147-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
24.07.2019 - 17:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (314.23 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на спортско-рекреативен центар Треска КО Глумово и КО Шишево, општина Сарај, со Предлог-одлука
2 Предлог-закон за Државниот инспекторат за употреба на јазиците
3 Предлог-закон за Академија за судии и јавни обвинители
4 Предлог-закон за медијација
5 Кадровски прашања /147/
6 Прашања и предлози /147/
7 Информација за предлог Спогодба помеѓу Владата на Република Србија и Владата на Република Северна Македонија за заедничко признавање на доверливи услуги кои се користат во Република Србија и Република Северна Македонија
8 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Е2 - комунална супра структура фотоволтаична централа со капацитет до 1mw КО Тработивиште, општина Делчево со Предлог-одлука