македонија за влез во НАТО

Пред-точка

Статус на реализација на Рамковниот договор

Пред-точка

Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции

Пред-точка

Полугодишни извештаи за степенот на реализација на инвестиционите програми за 2019 година на сите акционерски друштва во државна сопственост и јавни претпријатија основани од државата, заклучно со 30.6.2019 година

Пред-точка

Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.07. - 31.12.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2019 година

Пред-точка

Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните

Пред-точка

Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците

Дневен ред

1

Информација за започнување постапка за воспоставување на јавно приватно партнерство за реконструкција на МХЕЦ „Глажња” и МХЕЦ „Липково”, со Предлог-одлука

2

Информација за покренување на постапка за зголемување на основната главнина на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје со влогови преку издавање на нови акции од втора емисија по пат на приватна понуда, со Предлог-одлука

3

Предлог-одлука за давање согласност на Правилникот за изменување на Правилникот за начинот на издавање на сертификатот за безбедност, формата и содржината на образецот на барањето за издавање на сертификатот, образецот на сертификатот за безбедност и висината на трошоците во постапката за издавање на сертификатот за безбедност

4

Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за поддршка на претприемништво на Република Северна Македонија, со Предлог-одлука

5

Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Сектор за земјоделство и рурален развој - Одделение за регион Битола - Работна единица Охрид

6

Информација за започнување на преговори за взаемно признавање на издадените одобренија за Овластен економски оператор меѓу Царинската управа на Република Северна Македонија и Царината на Народна Република Кина (Министерство за финансии-Царинска управа)

7

Информација за можноста за воспоставување на Регистарот врз основа на пријава (Noticed based registry, регистар на залог врз подвижни ствари)

8

Информација за давање на трајно користење на недвижни ствари на Државниот пазарен инспекторат, со Предлог-одлука

9

Информација до Владата на Република Северна Македонија, за Плажите во с. Стење и с. Сливница

10

Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, со Предлог-одлука

11

Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад

12

Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година

13

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со намена Г-производство, дистрибуција и сервиси КО Богданци, општина Богданци, со Предлог-одлука

14

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Фалише, општина Тетово со Предлог-одлука

15

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со основна каса на намена г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Фалише, општина Тетово, со Предлог-одлука

16

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-времено сместување КО Мислешево, општина Струга со Предлог-одлука

17

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со основна класа на намена В1-образование и наука - ПОУ с. Калаузлија КО Калаузлија, општина Радовиш, со Предлог-одлука

18

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво Бразда општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука

19

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со класа на намена Г4-стовариштa КO Демир Хисар, oпштина Демир Хисар, со Предлог-одлука

20

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс со основна класа на намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Башино село, општина Велес, со Предлог-одлука

21

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ Острилска со реф.бр.253 КО Острилци, општина Крушево, со Предлог-одлука

22

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на 10(20)kV воздушен вод за приклучок на столбна ТС 10(20)/0.4 kV и столбна ТС 10(20)/0.4 kV, 250kVA - Лоис Гемстон каменолом кај с.Извор KO Kленоец, општина Kичево, со Предлог-одлука

23

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ ТРАЈЧЕ ЗЕЛ - Митре Китанов од с.Мустафино Свети Николе со Предлог-одлука

24

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Никола Павлов од с.Мустафино Свети Николе, со Предлог-одлука

25

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ АГРО БУМБАР - Стојанче Павлов од с.Мустафино, Свети Николе, со Предлог-одлука

26

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Стојанче Ристов од с.Мустафино, Свети Николе, со Предлог-одлука

27

Информација за потребата од склучување Анекс Договор на Договорот за проектот Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој - I фаза на спроведување, склучен помеѓу Владата на Швајцарската конфедерација, претставувана од федералниот департман за надворешни работи, дејствувајќи преку Амбасадата на Швајцарија во Република Македонија/Швајцарска агенција за развој и соработка и Владата на Република Северна Македонија, претставувана од Министерството за локална самоуправа, број 02-2413/1 од 20.12.2017 година

28

Информација за потребата од склучување Анекс Договор на Договорот за проектот Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој - I фаза на спроведување, број 09-8508/1 од 20.12.2017 година

29

Информација за потпишување на Спогодба за финансирање помеѓу Европската комисија и Владите на Република Северна Македонија и Република Косово за Акциската програма за прекугранична соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Косово за 2018-2020 година, за алокацијата за 2018 година - CRIS 2018/041-473

30

Предлог-закон за јавното обвинителство, по скратена постапка

31

Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Советот на јавни обвинители на Република Македонија

32

Предлог-закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Црна Гора, за размена и заемна заштита на класифицирани информации

33

Предлог-закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Република Северна Македонија и Европската унија за учество на Република Северна Македонија во „Европскиот корпус на солидарност”

34

Предлог-закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за воспоставување заеднички контроли на граничниот премин за меѓународен патен сообраќај Табановце (Република Северна Македонија ) - Прешево (Република Србија)

35

Информација за примена на член 41 став (2) од Законот за извршување од страна на правните лица кои водат регистри во Република Северна Македонија

36

Информација со статистички податоци за кривични предмети од областа корупција за 2018 година

37

Информација за ревидиран Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година

38

Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги КАННАФИЕЛД ДООЕЛ Скопје за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука

39

Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги АГРОЦЕНТАР ДОО Кочани за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука

40

Информација за учество на делегацијата на република Северна Македонија на 43-тиот состанок на комитетот за светско наследство на УНЕСКО во Баку, Азербејџан

41

Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина - минерална вода на локалитетот „Горица”, с. Белчишта, општина Дебарца

42

Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина - песок и чакал на локалитетот „Коњски Дол“ К.О. Горно и Долно Оризари, општина Шуто Оризари

43

Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина - кварц на локалитетот „Теово” с.Теово, општина Чашка

44

Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина - минерална - подземна вода на локалитетот „Герекарица” с.Варвара, општина Сопиште

45

Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина - варовник на локалитетот „Пагаруша”, општина Студеничани

46

Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина - дијабаз на локалитетот „Кошарска Река”, општина Демир Капија

47

Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина - кварцит на локалитетот Кодра Лаго, општина Кичево

48

Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина - минерална вода и јагленороден двооксид на локалитетот „с.Рибарци”, општина Новаци

49

Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина - термоминерална и термална вода на локалитетот “Рудо Поле”, с. Стрновец општина Старо Нагоричане

50

Предлог-одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на дополнителна помош како мерка за исплата на продадено винско грозје

51

Предлог-решенија за формирање комисии за спроведување на постапки за доделување концесии на рибите за вршење на стопански риболов на риболовни зони

52

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница - Куманово

53

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница - Куманово

54

Предлог-закон за изменување на Законот за пожарникарството, поднесен од група пратеници

55

Барање за давање на автентично толкување на член 10 став 1 од Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ број 52/06, 54/07, 74/12,99/18), поднесено од пратеникот Трајчо Димков

56

Иницијатива поднесена од Петар Баришиќ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.92/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 2 и дел од член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за даночната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.187/2013).

57

Иницијатива поднесена од Маргарета Куртиќ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.93/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 123-а од Законот за семејството („Службен весник на РМ“ бр.80/1992, 9/1996, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/2010, 156/2010, 39/2012, 44/2012, 38/2014, 115/2014, 104/2015 и 150/2015)

58

Иницијатива поднесена од Новица Наков од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.94/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 18 став 2 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016 и 142/2016)

59

Понуда од нотар Сашо Клисаровски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.4167 на КО Илинден на КП бр.969 дел 2 место викано Село

60

Кадровски прашања /146/

61

Прашања и предлози /146/

62

Тримесечен извештај за работа на М-НАВ А.Д. Скопје за период јануари - март 2019 година

63

Тримесечен извештај за работата и материјално-финансиското работење на МЕР АД Скопје за периодот од 01.10.2018 година до 31.12.2018 година

64

Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за месец ЈУНИ 2019 година

65

Полугодишен извештај за износот и бројот на одобрени кредити од Посебниот кредитен фонд (ПКФ), структурата по банки-учеснички, како и состојбата на салдото-редовен полугодишен извештај

66

Полугодишен извештај за реализацијата на кредитната линија за микро, мали и средни претпријатија со дејност од областа на земјоделство (кредити од компензациони фондови) - редовен полугодишен извештај

67

Информација за Објавата за продажба на недвижни ствари во Куманово, Ваксинци и Лојане и движни ствари - три машини (имот кој припаѓал на должникот Тутунски комбинат Боро Петрушевски Папучар АД Куманово), по пат на електронско јавно наддавање

68

Информација за преземени активности за воспоставување на Регистар за малигни заболувања

69

Информација за можноста од укинување на обврската за објавување на јавен оглас за првите вработувања во ново отворените фирми во насока на подобрување на деловното опкружување согласно со препораките на Извештајот на Doing Business 2019 година на Светска банка

70

Информација за преземените активности во врска со склучување на договори за социјално осигурување во 2019 година

71

Информација за модернизација на единствениот национален електронски регистар на прописи - ЕНЕР и воведување на нови форми за вклучување во процесот на креирање на политики

72

Годишен извештај за спроведени консултации во процесот на подготовка на предлог закони од страна на министерствата за 2018 година

73

Информација за обезбедување на заем за развојни политики од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка

74

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Агенцијата за национална безбедност

75

Информација со Предлог-текст на резолуција за Долгорочниот план за развој на одбранбените способности 2019-2028

76

Информација со Предлог-одлука за доделување на средства од буџетот на Министерството за одбрана на општина Неготино, за поправка на локалниот пат оштетен за време на одржувањето на вежбата „Одлучен Удар 19“

77

Информација за состојбата со платите и надоместоците на плати како и други проблеми со кои се соочуваат припадниците на територијалните противпожарни единици на Република Северна Македонија

78

Информација во врска со писмото од Европската комисија за усогласеноста на Законот за финансиска поддршка на инвестиции со правилата на ЕУ за државна помош, доставено до Секретаријатот за европски прашања на 13 јуни 2019 година

79

Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година